Nástroje pre uľahčenie prístupu

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove zo dňa 28.apríla 2006 U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 317/2006 zo dňa 28.4.2006 k odpredaji nehnuteľnosti v KÚ Klokočov - budova Potraviny Vrchpredmier a budova Potraviny a pohostinstvo Klín

Obecné zastupiteľstvo

A/ u k l a d á

starostovi zabezpečiť zverejnenie v regionálnej tlači a na internete odpredaj nehnuteľnosti: Potraviny Vrchpredmier Potraviny a pohostinstvo Klín

Hlasovanie:
Za. Jozef Gacho, Jozef Kubačák, Mgr. Jozef Zigmund, František Krištiak, Pavol Polka
Zdržal sa: Štefan Polka
Proti: 0

 

 

 

 

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 316/2006 zo dňa 28.4.2006
k žiadosti Štefana Hrušku o odkúpenie budovy Klokočov - Klín 385

Obecné zastupiteľstvo

A/ n e v y h o v u j e

žiadosti Štefana Hrušku o odkúpenie budovy Klokočov - Klín č. 385 za sumu, ktorú navrhuje p. Hruška Štefan

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

 

 

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 315/2006 zo dňa 28.4.2006
k zrušeniu Uznesenia č. 281/2005

Obecné zastupiteľstvo

A/ r u š íUznesenie č. 281/2005 o odpredaji nehnuteľnosti budovy Klokočov - Klín č. 385

B/ u k l a d á
starostovi zabezpečiť zrušenie kúpno-predajnej zmluvy podľa platných právnych predpisov s p. Alenou Hlucháňovou a manželom Ladislavom Hlucháňom, bytom Bytča

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

 

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 314/2006 zo dňa 28.4.2006

Obecné zastupiteľstvo

A/ n e s c h v a ľ u j e

1. prípravu a vypracovanie projektu rozdelenia so všetkými jeho prílohami a súvisiacimi dokumentmi ,ktoré budú jeho súčasťou,v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktorým sa rozdelí Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,so sídlom Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, IČO: 36411 256, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10381/L,ktorej je obec Klokočov akcionárom,
2. princípy rozdelenia Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.:
- rozdelenie Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na šesť (VI.) nástupníckych akciových spoločností, ktorými budú-(I.) Vodárenská spoločnosť Žilina, a.s.,(II.) Vodárenská spoločnosť Dolný Kubín, a.s.,(III.) Vodárenská spoločnosť Liptovský Mikuláš, a.s.,(IV.) Vodárenská spoločnosť Martin, a.s., (V.) Vodárenská spoločnosť Považská Bystrica , a.s. a (VI.) Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.,
- rozdelenie Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na základe regionálneho princípu tak, že akcionári zanikajúcej Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. sa stanú akcionármi v jednotlivých nástupníckych spoločnostiach podľa regionálneho princípu,
- poskytnutie majetkových práv - akcií v jednotlivých nástupníckych spoločnostiach akcionárom Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktoré si budú povinní navzájom z dôvodu rozdelenia poskytnúť.

B/ Poveruje starostu obce Klokočov
1. ako akcionára zastupovaním obce pri jednaní proti rozdeleniu Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na nástupnícke akciové spoločnosti.

Hlasovanie:
Uznesenie v bode A/B/ prijaté jednohlasne

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstvo v Klokočove číslo 313/2006 k Štatútu Obce Klokočov

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e

Štatút Obce Klokočov

Hlasovanie:
Za: Jozef Kubačák, Pavol Polka, Mgr. Jozef Zigmund, Jozef Gacho, František Krištiak
Zdržal sa: Štefan Polka

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 312/2006 k žiadosti MŠ Klokočov- Hlavice o zvýšenie príspevku do DDP za zamestnávateľa

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u je

zamestnancom MŠ Klokočov- Hlavice zvýšenie príspevku do DDP za zamestnávateľa sumu 100,- Sk mesačne s účinnosťou od 1.5.2006

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 311/2006 k žiadosti odborovej organizácie ZO SLOVES k schváleniu výšky stravného podľa zákona pre zamestnancov Obecného úradu na sumu 89,- Sk

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e

zvýšenie výšky stravného podľa zákona na 89,- Sk s účinnosťou od 1.5.2006

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 310/2006 k odpredaju nákladného vozidla LIAZ CA 057 AH s pluhom

Obecné zastupiteľstvo

A/ r u š í

uznesenie č. 256/2005 v bode B pís. e/

B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj nákladného vozidla LIAZ CA 057 AH s pluhom v sume 85.000,- Sk

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž, starosta obce

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 309/2006 k výberovému konania na prevádzkovateľa pohrebiska v Klokočove

Obecné zastupiteľstvo

A/ o d r o č u j e

návrh na výberové konanie na prevádzkovateľa pohrebiska v Klokočove na ďalšie OZ

Hlasovanie: Uznesenie prijaté jednohlasne

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 308/2006 k predĺženiu obecného vodovodu

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e

realizáciu napojenia obecného vodovodu v lokalitách Kornica u Stuchlíkov Klokočov- Ústredie u Šipulov a potláčaciu stanicu na Hlaviciach.

Hlasovanie: Uznesenie prijaté jednohlasne

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 307/2006 zo dňa 28. 4.2006
k správe o činnosti OHZ Klokočov a komisií OZ za rok 2005

Obecné zastupiteľstvo

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e

1. Správu o činnosti OHZ Klokočov za rok 2005
2. Správu o činnosti komisie výstavby, dopravy a sociálnom

Hlasovanie: Uznesenie prijaté jednohlasne

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 306/2006 zo dňa 28.4.2006
k žiadosti ZŠ Klokočov o navýšenie pokladničného zostatku


Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e


žiadosť ZŠ Klokočov o navýšenie denného pokladničného zostatku na sumu 15.000,- Sk

Hlasovanie: Uznesenie prijaté jednohlasne

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 305/2006 zo dňa 28.4.2006
k správe o plnení rozpočtu Základnej školy v Klokočove za obdobie od 1.1.2006 do 31.3.2006

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e

plnenie rozpočtu ZŠ Klokočov za obdobie od 1.-.3/2006 bez pripomienok

Hlasovanie:
uznesenie prijaté jednohlasne

 

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 304/2006 zo dňa 28. apríla 2006

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e


1/ Záverečný účet Obce Klokočov za rok 2005 bez pripomienok
2/ na základe účtovnej závierky prevod do rezervného fondu z rozdielu hospodárenia, t.j. o sumu 75.790,- Sk
3/ čerpanie rozpočtu Obce klokočov za 1.-3./2006 bez pripomienok
4/ finančný príspevok vo výške 5% t.j. 70.000,- Sk ako spolúčasť na rozšírenie obecného vodovodu + 25.506,- Sk z vlastných finančných prostriedkov obce
5/ zvýšenie rozpočtu ŠJ Klokočov o 50.000,- Sk na rok 2006

B/ s c h v a ľ u j e  v r á t i ť
vyúčtovanie platieb od občanov za vodovod. prípojky - nevysporiadané prípojky občanov vrátiť zálohu po 3.000,- Sk

C/ b e r i e  n a  v e d o m i e
správu audítora za rok 2005

Hlasovanie:
A/ bod 1.
Za: J. Kubačák, P. Polka, F. Krištiak, Mgr. J. Zigmund, J. Gacho
Zdržal sa : Štefan Polka
Proti: 0

bod 2 3.4.5 : schválené jednohlasne

B/, C/ schválené jednohlasne

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 303/2006 zo dňa 28. apríla 2006 k informatívnej správe o plnení uznesení prijatých na 31. zasadnutí OZ v Klokočove

Obecné zastupiteľstvo

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o plnení uznesení prijatých na 31. zasadnutí OZ v Klokočove ako informatívnu

B/ o d r o č u j e
žiadosť p. Ladislava Stopku o odkúpenie parciel KN 4871/2 o výmere 908 m2 a KN 4870/2 o výmere 428m2 z dôvodu, že žiadateľ je mimo Slovenska a jeho prítomnosť je dôležitá na prešetrenie uvedených parciel v teréne.

Hlasovanie:
Bod A/ prijatý jednohlasne
Bod B/
Za: Jozef Kubačák, Jozef Gacho, Mgr. Jozef Zigmund, František Krištiak, Pavol Polka
Zdržal sa: Štefan Polka

Ľuboš Stríž, starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark