pdf

1035,832 kb  
Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou:
Dodávka drevnej štiepky na základe potreby objednávateľa
v r.2018-2019
Lehota na predkladanie ponúk: do 29.10.2018 do 15.30 hod.
Lehota na splnenie predmetu zkazky: 20.11.2018