NATURA 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie. Hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie európskeho prírodného bohatstva – najvzácnejších a najohrozenejších biotopov1 a druhov na území štátov EÚ.
Sústavu NATURA 2000 tvoria chránené vtáčie územia vyhlasované s cieľom ochrany vtáctva a územia európskeho významu s cieľom ochrany ostatných vzácnych a ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov.
O zaradení územia do sústavy NATURA 2000 rozhoduje Európska komisia, ktorá vyberá z predložených návrhov jednotlivých členských krajín.

Sample Image Brožúra KLOKOČOVSKÉ RAŠELINISKÁ
Tento informačný materiál vydala ŠOP SR v rámci projektu Optimalizácia komunikácie a informovania o chránených územiach zaradených do sústavy Natura 2000, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

OCHRANA ÚZEMIA o rozlohy 37,44 ha
Zákonná ochrana bola územiu poskytnutá v roku 1984 vyhlásením Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, ktorá pozostáva z dvoch od seba oddelených častí, Klokočovské rašeliniská sa nachádzajú v západnej javorníckej časti, v krajine ovplyvnenej valašskou kolonizáciou a kopaničiarskym osídlením s rozčleneným lesným a poľnohospodárskym pôdnym fondom.
Súčasťou územia európskeho významu je Prírodná rezervácia POLKOVA, vyhlásená v roku l993 v katastrálnom území Klokočov, na výmere 5,08 ha. Platí v nej 4. stupeň ochrany, v ochrannom pásme rezervácie do vzdialenosti 100 m po jej obvode je 3. stupeň ochrany. V ostaných lokalitách platí predbežne 2. stupeň ochrany.