Nástroje pre uľahčenie prístupu

V lehote na predkladanie ponúk t.j. do 09.04.2021 do 15.30 h predložil ponuku jeden uchádzač - p. Jaššák, bytom Rabča.
Vyhodnotenie predloženej ponuky sa uskutočnilo dňa 12.04.2021 o 14.30 h, komisia na vyhodnotenie ponúk, ktorú schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Klokočov, skonštatovala, že ponuka zodpovedá pokynom, požiadavkám a podmienkam uvedených vo zverejnenom zámere priameho predaja majetku obce a obsahuje všetky požadované doklady.
Ponúknutá cena uchádzača na odkúpenie nákladného vozidla TATRA T 815 je 4 007,00 Eur.
Prevod vlastníctva predmetného hnuteľného majetku podlieha schváleniu Obecným zastupiteľstvom obce Klokočov.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark