Nástroje pre uľahčenie prístupu

Pomenovanie obce Klokočov sa odvodzuje od slova klokoč, pod ktorým sa rozumejú jednak krovité rastliny, rastúce na skalách, najmä divé ruže, jednak bublanie variacej sa alebo vyvierajúcej vody. Z tohto pohľadu je erb obce Klokočov hovoriaci jednak motívom ruží, ale aj motívom vody, ktorá sa však heraldicky opisuje ako zvlnená pažiť, resp. zvlnená päta štítu.

S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na farbu, či farbu na kov, je vzhľadom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie sfarbenie: ruže strieborné so zlatým stredom a kališnými lístkami. Stopky a listy prirodzené, t.j. zelené, skalné kamenné gule strieborné a zvlnená pažiť zelená, korešpondujúca s farbou listnatých stopiek. Štítové pole je červené, čo je najvýznamnejšia erbová farba, vyskytujúca sa v štátnom znaku i erbe hlavného mesta.

Erb obce Klokočov má teda túto podobu:
V červenom štíte tri strieborné zlatostredé a zlatokališné ruže na zelených listnatých stopkách, vyrastajúcich zo strednej z troch strieborných kamenných gúľ, položených na zelenej pažiti.

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbmi miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu obce Klokočov v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova upravovať.

V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou a strieborná bielou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá a strieborná.

Pri čierno-bielom vyjadrení farieb sa červená vyjadrí zvislým šrafovaním, modrá vodorovným šrafovaním, zelená šikmým šrafovaním, čierna ako plná alebo mrežovaná, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná.

Vlajka obce Klokočov
pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, bielej, žltej, zelenej, žltej, bielej a červenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce Klokočov
je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC Klokočov. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie.

Zástava obce Klokočov
má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.

Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).

Krátka zástava obce Klokočov je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.
Koruhva obce Klokočov predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

Znaková zástava obce Klokočov má podobu takmer štvorca, jej výška sa v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je rozvinuté do celej plochy textilu.
Kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva obce Klokočov predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

Štandarta starostu obce Klokočov
má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarta existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark