Nástroje pre uľahčenie prístupu

Nachádza sa v katastrálnom území Klokočova, v masíve Moravsko-sliezskych Beskýd a zaberá prevažne južné expozície okolo Malého Polomu vo výške 780 - 1 061 m. Pôdny podklad je flyšový pieskovec. Pôda je piesočnato-hlinitá, stredne hlboká, čerstvo vlhká a miestami až veľmi mokrá.
Pri hrebeni je pôda skalnatá.

Klimatická charakteristika:
Klíma mierne chladnej horskej oblasti s priemernou ročnou teplotou 4,5 - 6 stupňov C, s dĺžkou vegetačného obdobia 110 -120 dní, s trvaním snehovej pokrývky okolo 100 dní. Úhrn ročných zrážok činí 900 - 1 000 mm ročne. V rezervácii sú chránené pôvodné /autochtónne/ zvyšky starého zmiešaného lesného porastu buka, jedle s prímesou smreka a javora horského. Miestami má oblasť mokraďovitý až rašelinný ráz, čo sa prejavuje najmä v bylinnom poraste prítomnosťou rašelinníkov a mokraďných bylín. Na ploche oblasti prevláda skupina lesných typov - jedľová bučina so smrekom.
Bylinnú zložku ovplyvňuje kyslosť pôdy a zhoršené humifikačné pomery. Vyskytujú sa tam chlpaňa lesná, podbelica alpínska, plavúň pučivý, soldanelka horská, čučoriedka, brusnica, metlica krivolaká, smlz chlpkatý, rebrovka rôznolistá, kyslička obyčajná, paprade, machy a rašelinníky. Oblasť Uhorská-Grúnik má kultúrny a vedecký význam, ktorý spočíva najmä v zachovalosti a prirodzenosti drevinnej skladby porastov, ktoré predstavujú v porovnaní so zväčša nepôvodnými smrekovými monokultúrami širšieho okolia zriedkavý zvyšok pôvodných biocenóz zasluhujúcich si osobitnú ochranu.
Použitá literatúra: Kysucké múzeum v Čadci: Príroda Kysúc a jej ochrana

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark