O obci

Výšková členitosť územia Klokočova a pestrosť reliéfu sú príčinou klimatických rozdielov v relatívne blízkych oblastiach a lokalitách. Pahorkatinná a vrchovinná časť Turzovskej vrchoviny a Javorníkov, maximálne do výšky 700-800 metrov, patrí do miernej teplej klimatickej oblasti s mierne teplou a veľmi vlhkou klímou. Vyššie časti, najmä nad 800 metrov, ležia v chladnej oblasti.
Najchladnejším mesiacom je január s priemernou teplotou od - 4,5 stupňov C v dolinách, po - 8 stupňov C na hrebeňoch. Najteplejším mesiacom je júl s priemernou teplotou 16 - 17 stupňov C v najnižších polohách, po 11 - 12 stupňov C v najvyšších polohách.

Pamiatková zóna "Do Kršle" sa nachádza v svahu na ľavej strane hlavnej cesty vedúcej smerom do ČR /pri osade U Ježíkov/. Predmetom ochrany vidieckej pamiatkovej zóny Klokočov osada Do Kršle je jej dobová urbanistická hmotovo-priestorová skladba, ktorá je výsledkom špecifických podmienok vývoja postupného osídľovania podhorských oblastí Kysúc od 16. storočia, z obdobia valašskej kolonizácie. Na území pamiatkovej zóny sa nachádzajú objekty ľudovej architektúry s rôznou kultúrno-historickou hodnotou.

Športový život v obci sa dlhý čas sústreďoval len v školách. Pod vedením p. učiteľky M. Súčíkovej a Mgr. J. Zigmunda v ZŠ Klokočov-ústredie dlhé roky fungovali krúžky hádzanej a basketbalu. Žiaci v spolupráci so svojimi "trénermi" dosahovali veľmi dobré výsledky nielen v okresných, ba i v krajských súťažiach. Taktiež nemožno obísť veľkú snahu Mgr. N. Kopeckej, ktorá pripravuje svojich zverencov na súťaže mladých záchranárov civilnej obrany a streleckú ligu, pretože ich výborné výsledky zviditeľňujú celú obec Klokočov. Sú zrkadlom tvrdej a systematickej práce pedagogických pracovníkov, ktorí svoj voľný čas venujú "budúcnosti obce", lebo pripravujú mladých nielen na vstup do života, ale aj na jeho plnohodnotné prežitie.

Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami v povodí riečky Predmieranky, ktorej pramene toku siahajú až na svahy Malého Polomu, Grúnika, Uhorskej a tvorí významný prítok rieky Kysuce. Má vrchovinný až hornatý ráz s nadmorskou výškou od 508 m do 1 061 m, roztrúsené lesné plochy a prevážne hnedé lesné pôdy.

Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.