Nástroje pre uľahčenie prístupu

Predmet predaja: Budova bývalej MŠ na Hlaviciach č. s. 542, vrátane príslušenstva a pozemkov parc. č. 7195 a 7196 v k. ú. Klokočov
Lehota na podávanie súťažných návrhov do 31.12.2012 do 12.00 hod. do kancelárie 1. kontaktu OÚ v zalepenej obálke s označením "Neotvárať – 2. kolo OVS k odpredaniu bývalej MŠ Hlavice č. s. 542"

pdf
50,457 kb   
Plné znenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže
na odpredaj nehnuteľného majetku -
Budova bývalej MŠ na Hlaviciach č. s. 542, vrátane príslušenstva
a pozemkov parc. č. 7195 a 7196 v k. ú. Klokočov - 2.kolo
Vyvesené 31.10.2012

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark