Nástroje pre uľahčenie prístupu

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 340 - 359/2006  zo dňa 3. novembra 2006

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 340/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K správe o plnení uznesení z 35. zasadnutia OZ

Obecné zastupiteľstvo

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
Správu o plnení uznesení z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ako informatívnu

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E
Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 341/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K čerpaniu finančných prostriedkov Obce Klokočov k 30.9.2006
K návrhu finančnej komisie - Schválenie rozpočtového provizória

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e  bez pripomienok
Čerpanie finančných prostriedkov Obce Klokočov k 30.09.2006

B/ s c h v a ľ u j e   bez pripomienok
Rozpočtové provizórium na 1. štvrťrok 2007 vo výške skutočného čerpania výdavkov z rozpočtu Obce Klokočov za 1. štvrťrok 2006

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 342/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K správe zo Základnej školy Klokočov o výchovno - vzdelávacej činnosti

Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e  
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2005/2006

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove  číslo 343/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K odpredaji obecných pozemkov v KÚ Obce Klokočov časť Klin

Obecné zastupiteľstvo

A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov v kat. území Obce Klokočov časť Klin  KN 4870/2,  4871/2, 4873/2

Hlasovanie:
Za:  Jozef Gacho, Ondrej Hrtús, Pavol Polka
Proti: 0
Zdržal sa: František Krištiak, Štefan Polka, Jozef Kubačák

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 344/2006 zo dňa 3. novembra 2006
Knižný a vypožičný poriadok
K informatívnej správe z úseku obecnej knižnice

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
Knižný a vypožičný poriadok Obecnej knižnice v Klokočove s účinnosťou od 1.1.2007

B/ b e r i e  n a  v e d o m i e
Správu z úseku obecnej knižnice ako informatívnu

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 345/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K návrhu na schválenie Všeobecného záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov pre rok 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ k o n š t a t u j e ,  ž e
fyzické ani právnické osoby nepodali pripomienky k návrhu VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov pre rok 2007

B/ s c h v a ľ u j e
I. Všeobecné záväzné nariadenia č. 1/2007
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov pre rok 2007 s nasledovnými sadzbami:
Dane
1/ daň z pozemkov
/orná pôda - 3,12 Sk/m2, TTP - 0,71 Sk/m2, záhrada - 56,- Sk/m2, zast. plocha a nádvorie - 56,- Sk/m2, stavebné pozemky - 560,- Sk/m2, ostatné plochy - 56,- Sk/m2/
 a/ za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, - 0,3 %  zo základu dane
 b/ za trvalé trávne porasty,  - 0,3 %  zo základu dane
 c/ za záhrady, - 0,3 %  zo základu dane    
 d/ za lesné pozemky, na ktorých sú hosp. lesy, - 0,4 %  zo základu dane
 e/ za rybníky s chovom rýb,  - 0,5 %  zo základu dane
 f/ za zastavané plochy a nádvoria,  - 0,3 %  zo základu dane
 g/ za stavebné pozemky,  - 0,2 %  zo základu dane
 h/ za ostatné plochy,  - 0,1 %  zo základu dane
 
2/ daň zo stavieb
a/ stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby - 2,- Sk/m2
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátané stavieb na vlastnú  administratívu  -  2,- Sk/m2
c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu  - 6,- Sk/m2
d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov - 6,- Sk/m2
e/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátené stavieb na vlastnú administratívu  - 22,- Sk/m2
f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou - 27,- Sk/m2
g/ ostatné stavby neuvedené v písmene a/ až f/  - 6,- Sk/m2

Upravená ročná sadzba dane zo stavieb sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o príplatok v sume 1,- Sk/m2 za každý začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia

3/ byty
a/ nebytové priestory  - 4,- Sk/m2
b/ byty   - 4,- Sk/m2
 
4/ daň za psa
fyzická osoba    - 100,- Sk/ročne  za jedného psa
právnická osoba   - 200,- Sk/ročne  za jedného psa
Sadzba dane za každého ďalšieho psa sa zvyšuje o 50%

5/ daň za užívanie verejného priestranstva
a/ za predaj ovocia, zeleniny, potravín   - 20,- Sk/m2/ deň
b/ za umiestnenie predajného zariadenia /stánkov, predajných pultov a mobilných predajných zariadení, ambulantný predaj, sezónny predaj/ - 20,- Sk/m2/ deň
c/ za predaj remeselných výrobkov, výrobkov ľudovej umeleckej tvorby - 20,- Sk/m2/ deň
d/ za umiestnenie skládky materiálu  - 10,- Sk/m2/ deň 
e/ za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií  - 5,- Sk/m2/ deň
f/ za umiestnenie stavebného zariadenia  - 10,- Sk/m2/ deň
g/ za predaj  textilu, obuvi  -  20,- Sk/m2/ deň
h/ za umiestnenie drevnej hmoty  - 50,- Sk/m2/ deň

6/ daň za ubytovanie
Sadzba dane je 5,- Sk na osobu a prenocovanie

7/ daň za predajné automaty
Sadzba dane je 2.000,- Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok

8/ daň za nevýherné hracie prístroje
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je 2.000,- Sk

9/ miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a/ poplatník - fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom
sadzba poplatku za 110 l nádobu 0,90 Sk/ deň a osobu, ročne 329,- Sk  
sadzba poplatku za veľkoobj. kontajner je 1,10 Sk/deň a osobu, ročne 402,- Sk
      
b/ poplatník ako v bode a/, ktorý využíva ekologické kúrenie
sadzba poplatku za 110 l nádobu 0,70 Sk/ deň a osobu , ročne 256, - Sk
sadzba poplatku za veľkoobj. kontajner 0,90 Sk/ deň a osobu, ročne 329,- Sk

c/ za chaty, záhradné chatky, záhradné domčeky vo vlastníctve fyz. osôb
neslúžiace na podnikanie - sadzba poplatku ročne za jedno popisné číslo 600, - Sk

d/  za rodinné domy - trvalo neobývané - sadzba poplatku ročne za jedno popisné číslo 475,- Sk

e/ poplatník - fyzická osoba - vzdialené kopanice - za každého člena domácnosti 146,- Sk /súpisné čísla vzdialených kopaníc sa nachádzajú vo VZN/

f/ poplatník - právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie - sadzba poplatku - 0,90 Sk za jeden deň na osobu/krát koeficient 0,15

g/ poplatník - podnikateľ, ktorý využíva nehnuteľnosť na podnikanie
obchodné jednotky -
- potraviny a kvetinárstvo - sadzba poplatku 2,70,- Sk/deň, ročne 986,- Sk krát ukazovateľ dennej produkcie 
- reštaurácie a pohostinstvá - sadzba poplatku 3,60 Sk/deň, ročne 1.314,- Sk  krát ukazovateľ dennej produkcie
- hotely a motely s ubytovacou kapacitou - sadzba poplatku 4,- Sk/deň, ročne 1.460,- Sk krát ukazovateľ dennej produkcie
- polícia - sadzba poplatku 1,80 Sk/deň, ročne 457,- Sk krát ukazovateľ dennej produkcie
- holičstvo, textil, cukrárne, stolárstvo, zmiešaný tovar, krajčírstvo - sadzba poplatku 0,90 Sk/deň, ročne krát ukazovateľ dennej produkcie a krát 0,5 koeficient
- zdravotníctvo, pošta - sadzba poplatku 0,90 Sk/deň/ ročne krát ukazovateľ dennej produkcie krát 0,7 koeficient
- píly - sadzba poplatku 0,90 Sk/deň/ ročne krát ukazovateľ dennej produkcie krát 0,9 koeficient
Poplatok za prenájom smetnej nádoby - kontajnera v bode a/-e/ za každé súpisné číslo rodinného domu, chaty, trvalo neobývaných domov, vzdialených kopaníc sa určuje vo výške 100,- Sk

c/ ž i a d a
starostu obce zabezpečiť predpis a likvidáciu dani v zmysle prijatého VZN, o plnení informovať OZ -  2  krát ročne         

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 346/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K  uzneseniu č. 343/2006 zo dňa 3. novembra 2006

Obecné zastupiteľstvo

A/ ruší
uznesenie číslo 343/2006 zo dňa 3. novembra 2006 v plnom znení

Hlasovanie:
Za: Pavol Polka, Jozef Gacho, Ondrej Hrtús, Jozef Kubačák
Proti: František Krištiak, Štefan Polka

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 347/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K žiadosti p. Ervina Hamziča o odkúpenie parciel v KÚ Klokočov, časť  Klin
KN 4870/2, 4871/2, 4873/2

Obecné zastupiteľstvo

A/  s ch v a ľ u j e
Odpredaj pozemkov v kat. území Obce Klokočov, časť  Klin
KN 4870/2 o výmere 428 m2 - ostatné plochy
KN 4871/2 o výmere 908 m2 - ostatné plochy
KN 4873/2 o výmere 1353 m2 - zast. plochy
p. Ervinovi Hamzičovi, bytom Krásno nad Kysucou 1710
s podmienkami:
1. predkupné právo pri odpredaji  pozemkov bude mať obec
2. kupujúci musí dodržať podnikateľský zámer, ktorý bol predložený k žiadosti o kúpe a to v lehote do 5 rokov od vystavenia kúpnopredajnej zmluvy
3. pozemky budú odpredané za 75,- Sk za m2
Náklady s vyhotovením kúpnej zmluvy a registráciou hradí nadobúdateľ

B/ ž i a d a
Starostu obce Ľuboša Stríža, aby zabezpečil spísanie zmluvy o odpredaji parciel v zmysle platných právnych predpisov s uvedenými podmienkami v bode A/

C/ u k l a d á
starostovi zabezpečiť  pre hasičský zbor náhradnú plochu na cvičenie

Hlasovanie:
ZA: Jozef Gacho, Ondrej Hrtús, Pavol Polka, Mgr. Jozef Zigmund
Proti: Jozef Kubačák, Štefan Polka, František Krištiak
Zdržal sa: 0

Ľuboš Stríž, starosta obce        

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 348/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K návrhu VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Obecné zastupiteľstvo

A/ n e s c h v a ľ u j e
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území Obce Klokočov

Hlasovanie:
Za. 0
Proti: 0
Zdržali sa: Jozef Gacho, Ondrej Hrtús, František Krištiak, Pavol Polka, Štefan Polka, Jozef Kubačák, Mgr. Jozef Zigmund

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 349/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K návrhu VZN o nakládaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Klokočov

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
Všeobecné záväzné nariadenie o nakládaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Klokočov s účinnosťou od 1. januára 2007

B/ r u š í
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Klokočov o nakladaní s komunálnými odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zo dňa 8.11.2002
  
Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 350/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K návrhu Všeobecného záväzného nariadenia o pohrebníctve a Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2006 o pohrebníctve s účinnosťou od 1.12. 2006

B/ s c h v a ľ u j e
Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove a cenník poplatkov a služieb od 1.12.2006

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 351/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K výberovému konaniu na správcu cintorína v Obci Klokočov

Obecné zastupiteľstvo

A/ o d r o č u j e
Výberové konanie na správcu cintorína na ďalšie OZ

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 352/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K návrhu na schválenie inventárizačnych komísií

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ch v a ľ u j e
Inventarizačné komisie na prevedenie inventarizácie majetku obce k 1.1.2007
a/ Hlavná IK
predseda: Ondrej Hrtús
členovia : Pavol Polka, Mgr. Jozef Zigmund
b/ Obecný úrad Klokočov
predseda: Štefan Polka
členovia: Pavol Gunčaga, Ing. Gajdičiarová, Milan Krenželok ml.
c/ MKS
predseda: Jozef Gacho
členovia: Mária Hrtúsová, Anna Koniarová
d/ Požiarna ochrana
predseda: Jozef Gacho
členovia: Ján Horčičák, Miroslava Fujaková
e/ Základná škola Klokočov a ŠJ
predseda: František Krištiak
členovia: Vlasta Kašíková, Emília Polková, Mgr. Stuchlíková, Anna Soviarová
f/ Materská škola Hlavice a ŠJ Hlavice      
predseda: Jozef Kubačák
členovia: Irena Škorníková, Anna Horčičáková, Jarmila Korčeková
g/ IPCHO
predseda: Ľuboš Stríž
členovia: Ladislav Bernát, Ing. Gajdičiarová

B/ ž i a d a
Predsedov IK predložiť výsledky inventarizácie účtovníčke obce p. Brezinovej do 31.12.2006
zodpovední: predsedovia inventarizačných komisií 

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 353/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K informatívnej správe o prínose " Národný projekt č.V " v  Obci Klokočov

Obecné zastupiteľstvo

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
Správu o prínose " Národný projekt č. V " v Obci Klokočov ako informatívnu

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce 

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 354/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K žiadosti SVS - inžiniering, s.r.o. Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, k zásobovaniu vodou
a odkanalizovaní obcí Horných Kysúc

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku zapísaného v pozemkovej knihe Správy katastra v Čadci ako parcela PK č. 33546 neknihovaná, podľa KN-C parcela č. 6981/1 - 13m2 - zastavaná plocha, ktorá bola včlenená do novovytvorenej parcely KN-C č. 7375/2 za cenu 1.459,- Sk /t.j. 112,20 Sk/m2/, kde bude umiestnená čerpacia stanica odpadových vôd

B/ s ch v a ľ u j e
kúpnu zmluvu medzi Obcou Klokočov a Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina

Hlasovanie:
Za: Jozef Gacho, Jozef Kubačák, František Krištiak, Pavol Polka, Štefan Polka
Zdržal sa: Ondrej Hrtús

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 355/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K majetkoprávnemu vysporiadaniu KN 2837/3
 
Obecné zastupiteľstvo

A/  s c h v a ľ u j e
majetkoprávne vysporiadanie parcely KN 2837/3 - 58 m2 - orná pôda, ktorá vznikla GP 2/2004 pre Obec Klokočov

B/  s ú h l a s í
s úhradou finančných nákladov na odčlenenie pozemku a s poplatkami na notárstve

Hlasovanie:
Za: Jozef Gacho, František Krištiak, Jozef Kubačák, Pavol Polka, Štefan Polka
Zdržal sa: Ondrej Hrtús

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove  číslo 356/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K žiadosti p. Mynářovej o odkúpenie parcely v kat. území Obce Klokočov CKN 5830/2

Obecné zastupiteľstvo

A/  o d r o č u j e
žiadosť PhDr. Mynářovej o odkúpenie parcely CKN 5830/2 o výmere 191 m2 na ďalšie OZ, nakoľko musí predložiť na posúdenie geometrický plán

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 357/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K žiadosti p. Heleny Rudinskej bytom Klokočov č. 1255 o prenájom nebytových priestorov -
časť bývalej cukrárne

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
p. Helene Rudinskej, bytom Klokočov č. 1255 prenájom nebytových priestorov - časť bývalej cukrárne od 1.10.2006 do 31.12.2006

B/ ž i a d a
starostu obce uzatvoriť s nájomcom nájomnú zmluvu bez odpustenia nájmu po dobu 3 mesiacov

Hlasovanie:
Uznesenie  prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 358/2006 zo dňa 3. novembra 2006
K návrhu na schválenie ceny nájmu bytu pre rok 2007

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
ceny nájmu bytu pre rok 2007:
- obytná miestnosť - 22,60 Sk/m2
- vedľajšia miestnosť - 9,90 Sk/m2
- základné prevádzkové zariadenie bytu 1. kategórie: 3.840,- Sk/ rok, ktoré sa navyšujú o infláciu z roku 2006

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 359/2006 zo dňa 3. novembra 2006

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
a/  ročnú odmenu starostovi vo výške jedného hrubého mesačného platu
b/ odmenu zástupcom spolu  vo výške 10.000,- Sk - alikvotnú časť počas vykonávania funkcie

Hlasovanie:
V bode A - a/ uznesenie prijaté jednohlasne
V bode A - b/ : Za: Jozef Gacho, Ondrej Hrtús, Pavol Polka, Štefan Polka, František Krištiak
Zdržal sa. Jozef Kubačák 

Ľuboš Stríž, starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark