samospravanasa_obeczivot_obci

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY - 21.04.2017

Oznamujeme občanom, že v termíne od: 21.04.2017  08:30 hod do: 21.04.2017 15:30 hod bude v obci Klokočov  – časť  Nižné Riečky, Gajdoš kopec, Srníčkovia, prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.  
Obmedzená distribúcia elektriny platí pre odberné miesta hore uvedených lokalít a súpisné čísla, uvedené nižšie v článku.
Čítať celý článok...
 

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY - 24.04.2017

Oznamujeme občanom, že v termíne od: 24.04.2017  09:30 hod do: 24.04.2017 16:30 hod bude v obci Klokočov  – časť  Vyšné Riečky, Javorová,  prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác. 
Obmedzená distribúcia elektriny platí pre odberné miesta hore uvedených lokalít a súpisné čísla, uvedené nižšie v článku.
Čítať celý článok...
 

Prerokovanie zaradenia lokality SKEUV2101 Klokočovské rašeliniská do národného zoznamu území európskeho významu - 27. apríla 2017

Pozvánka na prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKEUV2101 Klokočovské rašelinská do národného zoznamu území európskeho významu s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou v súlade s § 27 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Prerokovanie sa uskutoční dňa 27. apríla 2017 na Obecnom úrade Klokočov na adrese Klokočov č.962, 023 22 Klokočov so začiatkom o 10:00 hod.

Pozvánka na prerokovanie v plnom znení


Mapa lokality SKEUV2101 Klokočovské rašeliniská

Zoznam parciel podľa katastra nehnuteľností
 

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY - 27.04.2017

Oznamujeme občanom, že v termíne od: 27.04.2017  07:30 hod do: 27.04.2017 16:30 hod bude v obci Klokočov  – časť Vyšné Riečky, Neckárová, prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.
Obmedzená distribúcia elektriny platí pre odberné miesta hore uvedených lokalít a súpisné čísla, uvedené nižšie v článku.
Čítať celý článok...
   

OZNAM - Úsek odpadového hospodárstva

Milí spoluobčania, žiadame Vás, aby ste v okolí nádob na separovaný zber neukladali vrecia s odpadom a iný odpad. Na komunálny odpad sú určené kontajnery a popolnice. V tejto súvislosti chceme občanov požiadať, aby v okolí týchto nádob neukladali veľkoobjemový odpad a nevhadzovali veľkoobjemový odpad do kontajnerov 7m³. Potom v kontajneroch nie je miesto pre odpad, ktorý tam skutočne patrí a tým pádom sa v okolí nádob hromadí množstvo odpadu. Okolie kontajnerov a nádob - či už určených na separovaný zber alebo 7m³ kontajnerov – je potom nevzhľadné a znečistené.
Obec organizuje 2x ročne zvoz veľkoobjemového odpadu a nebude tomu inak ani tento rok.
Je tu jarné obdobie a s ním je spojené jarné upratovanie. Prosíme občanov o trpezlivosť, maximálnu spoluprácu, aby veľkoobjemový odpad vykladali na obcou určené zvozové trasy, keď sa bude konať zvoz tohto odpadu.
Žiadame všetkých, aby ste správne separovali a do nádob určených na separovaný zber a v ich okolí nevhadzovali komunálny odpad a do kontajnerov nevhadzovali veľkoobjemový odpad, lebo určite každý chce mať pred svojím obydlím upravené a čisté prostredie a každý chce bývať v peknej a čistej obci.

Úsek odpadového hospodárstva
 

Transparentné vrecia na plasty

Milí spoluobčania, žiadame Vás, aby ste do nádob určených na separovaný zber – žlté 1100 l kontajnery na plast  a zelené 1100 l  kontajnery na sklo – nevhadzovali komunálny alebo iný odpad. Znečistené separované zložky nemôžu byť odovzdané na ďalšie zhodnotenie a končia zbytočne na skládke odpadov ako zmesový komunálny odpad a tým sa obci zvyšujú náklady na vývoz a uskladnenie odpadu.  Zároveň sa marí aj úsilie tých občanov, ktorí pristupujú k separovaniu zodpovedne. Len vďaka správnemu a zodpovednému separovaniu odpadu dosiahneme ušetrenie nákladov na vývoz a za uskladnenie odpadov na skládke.
Preto, aby sa zlepšila kvalita separovaného zberu (hlavne plastov) bude Združenie TKO Semeteš od 1.05.2017 zbierať od občanov plasty uložené v transparentných vreciach.
Na OÚ v Klokočove, na úseku odpadového hospodárstva, sú k dispozícii pre občanov transparentné vrecia, ktoré si môžu občania do svojich domácností vyzdvihnúť bezplatne. Triedené zložky odpadu sa budú ukladať do transparentných vriec, ktoré v deň zvozu danej triedenej zložky vyložíte nezaviazané na prístupné miesto. Pracovníci TKO Semeteš vrecia vysypú a vrátia späť. Od 1.05.2017 domácnostiam vo farebných a zaviazaných vreciach separované zložky odobrané nebudú.

Úsek odpadového hospodárstva
 

Zápis detí do MŠ Klokočov – Ústredie č. 976, na školský rok 2017/2018

Zápis detí do MŠ Klokočov – Ústredie č. 976, na školský rok 2017/2018, sa uskutoční v dňoch od: 02.05.2017 – 12.05.2017 v čase od  10.00 hod. – 13.00 hod.

Spôsob prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

•    písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa
•    potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast
•    prednostne sa prijímajú deti predškolského veku 5 - 6 ročné, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
•    v prípade, že sa jedná o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou – predloženie rozhodnutia o dodatočnom odklade
•    ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami- predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 2

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!