namestie2012mStavebné práce začali 1.8.2011 a boli ukončené 31.3. 2012. Samotné odovzdanie a prevzatie diela: Revitalizácia námestia Obce Klokočov sa uskutočnilo 18.4. 2012 za účasti, za Obec Klokočov – starosta obce Ľuboš Stríž, za ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava – Ing. Ľubomír Šipula, za BB Korňa – Ing. Jozef Dorociak, za stavebný dozor – Ing. František Gáborík. Projekt rieši komplexnú prestavbu resp.  doplnenie nových stavieb.

Počas  prác boli vybudované :
A/ spevnené plochy z betónovej záťažovej dlažby
B/ súbor prvkov verejnej zelene – boli zasadené kry a stromy - nízke, stredné a vysoké
C/ súbor prvkov drobnej architektúry – prístrešok nad vchodom do budovy obecného úradu s bezbariérovým vstupom do budovy, umiestnené stojany na bicykle, vitríny, odpadkové koše, lavičky s operadlami a  bez operadiel, vlajkostožiare
D/ pódium, ktoré je nadkryté strechou
E/ fontána – dotvára a uzatvára  námestie
F/ osvetlenie verejného priestranstva
G/ autobusová zastávka
H/ chodníky.
V rámci námestia bola vybudovaná dažďová kanalizácia a vodovod.
Dobudované námestie bude slúžiť ako centrálny priestor obce – spoločenský, kultúrny, zhromažďovací, oddychový a komerčný.

Na prvých dvoch fotografiách:
Odovzdanie a prevzatie námestia za účasti: zľava za ALPINE SLOVAKIA Bratislava - Ing. Ľubomír Šipula, stavebný dozor -  Ing. František Gáborík, starosta obce Ľuboš Stríž, B&B Korňa - Ing. Jozef Dorociak, dodávka a úprava verejnej zelene - Pavol Halagačka