Nástroje pre uľahčenie prístupu

V Ý Z V A  NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zadávanie zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác podľa nenaceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy. Kompletná projektová dokumentácia stavby tvorí Prílohu č. 3 k tejto výzve.

Zákazka: „CPV- 45000000-7 – Stavebné práce“
CPV KÓD: 34928530-2 Pouličné lampy
Názov zákazky: „Montáž svietidiel“
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : 128.887,93,-EUR bez DPH
Lehota na predloženia ponuky : 12.12.2017

Ponuky musia byť doručené osobne, poštou alebo kuriérom na adresu kontaktného miesta uvedené v bode I. tejto výzvy.:
TENDER & Development, s.r.o.,
Škultétyho 1, 831 04 Bratislava,
kontaktná osoba JUDr. Andrea Korcová, tel.: 0911 707 102

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark