Zverejnenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže – II. kolo – Predaj bytu č. 3 a nebytového priestoru s príslušenstvom – Klokočov č.s. 1083 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku k nim prislúchajúcim.

pdf Obchodná verejná súťaž - II. kolo - Predaj bytu č. 3 a nebytového priestoru s príslušenstvom - Klokočov č.s. 1083 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku    73,243 kb

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 14.08.2020 o 12.00 hod.

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom minimálna navrhovaná kúpna cena za nehnuteľnosť je 18 900 Eur.