Nástroje pre uľahčenie prístupu

Z á p i s n i c a  z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove, konaného dňa 16. 12. 2005 P r í t o m n í

Starosta obce:
Ľuboš Stríž

Poslanci OZ:
1.Ondrej Hrtús
2. František Krištiak
3. Jozef Kubačák
4. Pavol Polka
5. Štefan Polka
6. Mgr. Jozef Zigmund

Neprítomný:
Jozef Gacho - ospravedlnený

Prizvaní:
Ing. Milan Kasák - kontrolór obce
Alena Brezinová - účtoníčka OÚ
Anna Koniarová - pracovníčka OÚ
Ing. Veronika Gajdičiarová - pracovníčka OÚ
Mária Hrtúsová - pracovníčka OÚ

Zapisovateľka:
Miroslava Fujaková, pracovníčka OÚ

Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice

R o k o v a n i e
30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Klokočove otvoril a viedol starosta obce Ľuboš Stríž. Konštatoval, že zasadnutie zvolal v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb v znení neskorších predpisov a doplnkov, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, že OZ je schopné právoplatne sa uznášať.

Za overovateľov zápisnice určil poslancov: Mgr. Jozefa Zigmunda a Jozefa Kubačáka.
Vedením zápisnice poveril pracovníčku OÚ - M. Fujakovú.

P r o g r a m
1. Voľba návrhovej komisie
2. Správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ 28.10.2005
3. Príprava inventarizácie obecného majetku k 31.12.2005
4. Plán zasadnutí OZ na rok 2006
5. Všeobecné záväzné nariadenia obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klokočov
6. Ostatné návrhy
7. Prijatie uznesení
8. Záver

S programom rokovania oboznámil prítomných starosta Ľuboš Stríž.
Program bol jednohlasne schválený a pán starosta pristúpil k jeho rokovaniu.

1. Schválenie návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli schválení: predseda Ondrej Hrtús, členovia Pavol Polka a František Krištiak

2. Správa o plnení uznesení prijatých na 29. zasadnutí OZ Klokočov
Písomný materiál tvorí prílohu č. 2 zápisnice. O plnení uznesení informoval poslancov starosta obce Ľuboš Stríž. Ďalej oznámil poslancom OZ, že p. Dedič od prenájmu garáže odstúpil a ďalší záujemca o prenájom garáže je p. Šipula Pavol z Klokočova.
Poslanec Ondrej Hrtús - predseda komisie dopravy a výstavby sa vyjadril k žiadosti p. Rudinského Vladimíra a manž. o odkúpenie časti pozemku a oznámil, že komisia trvá, aby parcela KN 2837/2 o výmere 923 m2 /, čo je 61.53 m2, kde obec Klokočov vlastní podiel 2/30 bola naďalej majetkom obce.

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 278/2005

3. Príprava inventarizácie obecného majetku k 1.1.2006
Písomný návrh tvorí prílohu č. 3 zápisnice.

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 279/2005

4. Plán zasadnutí OZ na rok 2006
Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 280/2005


5. Žiadosť p. Aleny Hlucháňovej a žiadosť Štefana Hrušku o odkúpenie budovy Klokočov - Klín č.p.385
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva boli pozvaní obaja záujemcovia o odkúpenie budovy Klokočov - Klín čp. 385.
Štefan Hruška sa k svojej žiadosti o odkúpenie budovy vyjadril, že cena stanovená znaleckým posudkom je vysoká a z toho dôvodu nemá záujem o uvedenú nehnuteľnosť.
K svojej žiadosti o odkúpenie budovy sa vyjadril aj ďalší záujemca p. Alena Hlucháňová a manž., ktorí súhlasia s cenou stanovenou znaleckým posudkom.
Poslanci Ondrej Hrtús a Mgr. Jozef Zigmund sa informovali, či budú aj naďalej tieto priestory slúžiť ako potraviny a reštaurácia, a či počas rekonštrukcie budovy budú potraviny fungovať. Poslanec Jozef Kubačák sa informoval o hospodársku budovu, ktorá stojí za nehnuteľnosťou na odpredaj. P. Hlucháňová a manž. na dotazy poslancov odpovedali následovne. Cenu stanovenú znaleckým posudkom rešpektujú. Časť kúpnej zmluvy bude zaplatená do 31.3.2006 a zvyšná časť kúpnej ceny bude zaplatená v troch splátkach. Posledná splátka bude v mesiaci jún 2006.
Starosta informoval prítomných, že hospodárska budova nie je predmetom predaja a finančné prostriedky za odpredanú budovu budú výhradne použité na opravu ciest v obci.
Poslanec Štefan Polka sa k odpredaju budovy nevyjadril z toho dôvodu sa aj zdržal hlasovania. Poslanec František Krištiak sa vyjadril, že splátkový kalendár do 30.06.2006 je pomerne dlhý.
Žiadosť p. Hlucháňovej a manž. tvorí prílohu č. 5 zápisnice

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 281/2005

6. Všeobecné záväzné nariadenia obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klokočov
Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 282/2005

7. Písomnú správu o nedoplatkoch predložili pracovníčky OÚ Ing. Gajdičiarová a pracovníčka OÚ p. Koniarová
Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 283/2005

8. Rôzne
a/ Správa finančnej komisie
Finančná komisia informovala poslancov OZ :
1. Kontrolór obce Ing. Milan Kasák predniesol správu k návrhu na odber vody
2. Návrh finančnej komisie prechod MŠ Hlavice na právnu subjektivitu od 1.1.2006
3. Finančná komisia schvaľuje faktúry MŠ Hlavice pre ZŠ Klokočov v takej výške, aká bola za rok 2004, navrhuje fakturačné podmienky na rok 2006 dohodnúť medzi riaditeľmi ZŠ Klokočov a MŠ Hlavice
4. Finančná komisia schvaľuje na rok 2006 rozpočtové provizórium
Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 284/2005

b/ Návrh na uznesenie sociálno-zdravotnej komisie
Komisia podáva návrh na zmenu člena komisie SZ.
Namiesto Miroslavy Fujakovej navrhuje p. Janu Stopkovú, bytom klokočov 258, pracovníčku ÚPSVaR Čadca.
Uvedený návrh sa podáva z dôvodu, že Miroslava Fujaková je pracovníčkou OÚ Klokočov a môže v rámci svojej právomoci pracovníčky OÚ napomáhať k plneniu úloh na tomto úseku.
Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 285/2005

c/ Jarmila Tabačíková, Klokočov 197 - žiadosť o bezplatný prenájom nebytových priestorov
Žiadosť p. Tabačíkovej tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
Jedná sa o nebytové priestory slúžiace na príjem a výdaj prádla a odevov pre čistiareň.
Je to služba pre občanov Klokočova.

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 286/2005

d/ Žiadosť Rudinský Vladimír a manželka o odkúpenie podielu z nehnuteľnosti parcele KN 2837/2/ /PKN 20853 o výmere 923 m2/, čo je 61,53 m2, kde obec Klokočov vlastní podiel 2/30
P. Rudinská sa zúčastnila OZ a trvala na svojej žiadosti o vydanie súhlasu k odkúpeniu časti pozemku od obce Klokočov.
V rozprave vystúpil predseda komisie výstavby Ondrej Hrtús, ktorý doporučil ponechať túto časť pozemku obci Klokočov na rozšírenie prístupovej cesty k rodinnému domu p. Želieckého a zároveň bude slúžiť ako prístup na pozemok p. Rudinskej, túto časť pozemku odčleniť geometr. plánom okolo cesty.

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 287/2005

e/ Správa o hospodárení Spoločného obecného úradu Turzovka
Písomný materiál tvorí prílohu č 11 zápisnice

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 288/2005

f/ Pavol Šipula, Klokočov 777 - žiadosť o prenájom garáže
Písomná žiadosť tvorí prílohu č. 12 zápisnice

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 289/2005

g/ Informácia Ing. Gajdičiarovej k novelizácií zákona o miestnych daniach
Pracovníčka OÚ informovala poslancov OZ o novelizácií zákona o miestnych daniach, konkrétne o lesných pozemkoch - na rok 2006 nemôže OZ schváliť cenu za m2, cena musí byť určená na základe znaleckého posudku.
Obecné zastupiteľstvo berie túto správu ako informatívnu.

h/ Poslanec Ondrej Hrtús navrhol odmenu starostovi vo výške jedného hrubého mesačného platu za celoročnú obetavú prácu pri zveľaďovaní našej obce ako i za zvládnutie krízovej situácie - snehovej kalamity.

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 290/2005

9. Diskusia
V diskusii vystúpil starosta obce a oboznámil poslancov OZ o situácií budovy potravín vo Vrchpredmieri o nevyhovujúcej streche. Z toho dôvodu zateká cez strechu aj keď sa z budovy stále zhadzuje sneh. P. starosta poskytol poslancom písomný materiál o cene tepla na rok 2006 z BIOMASY. Ďalej predložil poslancom materiál na preskúmanie VZN o premávke na pozemných komunikáciach na území obce Klokočov, ktorý po úprave pripomienok poslancov bude predmetom rokovania na ďalšom OZ. Starosta informoval poslancov, že žiadosť na zriadenie Domova dôchodcov na Hlaviciach v bývalej budove ZŠ je zaslaná. Čaká sa na odpoveď. Zástupca a poslanec OZ, Mgr. Jozef Zigmund oboznámil poslancov, že Milan Krenželok zamestnanec OÚ má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-III.

10. Prijatie uznesení
Schválené uznesenia v poradí od 278 - 290/2005 tvorí prílohu zápisnice č. 13.

11. Záver
Na záver starosta obce poďakoval poslancom za účasť, poprial im veľa zdravia, rodinnej pohody a všetko dobré do nového roka.

Overovatelia:
Mgr. Jozef Zigmund
Jozef Kubačák

Ľuboš Stríž
starosta obce

Zapisovateľka: Fujaková

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark