pdfVýzva na predkladanie ponúk - nákup nového traktorového prívesu   700.67 KB

Lehota na predkladanie ponúk: do 20.06.2022 do 15:30

Dátum, čas a miesto vyhodnotenie ponuk: 21.06.2022 o 9:00

Predpokladaná celková hodnota zákazky bez DPH v EUR: 11 216,67 (13 460,00 EUR s DPH)

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 06.06.2022