Nástroje pre uľahčenie prístupu

Povinné zverejňované informácie

 

Poskytovanie informácii podľa zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciam

 

 Spôsob zriadenia obce

 

Obec Klokočov bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a to uznesením Obecného zastupiteľstva v Klokočove č. 2/1990 zo dňa 21.12.1990.

 

Organizačná štruktúra

 

Orgánmi obce Klokočova sú Obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Predstaviteľom obce a najvyšším orgánom obce je starosta. Obecné zastupiteľstvo obce Klokočov je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na 4 roky. Obecné zastupiteľstvo v Klokočove zradilo svoje orgány a to komisie:

► Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov

► Komisia životného prostredia a verejného poriadku

► Komisia dopravy a výstavby

► Komisia sociálno – zdravotná

► Komisia školstva, kultúry a športu

► Komisia finančná

► Komisia regionálneho rozvoja a eurofondov

 

 Informácie o spôsobe získavania informácií

 

• Právo na prístup k informáciam má právo každý (fyzická/právnická osoba).

• Žiadateľ nie je povinný preukázať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje.

• Povinné osoby ( štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie.

• Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícií je verejne prístupná.

• Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov.

• Informácia – písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústeného vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada), obsah technického média alebo iný záznam.

 

Kto má nárok na informácie?

 

Kto musí spístupňovať informácie?

Čo má byť spístupnené ?

Čo má byť sprístupnené bez žiadosti?

Čo nemôže byť sprístupnené?

Každý

Orgány, štátnej správy a územnej samosprávy, fyzické a právnické osoby, ktoré majú právomoc rozhodovať

Všetky informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícií, ak to nevylučuje zákon

Právomoci, kompetencie, organizačnú štruktúru, postup ako vybavovať informácie

Tajomstvá (štátne, služobné, bankové, daňové, obchodné, osobné údaje, duševné vlastníctvo...)

 

Ako získavať informácie

 

► Žiadosť o sprístupnenie informácii môže podať ktokoľvek t.j. akákoľvek fyzická alebo právnicka osoba bez uvedenia dôvodu.

► Žiadosť môže byť podaná ústne, písomne – listom, faxom, elektronickou poštou alebo iným spôsobom, ktorý je technicky vykonateľný.

► Žiadosť musí obsahovať:

  • identifikáciu povinnej osoby osoby
  • komu je žiadosť určená (povinná osoba)
  • identifikácia žiadateľa – kto žiadosť podáva (oprávnená osoba – žiadateľ
  • určenie požadovanej informácie – aké informácie požaduje zverejniť (predmet žiadosti)
  • určenie spôsobu sprístupnenia – akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (forma sprístupnenia napr.: meilom, poštou a pod.)

 

Ak žiadosť nemá predpísané uvedené náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, núplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

 

Spôsob podania žiadosti o informáciu

Kontakté údaje Obecného úradu v Klokočove

osobne

V pracovných dňoch počas pracovnej doby , osobným doručením do kancelárie I. kontaktu

písomne

Obecný úrad Klokočov, 023 22 Klokočov č. 962

ústne

V pracovných dňoch počas pracovnej doby u ktoréhokoľvek kvalifikovaného zamestnanca obecného úradu

Elektronickou poštou

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Lehota vybavenia

 

1. Žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví zamestnanec poverený starostom, bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti obci alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

2. Zo závažných dôvodov môže starosta obce predĺžiť lehotu (ods.1), najviac však o osem pracovných dní.

Závažným dôvodmi sú:

→ vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo Obce

→ vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti

→ preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupnením informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predlženej lehoty.

Predlženie lehoty oznámi Obecný úrad žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predlženiu lehoty. 

 

Opravné prostriedky a možnosť súdného preskúmania

 

1. Proti rozhodnutiu obce o odmietnuí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia. Doručné odvolanie je zamestnanec povinný doručiť do podateľne na zaevidovanie. Po zaevidovaní podateľňa postúpi odvolanie starostovi, ktorý rozhodnutie v mene obce vydal alebo mal vydať.

2. O odvolaní proti rozhodnutiu obce rozhoduje starosta obce.

3. Odvolací orgán – teda starosta obce rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania obci. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil, za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

4. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona. 

 

Prehľad právnych predpisov, pokynov, inštrukcií, vykladových stanovísk

 

Obec Klokočov v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúci prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a vykladových stanovísk, na základe ktorých koná a rozhodnuje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k obci Klokočov.

Právne predpisy:

- zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

- zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

- zákon č. 582/2001 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov

- zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

- ostatné právne normy upravujúce kompetencie obce Klokočov 

 

Úhrada nákladov

 

1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materálnych nákladov spojených so zhotovením kópii, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi .

2. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša obec.

3. Podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií je stanovené v sadzobníku úhrad nákladov za sprístupnenie informácií (Príloha č.1).

4. Žiadateľ môže uhradiť náklady spojené so sprístupnením informácií v hotovosti a to do pokladne obce Klokočov v kancelárií I. kontaktu.

  

Príloha č. 1

Sadzobník nákladov za sprístupnenie informácií

 

Formát

Cena/ks

Vyhotovenie A4 jednostranne

0,10 Eur

Vyhotovenie A4 obojstranne

0,19 Eur

Vyhotovenie A3 jednostranne

0,16 Eur

Vyhotovenie A3 obojstranne

0,33 Eur

Odoslanie informácie faxom (formát A4) tuzemský

0,66 Eur

Odoslanie informácie faxom (formát A4) zahraničie

0,99 Eur

Odoslanie informácie meilom

bezplatne

Obstaranie obalu obálka A6

0,03 Eur

Obstaranie obalu obálka A5

0,03 Eur

Obstaranie obalu obálka A4

0,04 Eur

Obstaranie obalu A4

0,11 Eur

Vyhotovenie kópie CD ROM

0,66 Eur

Náklady na poštovné podľa sadzobníka Slovenskej pošty

Pokiaľ budú poskytnuté informácie na iných nosičoch alebo inými spôsobmi, poplatky sa určia podľa všeobecne platných cien jednotlivých nosičov, služieb alebo prostriedkov.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark