Voľby 2022

Volby 2022 uvodny bannerPredseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022, voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

pdfRozhodnutie 209/2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov 207.41 KB


Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

pdfInformácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - voľby do orgánov samosprávy obcí 208.52 KB
pdfInformácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - voľby do orgánov samosprávnych krajov 232.16 KB

pdfOZNÁMENIE o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov 57.74 KB

pdfOZNÁMENIE o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 57.43 KB

pdfVolebné okrsky a volebné miestnosti v obci Klokočov 73.96 KB 

pdfOznámenie zapisovateľky miestnej volebnej komisie70.96 KB

pdfOznam k podávaniu kandidátnych listín 59 KB

pdfOznam o delegovaní do volebných komisií 56.25 KB