Nástroje pre uľahčenie prístupu

Pracovník: Elena Stopková
tel.:  041/4358 110  kl. 14
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pracovná náplň:

a) v oblasti spravovania majetku
Komplexne zabezpečuje správu a údržbu majetku obce,
pripravuje majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a vedie evidenciu nehnuteľného majetku obce,
zabezpečuje rozkopávky, opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií a umiestňovanie dopravného značenia a pripravuje rozhodnutia a povolenie v predmetných oblastiach,
vedie pasportizáciu pozemkov, budov, miestnych komunikácií, vodovodov a kanalizácie, miestneho rozhlasu a osvetlenia,
vedie evidenciu obecných automobilov a zabezpečuje ich dokumentáciu evidencia zmluvných záväzkov obce

b) v oblasti inventarizácie majetku
zabezpečuje inventarizáciu majetku (inventárne záznamy),
vedie evidenciu majetku obce (hnuteľného, nehnuteľného),
organizačne zabezpečuje inventarizáciu majetku,
evidencia skladového hospodárstva

c) v oblasti bytového a nebytového hospodárstva
samostatne zabezpečuje agendu spojenú so správou bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce, vrátane výberu poplatkov,
vyhotovuje nájomné zmluvy, záložné zmluvy a vedie ich evidenciu,
vyhotovuje výpočtové listy nájomného a služieb spojených s užívaním,
pripravuje podklady k zmluvám o odpredaji,
sleduje technický stav bytového fondu, usmerňuje jeho údržbu a opravy,
zabezpečuje prípravu a realizáciu zmluvných prevodov majetku obce,
zabezpečuje poistenie majetku,
vedie poistné zmluvy a plnenia

d) v oblasti cintorínskych služieb
zabezpečuje organizačne správu miestneho cintorína: pasportizácia  hrobových miest, 
uzatvára  nájomné zmluvy za hrobové miesta,
preberá ohlasovanie o úpravách hrobových miest,
vykonáva výber poplatkov za hrobové miesta a chladiarenské zariadenie,
spolupracuje s pohrebnými službami a externým správcom cintorína

e) v oblasti vodného hospodárstva a ochrany vôd
zabezpečuje výkon kompetencií stanovených príslušnými zákonmi na úseku vodného hospodárstva a ochrany vôd,
spracúva, vedie a eviduje kompletnú agendu odberateľov /vody, stočného/ vrátane rozúčtovania, fakturácie, upomienok, vymáhania pohľadávok, výberu poplatkov

Platnosť od 1.9.2010

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark