pdfVýzva na predkladanie cenových ponúk - Úpravňa vody  64.26 KB

Lehota na predkladanie ponúk: do 21.10.2021 do 12:00

Cena predmetu diela: do 6.540 € s DPH

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 15.10.2021