O obci

Oblasť Klokočova pôvodne pokrývali lesné porasty s dominanciou buka, jedle a smreka. Toky lemovali jelšové lužné lesy s prevahou jelše sivej. Dnes prevažujú plochy s lesnými porastmi, menej s pasienkami, lúkami, poliami a v blízkosti obydlí i záhradami. Podľa charakteru rastlinstva celé územie patrí do oblasti západokarpatskej flóry a do obvodu západobeskydskej flóry.

Geografická poloha:
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami v povodí riečky Predmieranky. Má vrchovinný až hornatý ráz s nadmorskou výškou od 508 metrov do 1 061 metrov, roztrúsené lesné plochy a prevážne hnedé lesné pôdy.

Salamandra škvrnitá
/Salamandra salamandra/


Lesný živočích. Uprednostňuje listnané lesy. S obľubou sa zdržiava okolo lesných potôčikov a studničiek. Mimo času párenia a súvislých dažďov sa cez deň ukrýva v dierach, pod pňami, v machu a podobne. Živí sa pomaly sa pohybujúcim nočným hmyzom. Dožíva sa až 25 rokov.

Poznávacie znaky: telo má nemotorné, zavalité, mlokovitého vzhľadu. Max. dĺžka je do 200 mm. Hlava je široká, pysk zaokrúhlený. Telo je zvrchu smolnato čierne s veľkými pomarančovými respektívne žltými škvrnami. Bruško je jednofarebne sivočierne.

Z hľadiska hydrologického celé územie Kysúc patrí do povodia Váhu, do ktorého odvádza vody rieka Kysuca. Najvýznamnejšími prítokmi Kysuce sú Bystrica, Čierňanka, Trojačka, Korňanka, Predmieranka, Povinský potok, Vadičovský potok a pod. Výrazným znakom riek Kysúc je veľká rozkolísanosť hladín. Je spôsobená veľkým špecifickým odtokom na flyšovom, najmä odlesnenom podklade.
Obcou Klokočov preteká rieka Predmieranka /s peknou ukážkou horských lužných lesov/, ktorej pramene toku siahajú až na svahy Malého Polomu, Grúnika a Uhorskej.