Nástroje pre uľahčenie prístupu

bioodpad klokocov vProstredníctvom získaných finančných prostriedkov v rámci Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 v objeme 3.743,81 €, na ktorých sa obec podieľala 5% spoluúčasťou, Obec Klokočov zrealizovala projekt „Zlepšenie podmienok nakladania s BIO odpadom“.

Realizácia projektu prebiehala v katastrálnom území obce Klokočov, okres Čadca, Žilinský samosprávny kraj a spočívala v zakúpení kompostérov o objeme 1400l – 2 ks; kompostéry o objeme 2000l – 3 ks; benzínová bubnová kosačka – 1ks; kontajner na Bio odpad 1100l – 2ks; plastová nádoba na Bio odpad – 6ks; nožnice na konáre teleskopické – 2ks; ručný kultivátor – 4ks; hrable prevzdušňovacie – 4ks; hrable s dreveným poriskom – 4ks; prerezávacia pílka na hrubé konáre – 2ks; vidly – 2ks. Kompostéry, nádoby na Bio odpad kosačka a pomocné pracovné náradie bolo zakúpené v súlade s položkovitým rozpočtom na projekt, ktorý tvorí prílohu Zmluvy č. 62/POD-502/21.

Po dodaní hore uvedených položiek z rozpočtu, boli kompostéry zložené pracovníkmi Obecného úradu Klokočov. So skladaním kompostérov boli zároveň oboznámení aj VPP pracovníci, ktorí boli pri skladaní kompostérov a ich rozmiestňovaní zapojení. Kompostéry a hnedé nádoby na BIO odpad boli označené logom Programu obnovy dediny, logom Environmentálneho fondu. Pomocné náradie bolo označené taktiež logom POD a logom Environmentálneho fondu. Kompostéry a hnedé nádoby na BIO odpad boli pracovníkmi obecného úradu rozmiestnené na zhodnocovanie BRKO v katastrálnom území Klokočov, na parcelách vo vlastníctve obce nasledovne: 1ks kompostér a 2 ks hnedá nádoba na pozemok pri obecnej bytovke; 2ks kompostérov pri hasičskej zbrojnici; 1ks kompostéra a 2ks hnedé nádoby pri cintoríne; 2ks 100l nádoby na Bio odpad na obecnom pozemku; 1 ks kompostéra a 2ks hnedá nádoba pri druhom cintoríne.

VPP pracovníci sa podieľali na úprave terénu pred umiestnením kompostérov na pozemok. Úprava terénu pred umiestnením kompostérov, skladanie a následné rozmiestnenie kompostérov a hnedých nádob na BIO odpad prebehlo v mesiacoch august – september 2021.

Do kompostérov a nádob na bio odpad sa ukladaná zeleň z úprav verejných priestranstiev - kosenie, hrabanie, úprava miestnych komunikácií – orezávanie krovín a konárov, ktoré zasahovali do vozovky, čím sa zlepšila prehľadnosť úsekov ciest. V prípade potreby bude aj naďalej používaná obecná technika ávia alebo traktor na zvážanie pokosenej zelene, konárov, vetiev do priestorov OÚ, kde budú konáre následne spracované v štiepkovači, ktorý má obec k dispozícii.
Benzínová bubnová kosačka a pomocné náradie budú naďalej využívané pri údržbe a úprave verejných priestranstiev – bubnová kosačka sa využije najmä keď bude vyššia tráva /hlavne počas jarných mesiacov a začiatkom leta, kedy pracovníci obce nestíhajú kosiť verejné priestranstvá krovinorezmi a tráva je vyrastená/.

Pracovníci OÚ budú vykonávať pravidelnú údržbu bubnovej kosačky a monitorovať kompostéry s nádobami na BIO odpad.
Prostredníctvom realizácie projektu v obci Klokočov zlepšíme podmienky nakladania s BRKO z verejných priestranstiev a obec Klokočov tým prispeje k zníženiu množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku.

pdfZlepšenie podmienok nakladania s BIO odpadom  2.86 MB

Mgr. Paula Pápolová
úsek odpadového hospodárstva

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark