Materská škola

Dnešný deň sme v našej škôlke privítali Pani starostku pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, ktorá potešila naše detičky sladkým darčekom, za čo jej srdečne Ďakujeme.

MŠ Klokočov

View the embedded image gallery online at:
https://www.klokocov.sk/materska-skola#sigProId4c2db4462d

Riaditeľka materskej školy Klokočov po dohode so zriaďovateľom Obcou Klokočov určuje zápis detí do Materskej školy Klokočov č. 976 pre školský rok 2021/2022 nasledovne

Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ: Od 3. 5. – 14. 5. 2021 v čase od 7.00 hod. do 16.00. hod.
Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:
Materská škola, Klokočov č. 976

Materská škola Klokočov – Ústredie č. 976, 023 22 Klokočov vyhlasuje výberové konanie na miesto učiteľky materskej školy:
1 pracovné miesto

Kvalifikačné predpoklady:
- príslušné vzdelanie v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle jeho novely zákona č. 390/2011 a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zápis detí do MŠ Klokočov – Ústredie č. 976, na školský rok 2018/2019, sa uskutoční v dňoch od: 31.04.2018 – 11.05.2018 v čase od 10.00 hod. – 13.30 hod.

Spôsob prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:
•    písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa
•    potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast
•    prednostne sa prijímajú deti predškolského veku 5 - 6 ročné, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
•    v prípade, že sa jedná o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou – predloženie rozhodnutia o dodatočnom odklade
•    ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami- predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Deň detí v Materskej školePrvý júnový deň už tradične patrí všetkým deťom.
Na Medzinárodný deň detí, bola  starostka obce Veronika Haferová navštíviť detičky v Materskej škole Klokočov.
Riaditeľka MŠ Klokočov Bc. Ingrid Časnochová a pani učiteľky, mali s detičkami pripravený pekný program, za ktorý dostali od starostky obce sladkú odmenu.