Nástroje pre uľahčenie prístupu

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove zo dňa 16. decembra 2005

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 289/2005 zo dňa 16. decembra 2005

Obecné zastupiteľstvo k žiadosti Pavla Šipulu o prenájom garáže

A/ s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov - garáže pri bývalom Zdravotnom stredisku Klokočov Pavlovi Šipulovi, Klokočov 777

B/ ž i a d a
starostu obce Ľuboša Stríža uzatvoriť s nájomcom nájomnú zmluvu v zmysle platných právnych predpisov od 1.12.2005 na dobu neurčitú

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 288/2005 zo dňa 16. decembra 2005 k správe o hospodárení Spoločného obecného úradu Turzovka

Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
Správu o hospodárení Spoločného obecného úradu Turzovka

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 286/2005 zo dňa 16. decembra 2005 k žiadosti p. Tabačíkovej o prenájom nebytových priestorov

Obecné zastupiteľstvo

A/ s c h v a ľ u j e
bezplatný prenájom nebytových priestorov v budove p.č. 1164 /bývalá zubná ambulancia/ Jarmile Tabačíkovej, bytom Klokočov 197 na príjem a výdaj prádla a odevov pre čistiareň.
Bezplatný prenájom sa poskytuje od 1.1.2006 na dobu neurčitú.


Hlasovanie:
Za: poslanec Pavol Polka, František Krištiak, Ondrej Hrtús, Mgr.Jozef Zigmund
Zdržal sa: Štefan Polka
Proti.:0

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 285/2005 zo dňa 16. decembra 2005 k návrhu sociálno-zdravotnej komisie

Obecné zastupiteľstvo

A/ o d v o l á v a
Miroslavu Fujakovú z členstva Sociálno-zdravotnej komisie OZ Klokočov


B/ v o l í
za členku Sociálno-zdravotnej komisie OZ Klokočov Janu Stopkovú, bytom Klokočov 258

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočov číslo 284/2005 zo dňa 16. decembra 2005

Obecné zastupiteľstvo k návrhu finančnej komisie

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
správu obecného kontrolóra Ing. Milana Kasáka


B/ n e s c h v a ľ u j e
návrh finančnej komisie prechod MŠ Hlavice na právnu subjektivitu

C/ s c h v a ľ u j e
na rok 2006 rozpočtové provizórium

Hlasovanie:
Bod A/C prijatý jednohlasne
Bod B:
zdržal sa: poslanec Ondrej Hrtús, Štefan Polka, Mgr. Jozef Zigmund, František Krištiak
proti: Pavol Polka, Jozef Kubačák
za: 0

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 283/2005 zo dňa 16. decembra 2005

Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
1/ Správu o nedoplatkoch na poplatkoch za vodu, nájomnom, za elektrickú energiu a komunálny odpad k 1. 12. 2005
2/ Správu o nedoplatkoch na daniach k 1.12.2005

B/ d o p o r u č u j e
Odberateľom s nízkym odberom vody do výšky 150,- Sk, nezasielať vypracovaný výmer o odbere vody 2 krát ročne, ale iba 1 krát a to po jarnom odpise.

C/ u k l a d á
1. Ing. Gajdičiarovej, pracovníčke OÚ pokračovať vo vymáhaní
2. Anne Koniarovej, pracovníčke OÚ pokračovať vo vymáhaní

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 282/2005 zo dňa 16. decembra 2005 k návrhu na schválenie Všeobecného záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klokočov pre rok 2006

Obecné zastupiteľstvo

A/ k o n š t a t u j e, ž e
fyzické ani právnické osoby nepodali pripomienky k návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klokočov pre rok 2006

B/ s c h v a ľ u j e
I. Všeobené záväzné nariadenie č. 1/2006
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klokočov pre rok 2006 s následovnými sadzbami:

D a n e
1/ daň z pozemkov
a/ za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady - 0,3 % zo základu dane
b/ za trvalé trávne porasty - 0,3 % zo základu dane
c/ za záhrady - 0,3 % zo základu dane
d/ za lesné pozemky, na ktorých sú hosp. lesy - 0,4 % zo základu dane
e/ za rybníky s chovom rýb - 0,5 % zo základu dane
f/ za zastavané plochy a nádvoria - 0,3 % zo základu dane
g/ za stavebné pozemky - 0,2 % zo základu dane
h/ za ostatné plochy - 0,1 % zo základu dane

2/ daň zo stavieb
a/ stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby 2,- Sk/m2
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pred vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 2,- Sk/m2
c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 6,- Sk/m2
d/ samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov 6,- Sk/m2
e/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 22,- Sk/m2
f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 27,- Sk/m2
g/ ostatné stavby, neuvedené v písm. a/ až f/ 6,- Sk/m2

Upravená ročná sadzba dane zo stavieb sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o príplatok v sume 1,- Sk/m2 za každý začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

3/ daň z bytov
a/ nebytové priestory 4,- Sk/m2
b/ za byty 4,- Sk/m2

4/ daň za psa
a/ fyzická osoba 100,- Sk/ ročne za jedného psa
b/ právnická osoba 200,- Sk/ ročne za jedného psa

Sadzba dane za každého ďalšieho psa sa zvyšuje o 50 %

5/ daň za užívanie verejného priestranstva
a/ za predaj ovocia, zeleniny, potravín 20,-Sk/m2/deň
b/ za umiestnenie predajného zariadenia / stánkov, predaj. pultov a mobilných predajných zariadení ambulantný predaj 20,-Sk/m2/deň
c/ za predaj remeselných výrobkov, výrobkov ľudovej umeleckej tvorby 20,-Sk/m2/deň
d/ za umiestnenie skládky materiálu 10,- Sk/m2/deň
e/ za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 5,- Sk/m2/deň
f/ za umiestnenie stavebného zariadenia 10,-Sk/m2/deň
g/ za predaj textilu, obuvi 20,-Sk/m2/deň
h/ za umiestnenie drevnej hmoty 50,-Sk/m2/deň

6/ daň za ubytovanie
sadzba dane 5,- Sk na osobu a prenocovanie

7/ daň za predajné automaty
sadzba dane 2.000,-Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok

8/ daň za nevýherné hracie prístroje
sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj 2.000,-Sk

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a/ poplatník - fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom:
- sadzba poplatku za 110 l nádobu 0,90 Sk za jeden deň a osobu /ročne 329,-Sk/;
- sadzba poplatku za veľkoobj. kontajner je 1,10 Sk za jeden deň a osobu / ročne 402,-Sk/
b/ poplatník ako v bode a/, ktorý využíva ekologické kúrenie
- sadzba poplatku za 110 l nádobu 0,70 Sk za jeden deň a osobu / ročne 256,- Sk/
- sadzba poplatku za veľkoobj. kontajner je 0,90 Sk za jeden deň a osobu / ročne 329,-Sk /
c/ za chaty, záhradné chatky, záhradné domčeky vo vlastníctve fyzických osôb neslúžiace na podnikanie - sadzba poplatku ročne za jedno popisné číslo 600,- Sk
d/ rodinné domy - trvalo neobývané sadzba poplatku ročne za jedno popisné číslo 475,- Sk
e/ poplatník - fyzická osoba - vzdialené usadlosti:
- sadzba poplatku do 2 členov domácnosti 146,- Sk/osoba
- sadzba poplatku 3 a viac členov domácnosti 400,-Sk za celé popisné číslo
f/ poplatník - právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie
- sadzba poplatku - 0,90,- Sk za jeden deň na osobu / krát koeficient 0,15
g/ poplatník - podnikateľ, ktorý využíva nehnuteľnosť na podnikanie: obchodné jednotky -
- potraviny, kvetinárstvo
sadzba poplatku 2,70,-Sk/deň, ročne 986,- Sk x ukazovateľ dennej produkcie
- reštaurácie a pohostinstvá
sadzba poplatku 3,60 Sk/deň, ročne 1314,- Sk x ukazovateľ dennej produkcie
- hotely a motely s ubytovacou kapacitou
sadzba poplatku 4,- Sk/deň, ročne 1460,- Sk x ukazovateľ dennej produkcie
- polícia
sadzba poplatku 1,80,- Sk/deň, ročne 657,- Sk x ukazovateľ dennej produkcie
- holičstvo, textil, krajčírstvo, cukrárne, stolárstvo, zmiešaný tovar
sadzba poplatku 0,90,- Sk/deň ročne x ukazovateľ dennej produkcie x 0,5 koef.
- zdravotníctvo, pošta
sadzba poplatku 0,90,- Sk/deň ročne x ukazovateľ dennej produkcie x 0,7 koef.
- píly
sadzba poplatku 0,90,- Sk/deň ročne x ukazovateľ dennej produkcie x 0,9 koef.

Paušálna sadzba 100,- Sk sa určuje pri Miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v bode a-g za každé súpisné číslo rodinného domu, chaty trvalo neobývaných domoch vzdialených kopaníc, bytovej jednotky a podnikateľskej jednotky.

C/ ž i a d a
starostu obce Ľuboša Stríža zabezpečiť predpis a likvidáciu dani v zmysle prijatého VZN o plnení informovať OZ 2 x ročne.

Hlasovanie:
VZN schválené OZ ako celok
Bod A, B/ 1 dane b, c, d, e, g, h schválený jednohlasne,
Bod B/4, 5, 6, 7, 8/ C/ schválený jednohlasne
V bode B1, a v bode Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady e/ g/ hlasoval proti: poslanec Štefan Polka, poslanec Štefan Polka sa zdržal hlasovania v bode B/2/e, poslanec Ondrej Hrtús sa zdržal hlasovania v bode B/2 a, b, c, d, g, poslanec František Krištiak sa zdržal hlasovania v bode B/2 f, poslanec Jozef Kubačák sa zdržal hlasovania v bode B/3 a, b

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 281/2005 zo dňa 16. decembra 2005 k žiadosti o odkúpenie budovy Klokočov - Klín č.p. 385

Obecné zastupiteľstvo

A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj budovy v kat. území obce Klokočov - Klín č.p. 385 vrátane príslušenstva a pozemkov parc. č. KN 4873/1 o výmere 222 m2 a parc. č. KN 4873/3 o výmere 372 m2, vytvorené geometrickým plánom č. 50/2005, p. Alene Hlucháňovej, a manželovi Ladislavovi Hlucháňovi, obaja bytom Bytča - Veľká Bytča, Mieru 980/1.
Všeobecná hodnota je stanovená v zmysle znaleckého posudku č.59/2005, ktorý vypracoval Ing. František Ščury, evidenčné číslo znalca 50 484. Cena nehnuteľnosti je 910.000,- Sk Náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy a registráciou hradí nadobúdateľ.

B/ u k l a d á
starostovi obce zabezpečiť spísanie zmluvy o odpredaji nehnuteľnosti v zmysle platných právnych predpisov.

Hlasovanie:
Bod A/
Za. Ondrej Hrtús, Jozef Kubačák, František Krištiak, Mgr. Jozef Zigmund, Pavol Polka
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania poslanec Štefan Polka

Bod B/ schválený jednohlasne

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 280/2005 zo dňa 16.12.2005 k Plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2006

Obecné zastupiteľstvo
A/ s ch v a ľ u j e
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Klokočov pre rok 2006.
Plán tvorí prílohu č.1 uznesenia

Hlasovanie:
Za:.Ondrej Hrtús, František Krištiak, Jozef Kubačák, Jozef Zigmund Mgr,
Proti: Pavol Polka, Štefan Polka
Zdržal sa: 0

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 279/2005 zo dňa 16. decembra 2005 k návrhu na schválenie inventarizačných komisií

Obecné zastupiteľstvo
A/ s ch v a ľ u j e
inventarizačné komisie na prevedenie inventarizácie majetku obce k 1.1.2006


a/ Hlavná IK
predseda: Ondrej Hrtús
členovia: Pavol Polka a Mgr. Jozef Zigmund

b/ Obecný úrad Klokočov
predseda: Štefan Polka
členovia: Pavol Gunčaga, Ing. Gajdičiarová, Milan Krenželok ml.

c/ MKS
predseda: Jozef Gacho
členovia: Mária Hrtúsová, Anna Koniarová

d/ Požiarna ochrana
predseda: Jozef Gacho
členovia: Ján Horčičák, Miroslava Fujaková

e/ Základná škola Klokočov a ŠJ
predseda: František Krištiak
členovia: Vlasta Kašíková, Emília Polková, Mgr. Stuchlíková, Anna Soviarová

f/ Materská škola Hlavice a ŠJ Hlavice
predseda: Jozef Kubačák
členovia: Irena Škorníková, Anna Horčičáková, Jarmila Korčeková

g/ IPCHO
predseda: Ľuboš Stríž
členovia: Ladislav Bernát, Ing. Gajdičiarová

B/ ž i a d a
predsedov IK predložiť výsledky inventarizácie účtovníčke obce p. Brezinovej do 15.1.2006 zodpovední: predsedovia inventarizačných komisií

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

Ľuboš Stríž
starosta obce

 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 278/2005 zo dňa 16. decembra 2005 k informatívnej správe o plnení uznesení prijatých na 29. zasadnutí OZ v Klokočove

Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení uznesení prijatých na 29. zasadnutí OZ v Klokočove

Hlasovanie:
Uznesenie prijaté jednohlasne

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark