Aktuálne dianie

Oznamujeme občanom, dňa: 01.03.2023 v čase od 7:15 do 18:30 hod.

bude Obci Klokočov – časť Hlavice Rieka, Pantokovia, Hlavice Galus prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác. Zoznam súpisných čísel, pre ktoré platí prerušená distribúcia elektriny:
69, 483, 505, 517, 518, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 529, 537, 538, 540, 590, 703, 763, 764, 766, 767, 769, 770, 772, 827, 856, 857, 953, 974, 980, 1011, 1022, 1025, 1030, 1032, 1034, 1038, 1050, 1104, 1108, 1110, 1117, 1118, 1127, 1128, 1132, 1133, 1138, 1140, 1142, 1161, 1036, 1298, 1301, 1345

Bližšie informácie Vám poskytneme na OÚ Klokočov.

Vážení spoluobčania, z dôvodu konania protestu proti poškodzovaniu samospráv, ktorý sa uskutoční dňa 22. februára 2023 Združením miest a obcí Slovenska, bude Obecný úrad Klokočov ZATVORENÝ.

V prípadoch hodných osobitného zreteľa vo veciach, ktoré neznesú odklad, bude občanom obce Klokočov k dispozícií kontakt tel. č.: 041/4358 110

protest

Oznamujeme občanom, že obecný účet vedený vo VÚB Banke, na ktorý občania uhrádzali poplatky, bol zrušený.

Žiadame občanov, aby pre platby za dane z nehnuteľností, psa a za komunálny odpad používali nové číslo účtu vedeného v Prima Banke v tvare:

IBAN: SK79 5600 0000 0055 2810 8012
BIC: KOMASK2X

Na tento účet je potrebné už uhrádzať všetky vyrubené poplatky v roku 2023 a taktiež nedoplatky z minulého roka, splátkové kalendáre. Naďalej je možnosť uhrádzať poplatky aj do pokladne OÚ Klokočov.

Vážení spoluobčania, touto cestou by sme Vám chceli oznámiť, že dňa 22.2.2023 t.j. v stredu sa uskutoční v Bratislave koordinovaný protest samospráv.

Zámerom protestu je upozorniť vládu SR, že obce a mestá sú na kolenách. Extrémne vysoké ceny energií, zvýšené náklady na prevádzky obecných úradov, nárast cien spojených s vykurovaním, toto sú hlavné oblasti kde predstavitelia štátu absolútne zlyhali. Združenie miest a obcí Slovenska sa rozhodlo zorganizovať tento protest, aby si predstavitelia štátu začali všímať aj samosprávy, mestá a obce a pomohli im v týchto veľmi náročných časoch.

Taktiež Vás chceme poprosiť o aktívnu účasť na tomto proteste, pretože ak vláda nepomôže mestám a obciam na Slovensku budú tým trpieť predovšetkým občania miest a obcí, ktorým sa obmedzí poskytovanie základných služieb (napr. vypínanie verejného osvetlenia). Kto má záujem sa zúčastniť na tomto procese, aby ste svoj záujem nahlásili mailom, telefonicky alebo aj prostredníctvom sociálnej siete do 16.2.2023 do 15:00 hod.