Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov má v úmysle odpredať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podiely obce Klokočov v parcelách CKN 9774/1, 9776/2, 9775/2, 9780, 9778/2 a 10223/3, ktoré parcele sú vytvorené GP 43344721-41/2010 ako diely od EKN parcele č. 25951/2, zapísaná na LV 8106, z čoho na podiel Obce Klokočov pripadá 1356 m2 a podiely v parcelách CKN 9778/4 a 10223/5, ktoré parcele sú vytvorené GP č. 38/2012 ako diely od EKN parcele č. 25951/2, zapísaná na LV 8106, z čoho na podiel Obce Klokočov pripadá 772 m2, spolu podiel predstavuje 2128 m2 Júlii Madajovej, rod. Jedličková, bytom Urbáškova 101, Bučovice za cenu 0,50 eur/m2 za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov.
Dôvodom prípadu osobitného zreteľa je, že pozemky sa nachádzajú v blízkosti rodinného domu. Na jednej parcele je postavená garáž. Obec Klokočov tieto podiely neužíva.

 

V Klokočove 19.05. 2014

Zverejnené na vývesnej tabuli Obce Klokočov dňa 19.05. 2014.

 

Zámer uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov bol predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Klokočove dňa 25.04. 2014.


Ľuboš Stríž
starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark