Prístavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice KlokočovBudova hasičskej zbrojnice bola zastaraná, nespĺňala základné štandardy vybavenosti, jednogarážová a technika nebola zhromaždená na jednom mieste. Z toho dôvodu sme pristúpili k nutnej rekonštrukcii.
1.etapa rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice – nadstavba
bola zrealizovaná v roku 2018. V tejto fáze bola zrealizovaná väčšia časť projektu a aj finančne najnáročnejšia. Zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva vnútra SR sme získali dotáciu vo výške 30.000,00 EUR a spoluúčasť obce bola v sume 1.600,00 EUR.
Ďalej, z rozpočtu obce, bola použitá suma 25.770,48 EUR. Z týchto prostriedkov sa vybudovala nadstavba HZ a prístavba zadnej časti, v ktorej sa nachádza schodisko a sociálne zariadenie. Na prvom podlaží tak vznikol priestor pre zasadaciu miestnosť, dve kancelárie a kuchynku. Budova  bola zastrešená novou strechou. Obkopali a zaizolovali sa základy a bola osadená vonkajšia kanalizačná prípojka. V decembri sa realizovali dodatočné práce navyše a nevyhnutné práce na zazimovanie stavby (zateplenie nadzemného podlažia - izolácie stropov) v sume 9.314,00 EUR z rozpočtu obce.
V marci 2019 Obec Klokočov vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk, kde predmetom zákazky bol výber dodávateľa na stavebné práce – „Prístavba a stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Klokočov – 2.etapa“ – Rekonštrukcia prízemia - garáže. Stavebnými úpravami prízemia sa nadväzuje na 1.etapu, získaním miesta pre parkovanie dvoch hasičských vozidiel. Začalo sa s výkopovými prácami, nahodením omietky a osadením okien. Ďalej sa bude pokračovať na s elektroinštaláciou, vodovodnou prípojkou, osadením garážových dverí. Prebiehajúca 2. etapa stavebných prác HZ je financovaná zo schválených finančných prostriedkov z  rozpočtu Obce Klokočov sumou celkom 23.193,33 EUR a z rozpočtu DHZO v sume 4.000,00 EUR. Vyriešením umiestnenia dvoch hasičských áut do hasičskej zbrojnice sa zvýši akcieschopnosť hasičskej jednotky a zvýši sa efektívnosť a rýchlosť zásahu hasičského tímu pri živelných pohromách, mimoriadnych udalostiach, ohrození života a majetku.
Poslednú 3. etapu celého projektu stavebných úprav Hasičskej zbrojnice Klokočov plánujeme zrealizovať z finančných prostriedkov získaných prostredníctvom ďalšej výzvy MV SR číslo V. P HaZZ 2019, ktorá bola vyhlásená v týchto dňoch. Na žiadosti momentálne intenzívne pracujeme.

Prinášame Vám pár fotografií z doterajšieho priebehu rekonštrukcie.