Nástroje pre uľahčenie prístupu

Zápisnica napísaná na 31. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Klokočove dňa 24. februára 2006

Prítomní -

Starosta obce:
Ľuboš Stríž

Poslanci OZ:
1. Jozef Gacho
2. Ondrej Hrtús
3. František Krištiak
4. Jozef Kubačák
5. Pavol Polka
6. Štefan Polka

Neprítomný -
Mgr. Jozef Zigmund - ospravedlnený

Prizvaní:
Ing. Gajdičiarová - pracovníčka OÚ
Alena Brezinová - účtovníčka OÚ
Anna Koniarová - pracovníčka OÚ
Mária Hrtúsová - pracovníčka OÚ

Ostatní prítomní:
podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice

R o k o v a n i e
31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Klokočove otvoril a viedol starosta Ľuboš Stríž. Konštatoval, že zasadnutie zvolal v zmysle zákona o obecnom zriadení 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a doplnkov a plánu zasadnutí OZ na rok 2006, že z počtu 7 poslancov je prítomných 6, takže zasadnutie je schopné právoplatne sa uznášať.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Jozefa Gacha a Pavla Polku.
Vedením zápisnice poveril pracovníčku OÚ M. Fujakovú.

P r o g r a m
1. Schválenie návrhovej komisie
2. Vzdanie sa funkcie zástupcu Mgr. Jozefa Zigmunda
3. Voľba zástupcu
4. Voľba predsedu finančno-rozpočtovej komisie
5. Správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí v decembri 2005
6. Záverečný účet obce - správa o hospodárení obce za rok 2005
7. Rozpočet obce na rok 2006
8. Rozpočet ZŠ na rok 2006
9. Výsledky inventarizácie majetku obce k 1.1.2006
10. Ostatné návrhy
11. Prijatie uznesení
12. Záver

S programom rokovania oboznámil prítomných starosta Ľuboš Stríž.
Program bol jednohlasne schválený.

1. Schválenie návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli schválení poslanci:
predseda : František Krištiak
členovia: Štefan Polka a Ondrej Hrtús

2. Vzdanie sa funkcie zástupcu Mgr. Jozefa Zigmunda
Na úrad bol doručený oznam od Mgr. Jozefa Zigmunda, v ktorom oznamuje, že sa od 20.2.2006 vzdáva funkcie zástupcu starostu a taktiež všetkých funcií, ktoré pre obec vykonával. Písomný materiál tvorí prílohu č. 1 zápisnice

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 291/2006

3. Voľba zástupcu starostu
Starosta Ľuboš Stríž navrhol za zástupcu poslanca Jozefa Kubačáka. Oboznámil poslancov, že výška odmeny sa poskytne zástupcovi len počas zastupovania. Poslanec Štefan Polka vyjadril ľútosť, že p. Mgr. Jozef Zigmund sa vzdal funkcie a navrhol za zástupcu starostu poslanca z iného regiónu ako je starosta p. Ondreja Hrtúsa, ktorého návrh podporil aj poslanec Pavol Polka. Poslanec Ondrej Hrtús sa vyjadril, že túto funkciu neprijíma a nevidí problém prečo by zástupca musel byť z iného regiónu ako starosta, veď občania z celej obce volili poslancov a taktiež aj poslancov z Hlavíc.

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 292/2006

4. Voľba predsedu Finančno - rozpočtovej komisie
Novozvolený zástupca starostu Jozef Kubačák doposiaľ vykonával predsedu komisie Životného prostredia, z toho dôvodu bol za predsedu Finančno-rozpočtovej komisie navrhnutý poslanec Jozef Gacho. J. Gacho túto funkciu odmieta a zdôrazňuje, že túto funkciu by mal vykonávať zástupca. Ďalší navrhnutý za predsedu Finančno-rozpočtovej komisie bol František Krištiak, ktorý túto funkciu neprijíma z dôvodu nedostatku času. Poslanci pristúpili na návrh starostu a za predsedu Finančno-rozpočtovej komisie bol zvolený Jozef Kubačák a za predsedu komisie Životného prostredia zvolili Jozefa Gacha.

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 293/2006

5. Správa o plnení uznesení prijatých na 30. zasadnutí OZ Klokočov
Písomný materiál tvorí prílohu č. 2 zápisnice. O plnení uznesení informoval poslancov starosta obce Ľuboš Stríž. Poslanci sa informovali o spísaní kúpno-predajnej zmluvy o odpredaji nehnuteľnosti Klokočov - Klín č. 385. K uvedenému dotazu starosta odpovedal, že časť kúpnej ceny bude zaplatená do 31.3.2006 a zvyšná časť kúpnej ceny bude zaplatená v troch splátkach. Posledná splátka bude zaplatená do 30.6.2006.

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 294/2006

6. Záverečný účet obce za rok 2005
Bol odročený na rokovanie OZ v apríli

7. Správa o hospodárení obce za rok 2005 a úprava rozpočtu k 31.12.2005
Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice. Písomnú správu predložila účtovníčka OÚ p. Brezinová. Kapitálové príjmy sa navŕšili o sumu 1.080.000 Sk na zastrešenie telocvične a táto dotácia sa presunula do roku 2006, nakoľko opravy prebehnú až v jarnom období. Starosta informoval, že bola zaslaná ďalšia požiadavka na dofinancovanie celého objektu telocvične pri ZŠ Klokočov ešte približne v hodnote 1. mil. Sk.
Účtovná položka pohonné hmoty, mazivá, oleje bola prekročená z dôvodu zvýšenia nákladov na údržbu ciest počas zimnej údržby, hlavne v čase mimoriadnej udalosti snehovej kalamity, ale väčšiu časť finančných prostriedkov si obec uplatňuje z prostriedkov štátneho rozpočtu kde je prísľúbená finančná pomoc na úhradu výdavkov na záchranné, lokalizačné a likvidačné práce.

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 295/2006

8. Rozpočet obce na rok 2006
Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice
O rozpočte obce na rok 2006 informovala poslancov účtovníčka OÚ p. Brezinová.V kapitálovom rozpočte sa počíta s finančnými prostriedkami z predaja budovy Klín v hodnote 950.tis. korún. Starosta navrhol, že peniaze, za odpredaj budovy Klín č. 385, ktoré obdržia do 30.06.2006 budú použité na opravu ciest. Poslanec Jozef Gacho zdôraznil aby sa opravili všetky cesty v obci. Starosta navrhol aby poslanci spoločne prešli všetky cesty v obci a postupne sa budú opravovať všetky podľa ich nutnosti. František Krištiak napomenul, že cesty musia byť najskôr odvodnené.
Poslanec Ondrej Hrtús k obecnému vodovodu zdôraznil , že príjem z obecného vodovodu je vo výške 427. tis., výdaj na obecný vodovod je ročne vo výške 690 tis., rozdiel 263 tis., ktoré musí obec dotovať by mohol byť použitý na opravu komunikácií v niektorej lokalite. Občania z Riečok a Rybárieho nemajú obecný vodovod a tým sú znevýhodnení oproti iným lokalitám. Zdôrazňuje, aby to do budúcna bolo ošetrené tak, aký je vysoký výdaj za vodu, aby bol aj taký príjem. Jozef Gacho reagoval na rozpravu poslanca O. Hrtúsa a konštatoval, že ak príde návrh na schválenie obecného vodovodu v Riečkach a Rybároch bude tento návrh podporovať. Starosta vstúpil do rozpravy a konštatoval, že naša obec je veľmi rozľahlá a všetky osady tvoria jeden celok obce Klokočov s jedným balíkom peňazí. Poslanec František Krištiak sa vyjadril, že občania nemôžu za náročný rozpočet na obecný vodovod. Jozef Kubačák žiada, aby boli občania verejne oboznámení, koľko musí obec dotovať na obecný vodovod.
Poslanec Pavol Polka oznámil, že opravu svetiel zabezpečuje OÚ, formou objednávky, potrebný materiál pre OÚ dodáva firma TOMLUX. Poslanec František Krištiak sa zaujímal ako pokračuje súd so Štátnymi lesmi, a ako pokračuje súdna exekúcia s Ľubomírom Vilimom. Na uvedené dotazy podal starosta vysvetlenie, že súd so Št. lesmi je v súdnom konaní v Žiline, bolo vytýčené pojednávanie, na ktoré Št. lesy neprišli. Taktiež sa čaká na súd s Ľ. Vilimom.
V časti kapitálové výdavky rozpočtu obce sú zahrnuté výdavky na rekonštrukciu strechy telocvične pri ZŠ Klokočov a doplatok faktúry firme Kligen na realizáciu nových stavieb na vodovode za vyfaktúrované práce.
Rozpočet školská jedáleň a školský klub pri ZŠ Klokočov je zostavený podľa normatívov na rok 2006. Školský klub podľa počtu žiakov a školská jedáleň podľa počtu odobratých hlavných a doplnkových jedál v celkovej výške 660.000,- Sk.
Riaditeľ ZŠ Klokočov Mgr. Kopecký informoval, že s predloženým rozpočtom by mala ZŠ výjsť. V priebehu 4 rokoch by mala byť každá trieda dovybavovaná počítačom. Riaditeľ ZŠ uviedol, že problémom je školská jedáleň a školský klub kde im chýbajú finančné prostriedky. Z toho dôvodu starosta navrhol aby na ďalšie OZ bol pripravený návrh a úsporné opatrenie na udržanie školskej jedálne a OZ po vzájomnej dohode pristúpi k dofinancovaniu školskej jedálne.

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 296/2006

9. Výsledky inventarizácie majetku obce k 1.1.2006
Písomnú správu o majetku obce Klokočov k 1.1.2006 predložila pracovníčka OÚ Ing. Gajdičiarová a účtovníčka OÚ p. Brezinová. Správa tvorí prílohu č. 5 zápisnice.

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 297/2006

10. Ostatné návrhy
A/ Žiadosť zo ŠJ pri MŠ Hlavice - schválenie o zvýšenie stravného

Písomná žiadosť tvorí prílohu č. 6 zápisnice. Vedúca ŠJ pri MŠ Klokočov-Hlavice, žiada o schválenie zvýšenie finančného limitu na stravné a to o 2,- Sk za obed. Žiadajú o zvýšenie stravného od 1.3.2006, nakoľko sa zvýšila cena potravín.

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 298/2006

B/ Žiadosť Vlasty Kapusňákovej, Vrchpredmier 1061 o zrušenie platby nájomného zo skladových priestorov
Písomná žiadosť tvorí prílohu č. 7 zápisnice

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 299/2006

C/ Žiadosť Ladislava Stopku, bytom Turzovka - Stred 405/19 o odkúpenie parciel KN 4871/2 o výmere 908 m2 a KN 4870/2 o výmere 428 m2.
Parcely sa nachádzajú v Klokočove, časť Klín. Písomná žiadosť tvorí prílohu č. 8 zápisnice

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 300/2006

D/ Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obce Klokočov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Písomný materiál tvorí prílohu č.9 zápisnice

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 301/2006

E/ Návrh na Všeobecné záväzné nariadenie o premávke na pozemných komunikáciách na území obce Klokočov
Písomný materiál tvorí prílohu č.10 zápisnice

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 302/2006

11/ Diskusia
V diskusii vystúpil občan p. Szkandera a žiadal aby Obecný list bolo možné zakúpiť aj v predajniach, ktoré sa nachádzajú v obci nie len v kostole. Ďalej sa sťažoval na deti, ktoré nastupujú pri ŽS Klokočov skáču po čakárni, vulgárne hovoria. Mrzí ho to, lebo cestujú k nám aj ľudia z Moravy, vidia a počujú akí máme deti a ako rozprávajú. Ďalej upozornil, že autobusové čakárne u Gaška a u Mudríka potrebujú opravu, lebo do nich tečie. P. Szkandera žiada nápravu.
K uvedenému sa starosta vyjadril: predaj obecného listu musí najskôr prediskutovať s majiteľmi obchodov či budú ochotní predávať Obecný list.
K problematike autobusových čakárni sa starosta vyjadril, že náklady na novú drevenú čakáreň, aké sú aj v St. Hámroch by boli min. 50. tis., aj keď by sa počítalo s lacným drevom . V našej obci sa nachádza 23 autobusových čakárni, na ktorých sa urobí po zime rekonštrukcia. Poslanec Jozef Gacho sa vyjadril, že na niektorých bude treba vymeniť strechu. K problematike deti pri škole starosta oznámil, že upozorní riaditeľa ZŠ na nevhodné správanie sa žiakov. Starosta sa vyjadril, že hlavne záleží na výchove deti, a deti aj mimo dozoru by mali vedieť prehodnotiť svoje správanie.
Ďalej v diskusii vystúpila sl. Papiková oznámila, že platia za odpad avšak kontajner, ktorý sa nachádzal pri moste v Kornici pri Mgr. Zigmundovi bol premiestnený. Prečo platia za odpad deti rovnakú výšku ako dospelí. Oznámila, že kontajner tam chýba a ľudia hádžu odpad pod most. Sl. Papiková upozornila, že pod mostom v Kornici pri Mgr. Zigmundovi sa vytvára skládka odpadu a menovala ľudí, ktorí tam odpad vozia p. Olšovskú M., Nekorancovú, Smažákovci, Čurajovci, Michaliskovci. Ďalej sa sl. Papiková zaujímala, prečo má MUDr. Labuš prenajaté priestory zadarmo. Taktiež žiada v Kornici zriadenie telefónnej búdky, prečo môže byť na Hlaviciach a nie v Kornici. Ďalej oznámila, že Motel Klokočovan nedodržuje porcie jedál a tak okráda ľudí. Taktiež predniesla sťažnoť na potraviny v Kornici p. Šuríkovú, že vydáva dvojité pokladničné bloky. Sl. Papiková sa pýtala prečo obec nevenuje zvýšenú pozornosť cestovnému ruchu.
K uvedeným dotazom starosta zaujal stanovisko. Kontajner, ktorý sa nachádzal pri moste bol prevezený k domom u Mlvikovej, jedná sa o najnižší kontajner. Domy, ktoré sa nachádzajú pri ceste t.j. od p. Chrenšťovej až po p. Tabáčikovú majú mať zakúpené popolnice z toho dôvodu tam nie je umiestnený kontajner. To znamená, že aj rodina Papikovej by mala mať zakúpenú popolnicu. Oznamuje, že v roku 2006 vo VZN o daniach a odpadu nebola schválená úľava na deti. V zime je to trošku horšie s odvozom popolníc ale od jari do jesene nie je žiaden problém. Ľudia, ktorí vytvárajú divokú skládku pod mostom budú upozornení a musia túto skládku zlikvidovať. Taktiež bude písomne upozornený Mgr. Zigmund, aby jeho pes neohrozoval okoloidúcich. MUDr. Labuš má schválený bezplatný prenájom OZ do konca roku 2006. Vo veci zriadenia tel. búdky v Kornici sa starosta vyjadril, že dodnes nebola daná na OÚ žiadna písomná požiadavka vo veci zriadenia tejto tel. búdky. Vo veci sťažnosti Motel Klokočovan bola sl. Papiková usmernená, že s dodržiavaním normou jedál sa má obrátiť na vedúceho Motela Klokočovan p. Šperku. Sťažnosť na p.Šurikovú by mala riešiť cestou Daňového alebo Živnostenského úradu v Čadci. K cestovnému ruchu sa vyjadril starosta, že v blízkej budúcnosti sa plánuje lyžiarske stredisko na Bielom Kríži. Naša obec má k dispozícií ihrisko telových. jednoty, ihrisko pri ZŠ, ktoré je viacúčelové, cez zimu je v prevádzke lyžiarsky vlek na Hlaviciach.
Do rozpravy sa zapojil aj poslanec Pavol Polka, ktorý sa vyjadril, že je rád keď niekomu záleží na rozvoji cestovného ruchu v obci. Ďalej k tejto problematike uvádza, že celý cestovný ruch je o peniazoch a naša obec má málo podnikateľov, ktorý by investovali do cestovného ruchu. Oznamuje, že utorky, piatky a nedele chodia deti do telocvične, na Hlaviciach je 400 m lyžiarky vlek, deti sa môžu lyžovať za 50,- Sk, taká prijateľná cena sa nenájde na celom Slovensku. Cez leto sa organizujú futbalové turnaje, požiarnícke turnaje.
Poslanec Ondrej Hrtús sa k tejto problematike vyjadril, ak má sl. Papiková v prospech obce dobré nápady treba podať návrh. Tu v obci sú potrebné základné veci vodovod, rozorané cesty, ľudia aby mali verejné osvetlenie. Náš rozpočet obce je chudobný.
Poslanec Jozef Gacho vyjadril nespokojnosť, že na OZ v decembri , ktorého sa nemohol zúčastniť bol odsúhlasený poplatok 100,- Sk za odpad za každé súpisné číslo.

12. Prijatie uznesení
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenia v poradí od 291-302.
Uznesenia tvoria prílohu č. 11 zápisnice

13. Záver
Na záver pán starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil.

Ľuboš Stríž, starosta obce

Overovatelia:
Jozef Gacho
Pavol Polka

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark