Verejné obstarávanie

pdfVýzva na predkladanie ponúk - nákup nového traktorového prívesu   700.67 KB

Lehota na predkladanie ponúk: do 20.06.2022 do 15:30

Dátum, čas a miesto vyhodnotenie ponuk: 21.06.2022 o 9:00

Predpokladaná celková hodnota zákazky bez DPH v EUR: 11 216,67 (13 460,00 EUR s DPH)

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 06.06.2022

 

pdfVýzva na predkladanie ponúk - vypracovanie projektovej dokumentácie na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov   75.69 KB

Lehota na predloženie cenovej ponuky a miesto na predkladanie ponúk: do 30.3.2022 do 15:30 hod. na adresu verejného obstarávateľa

Vyhodnotenie ponúk: 31.03.2022 o 13:00 hod.

Lehota na splnenie zákazky je do 16.5.2022

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v EUR: do 7100,- EUR

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 15.03.2022