Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

Lehota na doručovanie cenových ponúk: do 09.04.2021 do 15.30 h.


Obec Klokočov zverejňuje zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu: nebytové priestory o výmere 59,86 m2 nachádzajúce sa na prízemí domu č. s. 1083, Klokočov, Hlavice na parcele CKN 6601/2 v k.ú. Klokočov, zapísané na liste vlastníctva č. 14460 za minimálnu cenu 540,72 Eur ročne, ktoré pozostávajú z:
• priestory skladu paliva o výmere 48,21 m2 na výrobné, dielenské, skladové účely a na účely garáží za minimálnu cenu 9,50 Eur / m2 ročne
• priestory kuriča o výmere 11,65 m2 za minimálnu cenu 7,10 Eur / m2 ročne
V cene prenájmu nie sú zahrnuté náklady na elektrinu, vykurovanie, odvádzanie odpadovej vody, čistenie žumpy, odvoz odpadu, vodné. Priestory sú určené na prenájom ako celok.
Doba nájmu: 1 rok

pdfPONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV vo vlastníctve obce Klokočov formou priameho prenájmu - nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí domu č. s. 1083, Klokočov v plnom znení    63,414 kb

Lehota na doručovanie cenových ponúk: do 09.04.2021 do 15.30 h.

Prílohy:
pdf Prihláška na priamy prenájom    22,965 kb

pdf Príloha č. 1a – Čestné vyhlásenie pre FO    27,912 kb

pdf Príloha č. 1b – Čestné vyhlásenie pre PO    29,096 kb

pdf Príloha č. 2 – Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov    35,300 kb

Dátum zverejnenia: 18.03.2021

 

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark