Nástroje pre uľahčenie prístupu

Územie ŠPR Polkova sa nachádza na severozápadnom Slovensku. Územie leží v provincii Západné Karpaty, v subprovincii Vonkajšie Západné Karpaty, oblasti Západné Beskydy, celok Turzovská vrchovina, oddiel Kornianska brázda. ŠPR sa nachádza v katastrálnom území Klokočov, miestnej časti Hlavice, v blízkosti osady u Polkov.

Po geologickej stránke je územie budované horninami sliezskej jednotky flyšového pásma patriace strednému eocénu magurského flyša /jednotky/. Sú to stredozrné svetlé pieskovce, miestami slabo sľudnaté. Zvyšený obsah Fe dokazuje impregnácie a povlaky limonitu vzniknutého zvetrávaním horniny. V spodnej časti /J - JZ/ sú prirodzené odkryvy hrubozrných pieskovcov s prechodmi do zlepencov a brekcií. Patria k typu ciežkovických pieskovcov. V zárezoch tokov sú odkryté i polohy rozpadavých ílovcov /už mimo územia/. Striedanie nepriepustných polôh ílovcov a priepustnejších pieskovcov vytvára i bariéry pohybu vôd a zvyšuje náchylnosť terénu na zosuvné procesy.
Morfologická charakteristika:
dominujúcim znakom povrchu je mierna modelácia, svahy sú mierne sklonené, pri úpätí narezané sieťou málovodnatých tokov. Hladký reliéf je čiastočne dotknutý svahovými pohybmi /menšie zosuvy/, v ich depresiách sú zavlhčené miesta s vlhkomilnou vegetáciou. Výraznou formou je svahová erózia, ktorej základ je v ľudskej činnosti. Odvozné cesty sa stali drenážou zrážkových vôd a za prívalov sa prehlbovali do zárezov miestami hlbších ako 1 m. Na stredne ťažkých zvetralinách sa vytvorili hnedé pôdy, nenasýtené až hnedé pôdy podzolované, lokálne rašelinové gleje a rašelinové pôdy. Územie je odvodňované bezmennými tokmi vlievajúcimi sa do potoka Predmieranka, ktorý vteká v Turzovke do rieky Kysuce. Pre územie je charakteristická rozkolísanosť vodných prietokov, dosahujúcich hodnotu 40,01 metrov kubických za sekundu. Režim odtoku je snehovo-dažďový. Podzemná voda je dopĺňaná iba zo zrážok.
Klimaticky územie patrí do chladnej oblasti. Typ klímy - horská, chladná, s malou inverziou teplôt, vlhká až veľmi vlhká. Priemerná teplota v januári je -5 až -6,5 stupňa C. Priemerná teplota v júli je 13,5 - 16 stupňnov C. Ročný úhrn zrážok je 800 - 1 100 mm /údaje z roku 1931-60/. Vegetačné obdobie začína začiatkom apríla a končí koncom októbra. Fytogeograficky územie patrí do obvodu západobeskydskej flóry, do Západných Beskýd.
Prirodzené hranice územia vytvárajú z východu a juhozápadu bezmenné potoky prameniace v lesných porastoch pod Uhorskou. Severnú hranicu tvorí les, západne sú terasové obrábané políčka osady Polkovia.
Lokalita Polkova patrí k významným biotopom tohto charakteru nielen v oblasti Kysúc, ale v i rámci celého Slovenska. Vznik týchto oligotrofných rašelinných lúk podmienil geologický podklad, klimatické pomery a iné biotické a abiotické faktory. Z floristického hľadiska sú najcennejšie plochy s výskytom chránených a ohrozených druhov - rosička okrúhlolistá /Drosera rotundifolia/ a ľadenec barinný /Lotus uliginosus/. Cenné sú však všetky typy zastúpených spoločenstiev. Na druhovej skladbe sa zúčastňujú aj nízke ostrice ako Carex fuscae, C. echinata, C. panicea a viaceré acidofilné prvky, napr. Agrostis stolonifera, Potentila erecta, Pedicularis palustris a pod. Ako indikačné zväzové druhy možno uviesť: Carex fusca, C. echinata, Anthoxanthum odoratum, Eriophorum angustifolium, Potentila erecta, Viola palustris, Ranunculus acris, Cirsium palustre, Myosotis palustris. Charakteristiku spoločenstva dotvára ešte prítomnosť rašeliníka Sphagnum sp. a niektorých machov, najmä Polytrichum commune. Na východnej strane plochy, pod svahom s lesným porastom sa nachádza bohatý porast s prasičkou lesnou Eguisetum silvaticum. Prítomnosť tohto druhu poukazuje na vodu v miernom pohybe hneď pod povrchom. Na tomto pramenistnom biotope bol tiež zaznamenaný hojný výskyt druhu zdrojovky prameniskovej- Montia fontana. V okrajových častiach lokality sú zastúpené oligotrofné druhy Nardus stricta, Sieglingia decumbens, Calluna vulgaris a i.
Fauna zo zoogeografického hľadiska prináleží do eurosibírskej podoblasti palearktickej oblasti.
Živočíšne spoločenstvá majú charakter západokarpatskej podhorskej a horskej fauny. Vyskytujú sa tu živočíchy viažúce sa na lúčne spoločenstvá so sukcesným náletom suchšieho alebo vlhšieho charakteru. Typické sú labťuška lúčna - Anthus pratenzis, labťuška hôrna - A. trivialis, pŕhľaviar červený - Saxicola rubetra, kolibiarik spevavý - Phylloscopus trochilus, červienka obyčajná - Erithacus rubecula, hraboš močiarny - Microtus agrestis.

Stupeň zachovalosti územia a jeho prírodné zloženie


Územie predstavuje zachovalý komplex spoločenstiev, z ktorých najcennejšie sú plochy s výskytom chráneného a ohrozeného druhu rosičky okrúhlolistej. Plocha je silne podmáčaná, voda je na povrchu najmä v miernych terénnych nerovnostiach a v okoli priesakov. Celkový charakter spoločenstiev je preto silne ovplyvňovaný vodnou hladinou a prejavuje sa aj v zastúpení jednotlivých rastlinných druhov. Porasty v spodnej časti s dominujúcou psicou tuhou sú ovplyvnené pastvou a zošľapávaním nielen dobytkom ale i ľuďmi. V minulosti bola plocha extenzívne využívaná roľníkmi.
Okolité parcely sú stále využívané tradičným spôsobom, celá lokalita pre svoj charakter nebola intenzifikovaná. Dôsledkom ľudskej činnosti, ťažby a odvozu dreva z okolitých porastov je aj svahová erózia odvoznej cesty, ktorá viedla až k vytvoreniu výmoľa. Pasienok na hranici lesa je zalesnený výsadbou smreka. Lokalita je prístupná nespevnenou poľnou cestou vedúcou okrajom plochy.

Zdôvodnenie ochrany


Lokalita Polkova patrí k významným biotopom tohto charakteru nielen v oblasti Kysúc, rozšírenie na Slovensku je dosť zriedkavé, roztrúsene ich nájdeme najmä v pahorkatinnej a vrchovinnej oblasti.
Vznik týchto oligotrofných rašelinných lúk podmienil geologický podklad, klimatické pomery a iné biotické a abiotické faktory. Na opodstatnenosť významu vedecko-výskumného, náučného a kultúrno- výchovného poukazuje i následovný výpočet výskytu druhov.

Prehľad druhov podľa ohrozenosti a ochrany


Chránené druhy: Blechnum spicant /v susednom lesnom poraste/, Drosera rotundiofolia, Husperzia selago, Lycopodium clavatum, Platanthera bifolia.
Veľmi ohrozené taxóny: Epipactis palustris a Pedicularis palustris.
Ohrozené taxóny: Drosera rotundifolia, Husperzia selago, Lotus uliginosus, Lycopodium clavatum.
Vzácnejšie taxóny vyžadujúce pozornosť: Carex flava, Carex echinata, Epilobium palustre, Eriophorum angustifolium, Gymnadenia conopsea a Viola palustris.
Ochranu si zasluhujú všetky typy tu zastúpených spoločenstiev, pretože ich výskyt sa vplyvom intenzifikácie poľnohospodárstva, najmä odvodnenia , rapídne znižuje.

Dodatok: Polkova bola vyhlásená 23.3.1993 za prírodnú rezerváciu o výmere 5,08 ha.

Použitá literatúra: výňatok zo správy Ing. M. Matejovej o pripravovanej ŠPR Polková

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark