Nástroje pre uľahčenie prístupu

Pracovník: Ing. Veronika Gajdičiarová
tel.:  041/4358 110  kl. 17
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pracovná náplň:

a) v oblasti pozemkov:
spravovanie mapových podklady katastrálneho územia obce Klokočov,
vydávanie potvrdenia občanov o vlastníckych vzťahoch k jednotlivým pozemkom (pre osvedčenia pozemkov),
zabezpečuje pozemkové úpravy (ZRPS) a registre obnovenej evidencie pozemkov v obci,
vedie evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce,
zabezpečuje vlastnícke vysporiadavanie pozemkov, na ktorých sú obecné stavby a ktoré nie sú vlastnícky vysporiadané,
zabezpečuje prípravu zmluvných prevodov pozemkov vo vlastníctve obce,
vyhotovuje nájomné zmluvy na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce.

b) v oblasti pozemkov a životného prostredia
zabezpečuje výkon kompetencií stanovených príslušnými zákonmi na úseku ochrany životného prostredia,
zabezpečuje práce pri vysporiadaní pozemkov súvisiacich s evidenciou ROEP,
vybavuje povolenia na výrub stromov stojacich mimo les,
zabezpečuje agendu odpadového hospodárstva (septiky, kanalizácie),
zabezpečuje potvrdenia, vyjadrenia a stanoviská podľa predpisov o ochrane životného prostredia,
pripravuje opatrenia v prípade prerušenia platných predpisov v rámci kompetencií stanovených príslušnými predpismi,
zabezpečuje agendu spoplatňovania prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v zmysle platných predpisov,
zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia pred znečisťovacími látkami.

c) v oblasti miestnych daní
zabezpečuje správu miestnych daní z nehnuteľností, daní za psa, za ubytovanie, hracie a predajné automaty, verejné priestranstvá vrátane ich výberu,
vymáhania a penalizácie,
vedie evidenciu osvedčení o dedičstve,
pripravuje a eviduje všetky procesné rozhodnutia v daňovom konaní,

d) v oblasti stavebného poriadku
prijíma ohlasovanie drobných stavieb, reklamných a propagačných tabúľ, prípojky inžinierskych sietí k rodinným domom ap.,
pripravuje podklady pre povolenia a rozhodnutia na rozkopávky, opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií a umiestňovanie dopravného značenia,
pripravuje podklady pre externý stavebný úrad na vydávanie rozhodnutí, povolení, kolaudácií,...
obstaráva, prerokúva a eviduje územnoplánovaciu dokumentáciu obce, jej zmeny a doplnky,

Platnosť od 1.9.2010

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark