Nástroje pre uľahčenie prístupu

Zápisnica napísaná 28.10.2005 na 29. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Klokočove P r í t o m n í
Starosta obce:
Ľuboš Stríž

Poslanci OZ:
1. Jozef Gacho
2. František Krištiak
3. Pavol Polka
4. Štefan Polka
5. Mgr. Jozef Zigmund

N e p r í t o m n í
Ondrej Hrtús - ospravedlnený
Jozef Kubačák - ospravedlnený

Prizvaní:
Ing. Milan Kasák - kontrolór obce
Alena Brezinová - účtovníčka OÚ
Mgr. Kopecký - riaditeľ ZŠ Klokočov
Anna Koniarová - pracovníčka OÚ
Ing. Veronika Gajdičiarová - pracovníčka OÚ
Mária Hrtúsová - pracovníčka OÚ

Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 zápisnice


R o k o v a n i e
29 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Klokočove otvoril a viedol starosta obce Ľuboš Stríž. Konštatoval, že zasadnutie zvolal v zmysle zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a doplnkov, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, že OZ je schopné právoplatne sa uznášať.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov: Pavla Polku a Františka Krištiaka.
Vedením zápisnice poveril pracovníčku OÚ Miroslavu Fujakovú, ktorá je prijatá na miesto p. J. Malíkovej, ktorá odchádza do dôchodku.

P r o g r a m
1. Schválenie návrhovej komisie
2. Správa o plnení uznesení prijatých na 28. zasadnutí OZ
3. Rozpočet obce - správa o hospodárení obce a školy za III. štvrťrok 2005
4. Výstavba vodovodu
5. Činnosť MKS a MK
6. Rôzne
- Povodňový plán záchranných prác obce Klokočov
- Voľba prísediacich OS
- Právne normy
7. Diskusia
8. Prijatie uznesení
9. Záver

S programom rokovania oboznámil prítomných starosta Ľuboš Stríž.
Program bol jednohlasne schválený.

1. Schválenie návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli schválení: predseda - Pavol Polka, členovia - Jozef Gacho a Mgr. Jozef Zigmund.

2. Správa o plnení uznesení prijatých na 28. zasadnutí OZ Klokočov
Písomný materiál tvorí prílohu č. 2 zápisnice. O plnení uznesení informoval poslancov
starosta obce Ľuboš Stríž.
V rozprave vystúpil:
1. Starosta Ľuboš Stríž informoval OZ o cene odpredávaných nehnut. podľa znaleckých posudkoch: - budova Potraviny + pohostinstvo Klín - 910.000,-Sk; - budova Potraviny Vrchpredmier - 670.000,-Sk; - budova ZŠ Hlavice - 3.000.100,-Sk.
Zdôraznil, že nehnuteľnosti na odpredaj budú uverejnené v dennej tlači Kysuce a Kysucké noviny, aby bola zabezpečená široká informovanosť obyvateľov a aby bol daný väčší priestor záujemcom o uvedené nehnuteľnosti na odpredaj.
2. Poslanec Pavol Polka zdôraznil, aby pri schváľovaní odpredaja boli prítomní všetci poslanci.
3. Poslanec František Krištiak sa informoval či záujemcovia o nehnuteľnosti na odpredaj si budú môcť budovy na odpredaj obhliadnúť.
4. Poslanec Jozef Gacho sa informoval o budove bývalého ZS.
K uvedenému dotazu starosta Ľuboš Stríž uviedol, že vecné bremeno na budovu bývalého ZS bude zrušené, aby budova mohla byť použitá na iné účely ako na zdravotné.
Obecné zastupiteľsvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 265/2005

3. Rozpočet obce - správa o hospodárení obce a ZŠ za III. štvrťrok 2005
Písomný materiál
- Čerpanie rozpočtu obce Klokočov za obdobie od 1.-9.2005,
- Čerpanie rozpočtu ZŠ Klokočov k 30.9.2005,
- Prehľad o odbere vody - tvoria prílohu č. 3 zápisnice.
O čerpaní rozpočtu obce za III. štvrťrok inoformovala poslancov účtovníčka Alena Brezinová.
V rozprave vystúpili:
- Poslanec Jozef Gacho požadoval vysvetlenie k zvýšeniu výdavkov za pohonné hmoty.
- Starosta obce Ľuboš Stríž odôvodnil zvýšené výdavky na kapitole dopravy kompenzáciou v príjmovej časti na doprave. Informoval poslancov, že obec zakúpila vlečku na traktor v hodnote 30 000,- Sk. Zároveň zdôvodnil odpredaj nákladneho automobili LIAZ z dôvodu vysokých nákladov na jej údržbu a poistenie. Obec t.č. vlastní 3 traktory v dobrom technickom stave, ktoré postačujú k plneniu požiadaviek na úseku dopravy a úseku zimnej údržby ciest.
Vyjadril sa i k výdavkom na úseku zásobovania vodou. Obec má vysoké náklady na údržbu a prevádzku vodovodov, pričom príjmy za odber vody sú veľmi nízke a ani z časti nepokryjú náklady. Sú domácnosti, ktoré neodobrali ani jeden m3 vody.
Obec musí prijať racionálnejšie opatrenie, poplatok za odber vody prispôsobiť k výške poplatku v ostatných okolitých obciach.
- Poslanci F. Krištiak a J.Gacho uviedli, že názory ľudí sú záporné, ak sa bude cena vody zvyšovať bude stále nižší odber vody, nakoľko domácnosti majú vodomery a hospodárne zaobchádzajú so spotrebou.
- Poslanec Mgr. Jozef Zigmund navrhol aby 2,-Sk, ktoré sa platia povodiu Váhu boli prenesené do ceny vody.
- Poslanec Pavol Polka navrhol zaviesť paušál v mnohých obciach to tak funguje.
- Kontrolór Obecného úradu Ing. Milan Kasák vystúpil, že cena vody by sa mala dať stanoviť Úradu pre reguláciu vody.

Správa o hospodárení školy za III. štvrťrok predložila pracovníčka ZŠ Klokočov p. V. Kašíková.
- Riaditeľ ZŠ Klokočov Mgr. Kopecký pripomienkoval náklady ZŠ Klokočov, MŠ Hlavice a MŠ Klokočov. Žiada aby sa prekompenzovali náklady medzi MŠ Hlavice a ZŠ Klokočov. Žiada úhradu projektov, na rekoštrukciu časti objektu telocvičňa pri ZŠ Klokočov. Finančný príspevok zriadovateľa predstavuje 5 percent z celkového projektu t.j. 68.346,-Sk.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 266/2005

4. Výstavba vodovodu
Písomný materiál nebol predložený.
Starosta Ľuboš Stríž na základe požiadavky rozšírenia Obecného vodovodu v obci Klokočov informoval, že obci Klokočov nám tento rok neboli poskytnuté finančné prostriedky z Ministerstva Životného prostredia. Takže táto výstavba sa tento rok neuskutočnila, nakoľko je to investícia okolo 2,5 mil. korún.Obecný úrad tento rok opätovne požiadal Ministerstvo ŽP o pridelenie finančných prostriedkov na budúci rok s tým, že by sme mali tieto finančné prostriedky získať.
Jedná sa o predĺženie v časti Hlavice, Klokočov - ústredie a Klokočov u Stuchlíkov. Sú to miesta, ktoré vyžadujú zložitú technológiu t.j. dotlačacie stanice. Táto realizácia je náročná na finančné prostriedky. Obecný úrad momentálne nedisponuje s takouto veľkou sumou na toto rozšírenie takže sme odkázaní na pridelenie finančných prostriedkov formou dotácií..
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 267/2005

5. Činnosť MKS a MK
Písomný materiál predložila pracovníčka obce Anna Koniarová a tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
- súčasťou zápisnice tvorí príloha listu z Ministerstva kultúry SR.
Správa bola prijatá ako informatívna.
Poslanec Mgr. Jozef Zigmund informoval, že dňa 18.11.2005 sa bude konať Jurinova jeseň, k tejto príležitosti bude pred Obecný úradom slávnostné odhlálenie pamätnej tabule.
V rozpráve vystúpil starosta obce Ľuboš Stríž a informoval, že ministerstvo kultúry SR na základe návrhu odbornej komisie pre program č. 2 - EX LIBRIS - PODPORA LITERATÚRY A KNIŽNÍC, program 2.8 - podpora aktivít kultúrnej politiky v oblasti literatúry a knižnej kultúry, ktorá posudzovala predložené projekty rozhodla nepodporiť predloženú žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt Jurinova jeseň.

6. Rôzne
a/ Povodňový plán záchranných prác Obce Klokočov
Písomný materiál tvorí prílohu č.5 zápisnice
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 268/2005

b/ Vnútro- organizačné záležitosti obce
Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice a obsahuje: Štátut Obce Klokočov, Rokovací poriadok OZ Klokočov, Rokovací poriadok komisií OZ, Organizačný poriadok Obecného úradu Klokočov a Záväzný poriadok vybavovania petícií obcou Klokočov.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie uznesenie číslo 269/2005

c/ Voľba prísediacich okresného súdu
Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 270/2005

d/ Protokol Slovakia, s.r.o - žiadosť o prenajatie nebytových priestorov
Písomná žiadosť tvorí prílohu č. 8 zápisnice
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 271/2005

e/ Slovak Telecom - žiadosť o súhlas na ďalšie užívanie pozemku
Písomná žiadosť tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 272/2005

f/ Jozef Dedič - žiadosť o prenájom garáže
Písomná žiadosť tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 273/2005

g/ Jozef Šurík, bytom Olešná 486 - žiadosť o finančné vyrovnanie z prevedených prác v Pohostinstve Klokočov - Klín
Žiadosť Jozefa Šuríka a vyjadrenie fin. rozpočtovej komisie k žiadosti tvorí prílohu č. 11.zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 274/2005

h/ Štefan Hruška, Klokočov 905 - žiadosť o odkúpenie budovy obchod Klín č. 385
Žiadosť Štefana Hrušku a vyjadrenie fin. rozpočtovej komisie k žiadosti tvorí prílohu č. 12. zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 275/2005

ch/ Emília Furdanová, Klokočov 912, Anna Polková, Klokočov 390 - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy priestorov Obecného úradu
Žiadosť Emílie Furdanovej, bytom Klokočov 912 a Anny Polkovej, Klokočov 390,
tvorí prílohu č.13. zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 276/2005

i/ Vladimír Rudinský, Klokočov 1255 - žiadosť o odkúpenie podielu z nehnuteľnosti parcele
CKN 37/2 / PKN 20853 o výmere 923 m2 /, čo je 61,53m2, kde obec Klokočov vlastní podiel 2/30.
Žiadosť Vladimíra Rudinského, bytom Klokočov 1255 o odkúpenie podielu z nehnuteľnosti parcele CKN 37/2 /PKN 20853 o výmere 923 m2 tvorí prílohu č. 14. zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 277/2005

7.Diskusia
Poslanec J. Gacho nahlásil, že chýba osvetlenie v Klíne za Okrasou. Taktiež sa informoval či lesný porast popri ceste do kostola Urbariát môže vyrúbať.
Na minulom zasadnutí nebol v zápisnici uvedený diskusný príspevok poslanca Jozefa Gacha, ktorým reagoval na diskusiu občana Jiřího Szkanderu.
Poslanec Jozef Gacho nesúhlasil s výrokom Jiřiho Szkanderu, že si poslanci schválili odmeny. Poslanci odsúhlasili vyplácanie iba tých odmien, ktorých sa v minulosti vzdali.
Požiadal p. Szkanderu, aby neriešil vzťahy medzi občanmi a poslancami. Občania sa osobne stretávajú s poslancami a svoje požiadavky im tlmočia priamo.
Poslanci P. Polka, F. Krištiak a J. Gacho sa informovali o rekonštrukcií cesty do Polkov a Janeskov. Poslanec Pavol Polka nahlásil, že chýba kontajner ako býva p. Mudrík.Taktiež spolu s poslancom J. Gachom mali dotaz ako sa bude realizovať odvoz odpadu na odľahlých miestach kde nie sú umiestnené kontajnery. Poslanec P. Polka uznal, že priestory cintorínov a okolo kontajnerov sú dané do poriadku vďaka nezamestnaným občanom, ktorí vykonávajú aktivačné práce. Poslanec Štefan Polka hlásil, že kontajner nad kostolom bol plný - v súčasnosti je už odvezený. Taktiež sa zaujímal o osvetlenie u Hajdžory.
Poslanec Štefan Polka tlmočil, že ľudia chcú byť informovaní aký bol súdny záver a náklady na súdne konanie s bývalým starostom p. Hutyrom.
K uvedeným dotazom starosta Ľuboš Stríž podal nasledujúce vyjadrenie: K rozšíreniu osvetlenia u Hajdžory oznámil, že tento rok sa vykonalo predĺženie verejného osvetlenia, dokončenie až po križovatku p. Gaškovej sa bude realizovať v budúcom roku, nakoľko finančné prostriedky na verejné osvetlenie boli vyčerpané. Tento rok sa vykonalo predĺženie verejného osvetlenia v časti Riečky k Jurgovi, v časti Konečná pri hranici a Hlavice u Polkov. Vykonávajú sa kompletné opravy a výmena svietidiel po celej obci. Obecný úrad vzhľadiska šetrenia finančných prostriedkov pristupuje k výmene úsporných svietidiel a takto sa znižuje náklady za energiu, ktorá je veľkou záťažou pri nákladoch za elektrickú energiu pri verejnom osvetlení.
K odvozu odpadu na odľahlých miestach kde sa nenachádzajú kontajnery sa dohodlo, že odpad sa najskôr nachystá na jedno miesto a potom sa zabezpečí odvoz obecným traktorom.
Na základe sťažnosti občanov v osade Klín a Kornica o slabej dodávke elektrickej energie starosta oznámil, že boli odstúpené všetky sťažnosti na Stredoslov. energet. závody do Žiliny. Zo SEZ Žilina prišla písomná odpoveď, že v uvedených lokalitách boli spracované technické návrhy, ktoré by vyriešili dané problémy s dodávkou a kvalitou elek. energie. Toto by sa malo realizovať ešte tento rok.

8. Prijatie uznesení
Uznesenia v poradí od 265 až 277 tvoria prílohu zápisnice č.15

9. Záver
Na záver pán starosta poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.


Overovatelia:
Pavol Polka
František Krištiak

Starosta obce
Ľuboš Stríž

Zapísala:
Miroslava Fujaková

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark