Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov, ako príslušný orgán územného plánovania oznamuje obstarávanie návrhu riešenia ÚPN-O Klokočov, ktorý bol vypracovaný na základe súborného stanoviska.Toto obsahuje posúdenie splnenia požiadaviek schváleného zadania a pokynov na spracovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie na základe výsledkov prerokovania konceptu riešenia vrátane výberu variantu potvrdeného v procese prerokovania konceptu riešenia.
V zmysle zákona č.369/1990 Z z. v znení neskorších predpisov a v súlade so Zákonom č.50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

Sample Image obyvateľom obce, vlastníkom pozemkov dotknutých  riešením a dotknutým fyzickým a právnickým osobám

Obec Klokočov v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb.§ - u 4 ods. ch v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s úplným znením Zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/76 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

Sample Image dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým právnickým osobám, dotknutým fyzickým osobám a dotknutým obciam 

Listy v plnom znení otvoríte kliknutím na odkaz vo formáte .pdf.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark