Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z.z. štátnej  správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5  zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Klokočov č.976.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a požadované doklady zašlite na adresu: Obec Klokočov, Klokočov č.962, 023 22 Klokočov do 30.9.2014 s označením „ Výberové konanie – riaditeľ CVČ – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením odosielateľa.

pdf
30,897 kb  

Celé znenie výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Klokočov č.976. nájdete tu. 

Zverejnené 3.9.2014

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark