Aktuálne dianie

V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na Druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2022 o  9:00 h. (streda) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev
6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
7. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu
8. Určenie a schválenie sobášiacich
9. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2022 ZŠ, CVČ, MŠ Klokočov
10. Návrh Rozpočtového opatrenia obce Klokočov č. 4/2022
11. Monitorovacia správa obce Klokočov – Správa o hospodárení k 30.09.2022
12. Správa nezávislého audítora – Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021
13. Návrh Dodatku k VZN č. 7/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov – predkladá ZŠ Klokočov
14. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 7/2016 o výške príspevku na čiastočnú úradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov – predkladá MŠ Klokočov
15. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov na rok 2023
16. Návrh VZN o miestnych daniach na území Obce Klokočov na rok 2023
17. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023
18. Správa o nedoplatkoch na DzN a dani za psa k 30.10.2022 – správa o nedoplatkoch na komunálnom odpade, elektrická energia, na nájomnom, na preddavku na kúrení k 30.10.2022
19. Schválenie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Klokočov k 31.12.2022
20. Žiadosť o odkúpenie parcely CKN 7183 – p. P. Čečotka a manž. M. Čečotková, bytom Klokočov – Hlavice
21. Predĺženie nájmu nebytových priestorov na prízemí stavby č.s. 1083 Klokočov – Hlavice žiadateľovi Ekolstav s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
22. Predĺženie nájmu nebytových priestorov pre pobočku verejnej lekárne Paracelsus z dôvodu hodného osobitného zreteľa
23. Žiadosť o odkúpenie parciel - Ján Korček bytom Vysoká nad Kysucou
24. Zámena majetku obce medzi obcou Klokočov a p. J. Brezinom, bytom Klokočov
25. Informácie k verejnému osvetleniu v obci Klokočov
26. Schválenie používania obecného motorového vozidla
27. a)Delegovanie zástupcu Obce Klokočov do Správnej rady TKO Semeteš n.o., na nové funkčné obdobie 2022-2026 v zmysle štatútu TKO Semeteš
b) Schválenie člena do Dozornej rady TKO Semeteš n.o. na nové funkčné obdobie
2022-2026
28. Rôzne
29. Diskusia
30. Záver

Ing. Radoslav Zajac
starosta obce

pdfPozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 85.75 KB

mikulas skola 001

Dňa 06.12. 2022 počas doobedňajšieho vyučovania v našej škole ZŠ Klokočov bolo možné stretnúť na chodbách i v triedach - Mikuláša a jeho pomocníkov – anjelov či nezbedných čertíkov. Žiaci 9.A si pripravili hodnoverné masky a zaujímavý program, v ktorom formou súťaží takto spestrili mladším spolužiakom jeden výnimočný deň v roku – sv. Mikuláša. Nechýbali samozrejme balíčky, adventné kalendáre, či cukríky venované školou, Centrom voľného času v Klokočove a ďalšími sponzormi.

mikulas klokocov 001Dňa 4.12.2022 zavítal do našej obce Mikuláš. O 12:00 h. sme sa s Mikulášom stretli na námestí pred OÚ Klokočov, ktorého srdečne privítal starosta obce Radoslav Zajac. Mikuláš prišiel aj so svojimi pomocníkmi – anjelikmi a čerticami.

Priviezli si so sebou veľkú sladkú mikulášsku nádielku, ktorú postupne odovzdávali detičkám po dedine. Ešte predtým, ako sa Mikuláš so svojimi pomocníkmi vybral za ďalšími deťmi na koči do dediny, na námestí pred OÚ rozsvietili vianočný stromček.

Poďakovanie patrí členom skupine Návrat ku koreňom za skvelý nápad a spoluprácu pri organizácii podujatia, kočišovi Jozefovi Inšpektorovi a jeho koníkom. Za navodenie sviatočnej predvianočnej atmosféry krásnymi koledami ďakujeme ľudovej hudbe Františka Jaroša a Hlavičorským pajtašom. Poďakovanie patrí pracovníkom OÚ a všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto milého podujatia.

Podmienkou je vlastný traktor so snežným pluhom. Konečný termín predkladania ponúk je do 6.12.2022 /vrátane/. V prípade záujmu volajte na OÚ Klokočov na číslo 0910 916 851 alebo mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.