Nástroje pre uľahčenie prístupu

Z á p i s n i c a  napísaná na 34. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Klokočove dňa 30. júna 2006 Prítomní

Starosta obce:
Ľuboš Stríž

Poslanci OZ:
Jozef Kubačák
Jozef Gacho
František Krištiak
Ondrej Hrtús
Pavol Polka
Mgr. Jozef Zigmund

Neprítomný
Štefan Polka - ospravedlnený

Prizvaní:
Ing. Milan Kasák – obecný kontrolór
Mária Hrtúsová – pracovníčka OÚ
Ing. Gajdičiarová V. – pracovníčka OÚ

Ostatní prítomní
podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 zápisnice

R o k o v a n i e
34. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Klokočove otvoril a viedol starosta Ľuboš Stríž.
Konštatoval, že zasadnutie zvolal v zmysle zákona o obecnom zriadení 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a doplnkov o týždeň neskôr ako bolo plánované, z dôvodu návštevy starostky a pracovníkov z Klokočova okr. Michalovce. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 6 poslancov, z celkového počtu 7, čo je nadpolovičná väčšina, takže zasadnutie je uznášanie schopné.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov:
Jozefa Gacha
Pavla Polku

Vedením zápisnice poveril pracovníčku Obecného úradu M. Fujakovú.

P r o g r a m
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí v apríli
4. Stav a údržba miestnych komunikácií
- schválenie úveru
- návrh na cesty, ktoré sa budú opravovať
- žiadosti od občanov o opravu ciest
5. Ostatné návrhy
- žiadosti od občanov o odkúpenie budov
- Zákon o pohrebníctve č. 470/2005
- VZN o premávke na pozemných komunikáciách na území Obce Klokočov
6. Diskusia
7. Prijatie uznesení
8. Záver

1. S programom rokovania oboznámil prítomných starosta Ľuboš Stríž
Navrhol prítomným aby sa najskôr rokovalo o žiadostiach o odkúpenie budov ponúkaných na odpredaj. Jedná sa o budovu bývalého zdravotného strediska v Klokočove Ústredie a o budovu Klokočov – Klín. Program rokovania bol jednohlasne schválený.

2. Schválenie návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci:
Predseda: Ondrej Hrtús
Členovia: František Krištiak, Mgr. Jozef Zigmund
Návrhová komisia bola jednohlasne schválená.

3. Správa o plnení uznesení prijatých na 32. zasadnutí OZ v Klokočove
Písomný materiál tvorí prílohu č. 2 zápisnice
O plnení uznesení informoval prítomných poslancov starosta Ľuboš Stríž.
K plneniu Uznesenia č. 308/2006 starosta uvádza:
Schválenie napojenia obecného vodovodu v lokalitách Kornica u Stuchlíkov, Klokočov Ústredie u Šipulov a dotláčaciu stanicu na Hlaviciach starosta ústne informuje, že výkopové práce sú hotové, do konca júla by do uvedených lokalít mala tiecť voda.
K Uzneseniu č. 314/2006 starosta ústne informuje, že dňa 26.6.2006 bola schôdza v Žiline, Horné Kysuce zastupoval starosta zo Staškova p. Dodek. Severoslovenská vodárenská spoločnosť sa rozdelila na 6 častí. Aj napriek rozdeleniu vodárenskej spoločnosti bol daný prísľub, že odkanalizovanie horných Kysúc bude.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 318/2006

4. Žiadosť o odkúpenie budovy bývalého Zdravotného strediska Klokočov – Ústredie č.77
- Ján Furdan a manželka Monika Furdanová, bytom Klokočov č. 85, žiadajú o odkúpenie budovy bývalého zdravotného strediska Klokočov č. 77. Budovu chcú využívať na vlastné bývanie.
Starosta informoval prítomných o súčasnom stave budovy.
Poslanec František Krištiak súhlasí ale s pripomienkou aby v zmluve o odpredaji bola podmienka, že budova bude slúžiť na bývanie rodiny Furdanovej, aby sa do budúcna predišlo tomu, že by sa budova prenajala bezdomovcom. Návrh poslanca Františka Krištiaka podporil aj poslanec Pavol Polka.
Žiadosť tvorí prílohu zápisnice č. 3
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 319/2006

5. Žiadosti o odkúpenie budovy Klokočov – Klín 385
- Ervín Hamzič, bytom Struhy 946, Krásno nad Kysucou. Jeho ponúkaná suma za budovu Klokočov - Klín a pozemok okolo budovy predstavuje sumu 800.000,- Sk. Prítomný na Obecnom zastupiteľstve bol aj p. Hamzič, ktorý bol ochotný odpovedať na dotazy poslancov OZ.
Do rozpravy sa zapojil starosta obce, apeloval na p. Hamziča aby v budove na odpredaj boli naďalej zachované potraviny z dôvodu, že občania z okolia sú odkázaní na tieto potraviny.
Poslanec Ondrej Hrtús má taktiež podmienku, aby tieto spádové potraviny boli zachované s dôvodu, že na tieto potraviny sú odkázaní občania z Banského, Vrchpredmiera a Hlavíc.
Pán Hamzič na dotazy OZ odpovedá, že do budúcna plánuje rozšíriť priestor na Chatovo rekreačné centrum a jeho začiatočný plán je odkúpenie budovy v Klíne a postupne po dohode s Urbariátom aj OÚ aj nejaké pozemky v časti Klín - Banské.
Bez potravín túto oblasť určite nenechá, lebo potraviny bude potrebovať aj on k realizácií svojho plánu a nevidí problém v požiadavke o zachovaní potravín.
Všetky plány bude realizovať po dohovore s OÚ a jeho spolupráca bude korektná. Taktiež žiada OZ o schválenie rekreačnej oblasti v časti Banské a aby táto oblasť bola začlenená do Územného plánu obce. Podotýka, že takéto rekreačne centrum je vybudované v Rakovej Korchaň.
Žiadosť tvorí prílohu zápisnice č. 4
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 320/2006

- Štefan Hruška, bytom Klokočov 905 - žiadosť o odkúpenie budovy Klokočov - Klín 385. P. Hruška navrhuje sumu za budovu 600 000,- Sk.
Žiadosť tvorí prílohu zápisnice č. 5
O tejto žiadosti OZ nehlasovalo, nakoľko budova na odpredaj bola schválená OZ p. Hamzičovi.

6. Začlenenie rekreačnej zóny do Územného plánu obce.
Starosta dal hlasovať poslancom OZ aby časť Klín - Banské a časť Klín - Okrasa boli začlenené do Územného plánu obce ako rekreačná oblasť.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 321/2006

7. Schválenie úveru na opravu ciest
Starosta informoval prítomných, že na 33. mimoriadnom OZ poslanci schválili prijatie úveru na opravu ciest, na tomto OZ by sa mali poslanci rozhodnúť o výške úveru a rozhodnúť aké cesty sa budú opravovať.
Písomné ponuky z banky o výške úveru tvoria prílohu zápisnice č. 6
Starosta dal prítomným poslancom hlasovať o výške a dobe splatnosti úveru.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 322/2006

8. Oprava ciest
Písomný materiál o ponukách firiem tvorí prílohu zápisnice č. 7
Starosta informoval prítomných poslancov o ponukách firiem Zemstroj Lieskovec, firmy Strabag, od spoločnosti Žilinské komunikácie a od firmy Ing. Šúty Kysucké Nové Mesto. Po prepočte bolo zistené, že náklady za asfaltovanie a vedľajšie práce s tým spojené sú približne u všetkých firiem rovnaké a vychádzajú asi na 430,- Sk za m2.
Zoznam konkrétnych ciest a rozsah ich opravy budú spresnené pri vyhlásení verejnej súťaže.
Poslanci OZ predbežne rozhodli o cestách, ktoré sa budú opravovať:
1. cesta Vrchpredmier okolo Menšíka
2. cesta Kasíno u Polku Mira
3. cesta Hrubý Buk u Mira Čuboňa
4. cesta Kornica od J. Zigmunda k Tabačíkovej
Ďalšie cesty, ktoré sa budú opravovať sú spresnené v zápisnici z terénnej obhliadky ciest a tvoria prílohu zápisnice č. 8
V tomto bode programu sa prejednávali aj žiadosti od občanov o opravu ciest, ktoré boli doručené na Obecný úrad.
Písomné žiadosti občanov tvoria prílohu zápisnice č. 9
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 323/2006

9. Rôzne
a/ Zákon o pohrebníctve č. 470/2005
Informovala pracovníčka OÚ Anna Koniarová, tento zákon je v platnosti od 1.11.2005 a od 1.11.2006 sa bude kontrolovať či povinnosti súvisiace s týmto zákonom sa plnia. Tento nový zákon vyžaduje veľmi dôkladnú a rozsiahlu administratívnu agendu. Navrhuje aby na správcu cintorína bolo vyhlásené výberové konanie. K uvedenému zákonu sa vyjadril poslanec Ondrej Hrtús oboznámil, že osoba - správca cintorína musí mať odbornú spôsobilosť, musí sa preukázať osvedčením. V zákone sú určené kritéria určené EÚ. Taktiež cintorín musí spĺňať určené náležitosti.
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 10
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 324/2006

b/ Všeobecne záväzné nariadenie o premávke na pozemných komunikáciách na území Obce Klokočov
Predkladá pracovníčka Obecného úradu p. Hrtúsová
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 11
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 325/2006

c/ Správa rady školy o výberovom konaní na post riaditeľa ZŠ Klokočov
Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice
Na návrh rady školy bol do funkcie riaditeľa ZŠ – Klokočov menovaný dňa 29.6.2006 pán. Mgr. Kopecký, ktorý vyhral výberové konanie.
Rada školy doporučuje správu prijať ako informatívnu.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 326/2006

d/ Nedoplatky k 31.5.2006
Pracovníčka OÚ A. Koniarová predložila správu o nedoplatkoch na nájomnom, tepelnej energie, elektrickej energie, tepelnej energie - preddavkové platby a nedoplatky komunálny odpad za rok 2005.
Poslanec František Krištiak sa informoval na nedoplatku tepelnej energie Ľubomíry Mudríkovej. Poslanci OZ apelovali aby pracovníčka OÚ Koniarová predvolala na Obecný úrad Mgr. Mudríkovú na prejednanie a vyrovnanie nedoplatku na tepelnej energie spoločne so starostom.
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 13
Pracovníčka OÚ Ing. Gajdičiarová predložila správu o nedoplatkoch na dani z nehnuteľnosti a poplatku za psa.
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 14
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 327/2006

e/ Žiadosť Ladislava Stopku, bytom Turzovka – Stred 405/19 o odkúpenie parciel KN 4871/2 o výmere 908 m2 a KN 4870/2 o výmere 428 m2
Písomná žiadosť tvorí prílohu zápisnice č. 15
Uznesením č. 300/2006 zo dňa 24.2.2006 bola žiadosť odročená na ďalšie OZ,
Uznesením č. 303/2006 zo dňa 28. 4.2006 žiadosť odročená z dôvodu prešetrenia uvedených parciel v teréne.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 328/2006

f/ Žiadosť o prejednanie nájmu zo skladu – Vlasta Kapusňáková, Klokočov 1061
Písomná žiadosť tvorí prílohu zápisnice č. 16
Pracovníčka OÚ Ing. Gajdičiarová informovala, že nedoplatok na nájomnom zo skladových priestorov činí k 31.5.2006 26.351,50 Sk.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 329/2006

10. Diskusia
Informácie starostu obce:
Starosta prítomných informoval, že Krajský školský úrad dofinancoval havarijný stav strechy telocvične pri ZŠ Klokočov 1. mil Sk, celková dotácia je 2.080 tis. Sk.
Na budove Obecného úradu je naplánovaná rekonštrukcia strechy, z Ministerstva financií sme obdržali dotáciu 250. tis. Sk. Starosta uložil kontrolórovi OÚ zistiť ponuky na rekonštrukciu strechy na budove OÚ a doporučiť najvýhodnejšiu v termíne do 14.07.2006. Ďalej oboznámil prítomných, že sa montovali úspornejšie svetlá za vŕškom /Ukrajina/, taktiež sa budú inštalovať svetlá do Kornice Hraničky.
Rozšíril sa verejný rozhlas smerom na Hrubý Buk a na Konečnú. Naša obec má celkovo štyri okruhy verejného rozhlasu Klokočov, Konečná, Riečky a Hrubý Buk.
Poslanec František Krištiak požiadal aby bol upozornený Miroslav Brezina majiteľ prevádzky, aby započal opravu na svojej prevádzke, nakoľko dočasná stavba nevyhovuje hygienickým predpisom najmä sklad.

11. Prijatie uznesení
- OZ schválilo uznesenia v poradí od 318 – 329 tvorí prílohu zápisnice č. 17

12. Záver
Starosta obce Ľuboš Stríž poďakoval prítomným za účasť a OZ ukončil.

Overovatelia zápisnice:
Pavol Polka
Jozef Gacho


Ľuboš Stríž, starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark