pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky - Prístavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Klokočov - 3.etapa   457,547 kb

Prílohy:
1. návrh na plnenie kritérií opečiatkovaný a podpísaný štatutárnym zástupcom alebo inou oprávnenou osobou uchádzača ( Príloha č.1)
2. "výkaz - výmer" s nacenenými jednotlivými položkami ( Príloha č. 2a, Príloha č. 2b )
3. Čestné vyhlásenie k zákazu účasti ( Príloha č.3)
4. Čestné vyhlásenie k nedoplatkom ( Príloha č. 4)

Lehota na predkladanie ponúk: do 23.6.2020 do 12:00

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cbhcZ7FZe8y0XTU9GLYZUSA