Nástroje pre uľahčenie prístupu

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 31.01.2020 o 12.00 hod.

Obec Klokočov vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 9a zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na výber súťažného návrhu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou na odpredaj nehnuteľností uvedených nižšie:

- byt č. 3 o celkovej výmere 25,25 m2 nachádzajúci sa na 1. poschodí rodinného domu č. s. 1083 postavenom na pozemku p. č. CKN 6601/2 v k. ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca vrátane podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 2624/26484 zapísané na liste vlastníctva č. 14460
- nebytový priestor o celkovej výmere 88,61 m2 nachádzajúci sa na prízemí rodinného domu č. s. 1083 postavenom na pozemku p. č. CKN 6601/2 v k. ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca vrátane podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 10132/26484 zapísané na liste vlastníctva č. 14460
- spoluvlastnícky podiel na pozemku parcelné číslo CKN 6601/2 druh zastavaná plocha a nádvorie o výmere 384 m2 v k. ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca o veľkosti 1/3 zapísané na liste vlastníctva č. 14461

pdf   Obchodná verejná súťaž - plné znenie súťažných podmienok - na výber súťažného návrhu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou na odpredaj nehnuteľností    66,721 kb

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 31.01.2020 o 12.00 hod.

Zverejnené dňa: 09.01.2020

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark