Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfVZN č. 1/ 2023 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov 66.94 KB

Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 12.01.2023
Prerokované na OZ dňa: 09.03.2023
Prerokované VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 13.03.2023
VZN nadobúda účinnosť 01.04.2023

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark