Nástroje pre uľahčenie prístupu

Zápisnica z 25.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove, konaného dňa 26. mája 2005.
P r í t o m n í:

Starosta obce:

Ľuboš Stríž

Poslanci OZ:

Jozef Gacho
Ondrej Hrtús
František Krištiak
Jozef Kubačák
Pavol Polka
Mgr. Jozef Zigmund
N e p r í t o m n í:
Štefan Polka - ospravedlnený

Prizvaní:

Ing. Milan Kasák - hlavný kontrolór obce
Mgr. Ladislav Kopecký - riaditeľ ZŠ Klokočov
Mgr. Mária Jasenovská - riaditeľka ZŠ Hlavice

Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice

R o k o v a n i e


25.zasadnutie Obecného zasadnutia v Klokočove otvoril a viedol starosta Ľuboš Stríž. Konštatoval, že zasadnutie zvolal v zmysle zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov, že z počtu 7 poslancov je prítomných 6, takže OZ je schopné právoplatne sa uznášať.
Za overovateľa zápisnice určil poslanca Mgr. Jozefa Zigmunda a Jozefa Kubačáka.
Vedením zápisnice poveril pracovníčku OÚ J. Malíkovú.

P r o g r a m


1. Schválenie návrhovej komisie
2. Zrušenie Základnej školy Klokočov- Hlavice 1082
4. Schválenie VZN Obce Klokočov
5. Ostatné návrhy
6. Prijatie uznesení
7. Záver
S programom rokovania oboznámil prítomných p. starosta, program bol schválený jednohlasne.

1/ Schválenie návrhovej komisie

Do návrhovej komisie boli schválení poslanci: predseda Ondrej Hrtús, členovia František Krištiak a Pavol Polka.

2/ Zrušenie Základnej školy Klokočov-Hlavice

Starosta obce Ľuboš Stríž oboznámil poslancov s Rozhodnutím MŠ SR číslo CD-2005-5588/8671-1:098/ZŠ zo dňa 27.apríla 2004, ktorým MŠ SR vyraďuje Základnú školu Klokočov- Hlavice zo siete škôl a školských zariadení k 30.júnu 2005 . V rozprave pán starosta požiadal Mgr. Máriu Jasenovskú, riaditeľku ZŠ Hlavice, o zabezpečenie úloh v pracovno-právnych vzťahoch, ktoré jej vyplývajú ako štatutárnemu zástupcovi. Požiadal riaditeľov oboch škôl o vzájomnú spoluprácu pri odovzdávaní a preberaní majetku, o jeho ochranu, evidenciu. Mgr. Ladislava Kopeckého, riaditeľa ZŠ Klokočov - Ústredie požiadal o zabezpečenie výchovno - vyučovacieho procesu aj pre detí zrušenej školy a riešenie pracovného vzťahu pedagogických pracovníkov ZŠ Hlavice. Predložil poslancom žiadosť Ing. Milana Kasáka, hlavného kontrolóra, o menovanie kontrolnej komisie pre uskutočnenie následnej finančnej kontroly v subjekte ZŠ Klokočov-Hlavice.
Riaditeľ ZŠ Mgr. Kopecký informoval poslancov o počte tried v novom školskom roku v ZŠ Klokočov. ZŠ zaradí do pracovného pomeru pedagogických pracovníkov zrušenej ZŠ Hlavice, t.j. Mgr. Jasenovskú, p. Gajdošovú a Marcovú. Požiadal starostu o úpravu dvoch autobusových spojov pre žiakov.
Mgr. Jasenovská informovala OZ, že porieší pracovný vzťah s jednou ped. pracovníčkou, ktorá je t.č. na materskej dovolenke a bola zamestnaná v ZŠ Hlavice na čiastočný úväzok. Uviedla, že ZŠ Hlavice šetrí fin. prostriedky , požiadala starostu o preplatenie vlastnej dovolenky z minulého roka. Požiadala starostu o premiestnenie školskej knižnice zo ZŠ Hlavice do Miestnej knižnice pri OÚ Klokočov.
Písomný materiál tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 239/2005

3/ Schválenie VZN Obce Klokočov

Starosta obce Ľuboš Stríž predložil návrhy na schválenie VZN obce : VZN č. 3 o vymedzení miest na umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane, VZN č. 4 o určení školského obvodu základnej školy a VZN č. 5 o ustanovení rád Základnej školy Klokočov a Materskej školy Klokočov- Hlavice.
Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 240/2005

4/ Ostatné návrhy

a/ Výška rozpočtu pre školské jedálne a školské kluby v obci na r. 2005

Informáciu k tomuto bodu programu predniesol starosta Ľuboš Stríž. Pán starosta uviedol, že OZ uznesením č. 225/2005 zo dňa 4.3.2005 schválilo výšku rozpočtu pre školy v obci, avšak neuviedlo konkrétnu výšku rozpočtu pre školské jedálne a školské kluby. Predložil návrh fin. rozpočtovej komisie na schválenie výšky rozpočtu pre uvedené subjekty.
Návrh fin. rozpočtovej komisie tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 241/2005

5/ Prijatie uznesení

Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenia. OZ schválilo uznesenia v poradí od 239-241.
Uznesenia tvoria prílohu č. 5 zápisnice.

6/ Záver

Na záver pán starosta poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil s pozdravom.


Overovatelia: Mgr. Jozef Zigmund, Jozef Kubačák

Ľuboš Stríž
starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark