Nástroje pre uľahčenie prístupu

Výšková členitosť územia Klokočova a pestrosť reliéfu sú príčinou klimatických rozdielov v relatívne blízkych oblastiach a lokalitách. Pahorkatinná a vrchovinná časť Turzovskej vrchoviny a Javorníkov, maximálne do výšky 700-800 metrov, patrí do miernej teplej klimatickej oblasti s mierne teplou a veľmi vlhkou klímou. Vyššie časti, najmä nad 800 metrov, ležia v chladnej oblasti.


Najchladnejším mesiacom je január s priemernou teplotou od - 4,5 stupňov C v dolinách, po - 8 stupňov C na hrebeňoch. Najteplejším mesiacom je júl s priemernou teplotou 16 - 17 stupňov C v najnižších polohách, po 11 - 12 stupňov C v najvyšších polohách.


Miesta s najvyššou nadmorskou výškou:
Malý Polom /1 061 m n.v./ - hraničí s Moravou
Uhorská /1 029 m n.v./
Grúnik /912 m n.v./
Biely Kríž /903 m n.v./ - hraničí s Moravou
Konečná /711 m n.v./ - hraničí s Moravou
Javorová /663 m n.v./


Miesta s najnižšou nadmorskou výškou:
Klín /555 m n.v./
Klokočov-ústredie /535 m n.v./
Riečky /527 m n.v./


Kllimatické podmienky sú ovplyvnené viacerými faktormi, napr.: oblačnosťou, slnečným svitom, snehovými, teplotnými, veternými a zrážkovými pomermi.
Oblačnosť - /marky/ vytvárajú zhluky drobných vodných kvapiek a ľadových kryštálov v ovzduší.
Za zamračený deň sa považuje taký, keď priemerná denná oblačnosť je väčšia než 80 %, resp. väčšia než 0,8 pokrytia celej oblohy mrakmi. Klokočov vďaka hornatému charakteru územia patrí k oblastiam s vysokým počtom zamračených dní /asi 150-170 dní v roku/, pričom najvyšší počet týchto dní majú vrcholové polohy. Na jar a v lete tu rastie počet dní s oblačnosťou, ale v zime, zvlášť v decembri, klesá ich počet približne nad hranicou 600 m.
Zrážkové pomery - pre oblasť Klokočova je charakteristický veľký úhrn zrážok. Ročne tu spadne približne 850 mm, v najvyšších polohách Klokočova viac ako 1 000 mm zrážok. Z toho najviac zrážok spadne v mesiacoch jún - august /každý mesiac viac ako 100 mm/. Výrazný podiel na tom majú prívalové dažde, väčšinou búrkového charakteru. Zrážky však majú aj výrazný význam a to pre vodnatosť toku rieky i doplňovanie hladín podzemnej vody. Značná rozkolísanosť vodnej hladiny a prietoky pri prívalových dažďoch spôsobujú lokálne povodňové stavy. Tento fakt negatívne ovplyvňuje horninové podložie, existencia hlbokých eróznych rýh a umelé zmenšovanie rozlohy lesa.
Slnečný svit - bezprostredne súvisí s oblačnosťou. Hornatá oblasť Klokočova patrí vzhľadom k veľkému počtu zamračených dní k oblastiam s najkratším slnečným svitom na Slovensku.
Priemerný ročný úhrn slnečného svitu tu dosahuje len okolo 1 300 hodín, avšak viac než 70 % celkovej dĺžky pripadá pritom na teplý polrok.
Snehové pomery - výskyt sneženia a snehovej pokrývky je typickým znakom zimy. Snehová pokrývka je dôležitým ochranným činiteľom proti mrazu, zvlášť pri rastlinstve, významným zdrojom vodných zásob i významným rekreačným faktorom. Priemerná dĺžka snehovej pokrývky a tiež priemerný dátum jej začiatku a konca sú závislé najmä na výškovej polohe lokality. V Klokočove sa snehová pokrývky vyskytuje každoročne. Jej priemerná výška dosahuje v údolných polohách od decembra do marca 10-20 cm, vo vrchovinách 20-50 cm a v polohách nad 1 000 m n.v. viac než 70 cm. Priemerne viac než 100 dní so snehovou pokrývkou majú polohy nad n.v. 550 m.
Teplotné pomery - teplota vzduchu je jedným z určujúcich činiteľov celkového rázu krajiny i každého miesta. Vzhľadom k existujúcej klimatickej staničnej sieti v regióne Kysúc nie je možné konkrétne vyjadriť teplotné pomery v stredných a zvlášť v najvyšších polohách, avšak platí tu zákonitosť, že na každých 100 výškových metrov klesá teplota priemerne o 0,6 stupňov C. Základnou charakteristikou sú priemerné mesačné a ročné teploty vzduchu, ktoré sú v dôsledku značnej členitosti územia rozdielne. Ďalšími teplotnými charakteristikami je počet charakter. dní, určených z max. a min. dennej teploty.
Prehľad dní:
tropické dni - teplota okolo 30 stup. C - priemerne 5, maximálne 17 dní ročne, - v polohách nad 600 m sa už takmer nevyskytujú ,
letné dni - teplota okolo 25 stup. C - priemerne 40, max. 65 dní, - nad 600 m menej než 15 dní, výnimočne až 35.
Začiatok letných dní býva v údoliach okolo 15. - 20. mája. Mrazové dni začínajú približne 5. - 10. októbra. V nižších polohách býva týchto dní okolo 130, max. 170, nad 600 m priemerne 186 a výnimočne až 216 dní. Ľadových dní, kedy teplota vystúpi max. na 0 stup. C, je asi 37.
Veterné pomery - vietor je nositeľom rázu počasia a často predstavuje príliv novej vzduchovej hmoty s odlišnými meteorologickými prvkami. Je vyvolaný rozdielmi v tlaku vzduchu a v širšej oblasti, avšak jeho smer a rýchlosť pri zemi sú deformované miestnymi orografickými pomermi a členitosťou územia.
Vzhľadom k mnohotvárnemu reliéfu obce Klokočov, premenlivosť vetra býva relatívne značná. Iba 25 % dní možno charakterizovať ako bezveterných. Najveternejšie je obdobie vo februári až máji.


Použitá literatúra: Ivan Gajdičiar, PhDr. Milan Gacík, Mgr. Ladislav Paštrnák: Turzovka 1598 - 1998
Kysucké múzeum v Čadci: Kysuce a Kysučania: II. zväzok Príroda

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark