Nástroje pre uľahčenie prístupu

P r í t o m n í :
Starosta obce:
Ľuboš Stríž

Poslanci OZ:
1. Jozef Gacho
2. Ondrej Hrtús
3. František Krištiak
4. Jozef Kubačák
5. Pavol Polka
6. Štefan Polka
7. Mgr. Jozef Zigmund

Prizvaní:
Ing. Milan Kasák - kontrolór obce
Alena Brezinová - účtovníčka OÚ
Ing. Veronika Gajdičiarová - pracovníčka OÚ
Anna Koniarová - pracovníčka OÚ
Mária Hrtúsová - pracovníčka OÚ
Ján Horčičák- zástupca OHZ

Ostatní prítomní:
podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 zápisnice

R o k o v a n i e
28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Klokočove otvoril a viedol starosta obce Ľuboš Stríž. Konštatoval, že zasadnutie zvolal v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a doplnkov, že sú prítomní všetci poslanci OZ, že OZ je schopné právoplatne sa uznášať.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov: Štefana Polku a Jozefa Gachu.
Vedením zápisnice poveril pracovníčku OÚ J. Malíkovú.

P r o g r a m
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie
3. Správa o plnení uznesení prijatých na 26. a 27. zasadnutí OZ
4. Hospodárenie obce a návrh na úpravu rozpočtu obce pre rok 2005
5. Správa z úseku soc. zabezpečenia a zdravotníctva
6. Ostatné návrhy
7. Prijatie uznesení
8. Záver

S programom rokovania oboznámil prítomných starosta Ľuboš Stríž.
Program bol jednohlasne schválený.

2. Schválenie návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli schválení: predseda - Jozef Kubačák, členovia- Pavol Polka a Mgr. Jozef Zigmund.

3. Správa o plnení uznesení prijatých na 26. a 27. zasadnutí OZ Klokočov
Písomný materiál tvorí prílohu č. 2 zápisnice. O plnení uznesení informoval poslancov starosta obce Ľuboš Stríž.
V rozprave vystúpil:
1. Starosta Ľuboš Stríž oboznámil poslancov s výškou sponzorského príspevku na úhradu nákladov za požiarnickú cisternu od občanov a organizácií, ktorý činí 32 200,- Sk. Uviedol, že obec podpísala s OTP Bankou a.s. Slovensko zmluvu o úvere vo výške 1.500 000,- Sk na zakúpenie traktora a snehovej frézy. Obec na základe troch ponúk už zakúpila traktor v hodnote 1 100 000,- Sk .
Podal návrh na zrušenie uznesenia č. 254/2005 z dôvodu, že p. Mucha zrušil nájomnú zmluvu o prenájme nebytových priestorov.
2. Pán Paleník - Okresná údržba miestnych komunikácií Čadca, bol prizvaný, aby podal vysvetlenie a predložil účtovné doklady, ktoré náklady na rekonštrukciu cesty Rybárie boli hradené z finančných prostriedkov od občanov. Pán Paleník svoje vyjadrenie nepredložil písomne, taktiež nepredložil účtovné doklady. Uviedol, že občania hradili z vlastných fin. prostriedkov obaľovanú drť, ktorú si sami zohnali, on nepreberal od občanov žiadne finančné prostriedky.
3. Poslanec Jozef Gacho využil prítomnosť p. Paleníka a informoval ho o nedostatkoch OÚMK Čadca pri rozorávaní snehu na úseku cesty Klokočov- Hrubý Buk. Tento úsek je každoročne nedostatočne udržiavaný oproti úseku Hrubý Buk smer Olešná. Cesta je úzka, nemôžu sa obísť ani osobné autá.
4. Mgr. Jozef Zigmund, predseda fin. rozpočtovej komisie uviedol, že fin. prostriedky od občanov mali byť odovzdané na účet obce, aby ich použitie bolo účtovne podložené.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 255/2005

4. Hospodárenie obce a návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2005
Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice a obsahuje: Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2005 a hospodárenie obce za obdobie 1. - 6./2005, Správu o nedoplatkoch k 31.7.2005, Nedoplatky neuhradené k 30.6.2005, Správu o plnení rozpočtu Základnej školy v Klokočov za obdobie od 1.1.2005 do 30.6.2005, Správu o výsledku hospodárenia ZŠ Hlavice od 1.1.2005 do 31.7.2005, Návrh na uznesenie, predkladaný finančno-rozpočtovou komisiou a Stanovisko k hospodáreniu obce k 30.6.2005, ktoré predložil Ing. Milan Kasák, kontrolór obce.
V rozprave vystúpili:
1. Alena Brezinová, účtovníčka obce, zdôvodňovala čerpanie jednotlivých kapitol.
2. Ľuboš Stríž - starosta obce, podporil návrh finančno-rozpočtovej komisie na odpredaj budov: obchod Klín, obchod Vrchpredmier, budova bývalého zdravotného strediska a budova bývalej ZŠ Hlavice. Finančné prostriedky získané z predaja majetku by obec využila na asfaltovú úpravu prístupových ciest. Podal návrh i na odpredaj nákladného vozidla LIAZ-ky. Vozidlo je pre obec, vzhľadom na súčasné využívanie a vysoké poistné, nerentabilné. K zimnej údržbe ciest má obec t.č. už tri traktory, jeden traktor získal starosta pre obec bezplatným prevodom od MV SR. Obec má úver na zakúpenie snehovej frézy a posyp ciest zabezpečí dodávateľským spôsobom.
3. Mgr. Jozef Zigmund podporil návrh na predaj obecného majetku a zvýšenie poplatku za odber vody o 2,- Sk - z 15,-Sk na 17,- Sk . Oboznámil zastupiteľstvo s Rozhodnutím č. 0002/2005/V Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Bratislava, ktorým určilo výšku maximálnej ceny za odber povrchovej vody l, 64 Sk/m3 bez dane z pridanej hodnoty. Toto rozhodnutie nadobudlo účinnosť 1.1.2005, čím sa obci zvýšili náklady za vodu takmer o 2,- Sk za m3.
Návrh na navýšenie poplatku za vodu o 2,- Sk nebol schválený,
za zvýšenie hlasovali poslanci: Jozef Kubačák, Pavol Polka a Mgr. Jozef Zigmund,
proti boli poslanci: Štefan Polka, Jozef Gacho a František Krištiak.
Pri hlasovaní nebol prítomný poslanec Ondrej Hrtús.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 256/2005

5. Správa z úseku sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva
Písomnú správu predložila pracovníčka OÚ Mária Hrtúsová a tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo257/2005

6. Ostatné návrhy

A. Výchovno-vyučovacie výsledky za šk. rok 2004/2005
Písomnú správu predložil Mgr. Ladislav Kopecký, riaditeľ ZŠ Klokočov a riaditeľka MŠ Klokočov - Hlavice Anna Horčičáková.
Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 258/2005

B. Hasičský zbor Klokočov
Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice a obsahuje: Návrh na doplnenie Požiarneho poriadku Obce Klokočov, Tabuľku na vyúčtovanie PHM na hasičské vozidlá a striekačky, Zoznam členov OHZ Klokočov a Dohodu o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi obcou Klokočov a Dobrovoľným hasičským zborom Klokočov.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 259/2005

C. Zmluva o partnerstve s Obcou Klokočov okres Michalovce
Zmluva tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 260/2005

D. Vyhlásenie o ručení na poskytnutie účelovej dotácie pre Združenie TKO Semeteš
S obsahom vyhlásenia oboznámil poslancov zástupca starostu Mgr. Jozef Zigmund. Ručiteľ obec Klokočov, v zastúpení Ľubošom Strížom vyhlasuje, že ručí za prípadný budúci záväzok "Združenia Tko Semeteš n.o., Turzovka", vrátiť Reciklačnému fondu dotáciu poskytnutú združeniu na základe zmluvy o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu projektu č. P 2286/05- Dovybavenie organizácie zberovým vozidlom, lisom a oprava triediacej linky, v celkovej výške prípadného budúceho záväzku prípadného dlžníka 1 323 300,- Sk.
Vyhlásenie a Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 0768/05/30 tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 261/2005

E. Zmluva medzi Spoločenstvom bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Turzovka a Obcou Klokočov o umiestnení chodníka k ZŠ Klokočov
S návrhom zmluvy medzi Spoločenstvom bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Turzovka a Obcou Klokočov o umiestnení chodníka budovaného pre bezpečný prechod detí zo ZŠ Klokočov, na pozemku Spoločenstva par. KN č. 2374, tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 262/2005

F. Žiadosť ZO Sloves Klokočov o určenie nestránkového dňa na OÚ Klokočov
Písomná žiadosť ZO Sloves Klokočov tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 263/2005

G.Vlasta Kapusňáková, Klokočov - žiadosť o dodržanie platnosti zmluvy
Písomná žiadosť tvorí prílohu č. 11 zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 264/2005

H. Furdanová Emília a Polková Anna - žiadosť
Žiadosť Emílie Furdanovej a Anny Polkovej o možnosť úpravy povaly v Potravinách MIA a zníženie poplatku za kúrenie, tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
V rozprave vystúpil:
1. Starosta obce Ľuboš Stríž doporučil znížiť výšku priestorov pri výpočte vykurovania na štandardnú, t.j. do výšky 2,5 - 2,6 m tak, ako je počítaná ostatným nájomníkom.
2. Poslanec Pavol Polka podporil návrh starostu.
3. Poslanec Ondrej Hrtús nesúhlasil s návrhom starostu, svoje stanovisko zdôvodňoval, že priestory sa prenajímali v takom stave, v akom sú t.č. Ak nechcú mať priestory prenajaté, majú možnosť zrušenia nájomnej zmluvy. Kto bude znášať náklady za vykurovanie nezapočítaného priestoru ?
4. Ing. Milan Kasák konštatoval, že žiadosť mala byť prerokovaná vo fin. rozpočtovej komisii, ide o záležitosť, ktorá sa týka rozpočtu obce.
5. Proti zníženiu sa vyjadril poslanec Mgr. Jozef Zigmund. Ak obec vyhovie žiadosti budú nasledovať žiadosti o zníženie od ostatných nájomníkov.
6. Poslanec Štefan Polka sa hlasovania zdržal, doporučil montáž meračov tepla, aby nájomníci mohli regulovať prívod tepla podľa svojich prevádzkových potrieb.
7. Návrh starostu na zníženie výmery prenajatých priestorov podporili poslanci Jozef Gacho a František Krištiak.
8. Poslanec Jozef Kubačák sa zdržal hlasovania, takže žiadosti o návrhu starostu o zníženie poplatku za vykurovanie v priestoroch potravín MIA nebolo vyhovené.

CH. Poučenie o ochrane osobných údajov
Poučenie o povinnostiach oprávnenej osoby podľa zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov previedla Jozefa Malíková, poverená zodpovedná osoba nad výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov.

H. Diskusia
1. František Čečotka - prejavil záujem o odkúpenie budovy bývalej Základnej školy Hlavice na zriadenie domova dôchodcov s kapacitou pre 30 - 50 záujemcov.
2. Poslanec Jozef Gacho predniesol požiadavku občanov Banského o vybudovanie osvetlenia a prívod vody do osady, požiadavku občanov na vybudovanie osvetlenia cez les od Menšíka smer Doroťanka v osade Vrchpredmier a Hlavice Hajdžorovia- smer Inšpektor. Požiadal starostu, aby v rámci aktivačných prác bola prevedená údržba ihriska Hlavice - oplotenie je v dezolátnom stave, dosiaľ nebolo ihrisko vykosené.
3. Poslanec František Krištiak urgoval vyčistenie priekop a vyrezávku popri ceste do Zajaca.
4. Štefan Polka opätovne predložil požiadavku občanov na údržbu cesty do Flintov.
5. Občan Jiři Skandera informoval OZ, že nedošlo k zlepšeniu mobilného signálu v osade Hlavice -Rieka. V tomto období sa skúma záujem občanov o káblovú televíziu. V okresnej tlači sa občania sťažujú na káblový tel. príjem, treba si dať pozor na výber firmy. Vyjadril sa i k poplatku za vodu. Bol účastníkom zasadnutia obecného zastupiteľstva, na ktorom poslanci zamietli návrh na zvýšenie poplatku za vodu. V obecnom liste sa však dočítal, že poplatok bol zvýšený a poslanci si schválili odmeny i napriek tomu, že obec má dlhy na vodovode. Blíži sa nové volebné obdobie, poslanci budú opäť chodiť po domoch za hlasmi, ľudia však na nich nadávajú. Niektorí odberatelia vody z vodovodu Kyčery majú chlievy a berú vodu mimo vodomerov. Požiadal starostu, aby upozornil riaditeľa ZŠ na správanie sa školskej mládeže. Žiaci nenastupujú pri škole, ale na zastávke Klokočov, obsadia voľné miesta a starší ľudia stoja. Podal návrh, aby sa obecný list predával nielen v kostole, ale i v obchodoch.
Poslanec Pavol Polka dosiaľ nezabezpečil propagáciu prírodného útvaru Skálie Klokočov, na ktoré OZ schválilo fin. prostriedky.
5. Ľuboš Stríž - starosta obce informoval p. Szkanderu a poslancov o výsledku petície, ktorá bola zaslaná do Bratislavy, v súčinnosti s obcou Olešná a Staškov, na príjem mobilného signálu. Požiadavka bola doručená priamo Firme Globtel. Zosilnenie signálu t.j. vybudovanie nového stožiara na Hrubom Buku, ktorý by zabezpečil kvalitnejší signál, má firma zaradený do plánu výstavby. Teraz sa vykonáva spoločne so štátnymi lesmi výrub stromov v okolí vysielača.

7. Prijatie uznesení
Uznesenia v poradí od 255-264 tvoria prílohu č. 13 zápisnice.

8. Záver
Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil s pozdravom.

Overovatelia:
Jozef Gacho, Štefan Polka

Ľuboš Stríž, starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark