Nástroje pre uľahčenie prístupu

zapisRiaditeľka MŠ v Klokočov 976 po dohode so zriaďovateľom Obcou Klokočov v súlade s § 59  zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ sa uskutoční v termíne od: 2. mája do 10. mája 2023 /od 8.00hod. do 16.00hod./

Spôsob podávania žiadostí:


Rodič môže podať žiadosť:

 • osobne,
 • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

Podmienky prijímania detí do materskej školy
Podľa školského zákona č. 245/2008 z.z. pre deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku k 31.8.2023 je predprimárne vzdelávanie povinné

Prednostne sa do MŠ budú prijímať deti:

 1. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 2. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
 3. deti od 3 rokov
 4. deti od 2 rokov budú prijaté iba za podmienok, ak nebude naplnená kapacita materskej školy.

Priebeh zápisu:

 • deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy
 • žiadosť si môže rodič vyzdvihnúť v materskej škole (alebo na www.msklokocov.edupage.org)
 • zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží:

 • žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy,
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast so záznamom o očkovaní / neočkovaní,
 • prefotený preukaz poistenca
 • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave a očkovaní dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

O prijatí / neprijatí dieťaťa rozhodne riaditeľka školy do 15.júna 2023. Rozhodnutia si rodičia,  zákonní zástupcovia detí, prevezmú osobne od 1. 06. do 15. 06. 2023 v MŠ podľa pokynov riaditeľky školy.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je nutné doručiť do 31. 05. 2023.

Kontakt: Bc. Ingrid Časnochová riaditeľka MŠ
0911 468 627

 

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark