Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov so sídlom Klokočov 962, 023 22 Klokočov, IČO: 00314048, zastúpená starostkou Janou Foldinovou v zmysle § 9a ods. 8 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok obce: Ojazdené osobné motorové vozidlo značky SUZUKI GRAND VITARA 2.0 TD
Minimálna predajná cena: 1 674,76 €
Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 31.07.2020 do 14.30 h.
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 31.07.2020 o 15.00 h na Obecnom úrade v Klokočove.

pdf Plné znenie - Ponuka na odpredaj ojazdeného osobného vozidla SUZUKI GRAND VITARA 2.0 TD - s prílohou (Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účel úkonov spojených s odpredajom auta)  112,168 kb

Zverejnené dňa: 07.07.2020

 

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark