Nástroje pre uľahčenie prístupu

Z á p i s n i c a z 24.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove, konaného dňa 29.apríla 2005 P r í t o m n í

Starosta obce:

Ľuboš Stríž

Poslanci OZ:

1. Jozef Gacho
2. Ondrej Hrtús
3. Jozef Kubačák
4. Pavol Polka
5. Štefan Polka
6. Mgr. Jozef Zigmund

Ostatní prítomní:
Ján Horčičák - zástupca OHZ
Alena Brezinová - účtovníčka obce

Zapisovateľka:
Jozefa Malíková - pracovníčka obecného úradu

Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice.

R o k o v a n i e

24.zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Klokočove otvoril a viedol starosta obce Ľuboš Stríž. Konštatoval, že zasadnutie zvolal v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/90 Z.z. v znení neskorších predpisov a plánu zasadnutí pre rok 2005, že z počtu 7 poslancov je prítomných 6, takže OZ je schopné právoplatne sa uznášať. Ospravedlnil poslanca Františka Krištiaka, ktorý sa z pracovných dôvodov zasadnutia nezúčastní.
Za overovateľov zápisnice určil poslanca Mgr. Jozefa Zigmunda a Jozefa Kubačáka.

P r o g r a m

1. Schválenie návrhovej komisie
2. Správa o plnení uznesení z minulého zasadnutia OZ + pripomienky poslancov a občanov
3. Záverečný účet obce za rok 2004
- správa o hospodárení obce za rok 2004 + správa auditora
- úprava rozpočtu obce pre rok 2005
4. Činnosť OHZ a komisií OZ za rok 2004
5. Výstavba vodovodu
6. Ostatné návrhy
7. Prijatie uznesení
8. Záver

S programom rokovania oboznámil prítomných p. starosta, ktorý požiadal o odročenie správy o hospodárení ZŠ škôl v obci za rok 2004 a správy o hospodárení škôl a obce za I. štvrťrok 2005. Predložený program rokovania i návrh starostu na odročenie správ bol jednomyselne schválený.

1. Schválenie návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli schválení poslanci:
predseda: Ondrej Hrtús
členovia: Jozef Gacho a Štefan Polka

2. Správa o plnení uznesení z minulého zasadnutia OZ + pripomienky poslancov a občanov
Písomný materiál tvorí prílohu č. 2 zápisnice. Jeho súčasťou je návrh obecného kontrolóra Ing. Kasáka na zmenu uznesenia OZ č. 120/2004 a stanovisko kontrolóra k udeleniu pokuty Pavlovi Šamajovi a k plneniu uznesenia OZ č. 225/2005 bod 7, o ktorom predkladá písomnú správu komisia výstavby a dopravy.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 227/2005

3. Záverečný účet obce za rok 2004, správa auditora, úprava rozpočtu na r. 2005
Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice. Jeho súčasťou je Návrh záverečného účtu obce Klokočov za rok 2004, ktorý spracovala účtovníčka Alena Brezinová, Informácie audítorky pre starostu a obecné zastupiteľstvo o vykonanom audite účtovnej závierky Obce Klokočov za rok 2004, Správa o nedoplatkoch k 31.12.2004, ktorú predkladá pracovníčka OÚ Anna Koniarová, Nedoplatky z roku 2004 na dani, ktorú predkladá Ing. Gajdičiarová a Stanovisko k záverečnému účtu Obce Klokočov za rok 2004, ktoré predkladá obecný kontrolór Ing. Milan Kasák.
O výsledku hospodárenia obce za r. 2004 informovala poslancov účtovníčka Alena Brezinová. V rozprave uviedla, že OZ na minulom zasadnutí schválilo rozpočet obce na r. 2005, avšak v uznesení č.225/2005 nie je uvedená konkrétna výška rozpočtu pre Školskú jedáleň Klokočov a školské kluby. Predložila návrh finančno-rozpočtovej komisie na schválenie výšky rozpočtu pre uvedené organizácie.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 228/2005

4. Činnosť OHZ a komisií OZ za rok 2004
Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice. Jeho súčasťou je správa - Činnosť OHZ a DHZ v Klokočove za rok 2004, ktorú predložil František Žilka, veliteľ OHZ, Správa o činnosti komisie výstavby a dopravy za rok 2004, ktorú predkladá predseda komisie Ondrej Hrtús, Správa o stave opatrovateľskej služby k 31.3.05, ktorú predkladá členka komisie sociálno - zdravotnej Ľudmila Gužiková a Stanovisko k správe o stave opatrovateľskej služby, ktoré predkladá Ing. Milan Kasák, kontrolór obce.
Písomné správy o činnosti ostatných komisií predložené neboli.

V rozprave vystúpili:
1/ Ján Horčičák, zástupca OHZ informoval poslancov o činnosti obecného hasičského zboru v obci a kriticky poukázal na nedostatočné podmienky, v ktorých zbor zabezpečuje protipožiarnu činnosť. Požadoval fin. prostriedky na opravu hasičskej zbrojnice, upozornil zastupiteľstvo na hroziace nebezpečenstvo z nedostatočnej konštrukcie krovu na zbrojnici, poukázal na nedostatok vodných zdrojov v obci a požadoval zakúpenie cisterny. Zdôraznil vedeniu obce povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona pri plnení úloh požiarnej ochrany.
2/ Poslanec Jozef Gacho v rozprave podporil rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice. Zvážil by zakúpenie cisterny, členovia OHS pracujú mimo obec a položil otázku, či bude cisterna využitá.
3/ Starosta Ľuboš Stríž zdôraznil finančnú situáciu obce. Obec je schopná zakúpiť materiál na opravu požiarnej zbrojnice. Musí byť ochota i z členov požiarnikov, ktorí urobia odborné práce / murárske, omietky a pod./. Vyjadril sa i k povinnosti, ktorá vyplýva obci zo zákona vo vzťahu k hasičom. Štát presunul kompetencie obciam bez finančných prostriedkov. Ako starosta si váži prácu dobrovoľných členov hasičského zboru, ale i finančné možností obce sú obmedzené. Obec spláca úvery, dlhy, zabezpečuje samosprávne funkcie. Navrhol stretnutie hasičov s poslancami, na ktorom budú predložené problémy spoločne riešené.
4/ Poslanec Štefan Polka vyjadril v rozprave svoju náklonnosť voči hasičom. Veľmi kladne hodnotil ich reprezentáciu obce najmä v minulých rokoch i napriek tomu, že bol sklamaný slabšou aktivitou v roku 2004. Obec je zadlžená, spravuje viac budov, ktoré si vyžadujú údržbu a opravu. Doporučuje združiť fin. prostriedky a previesť výstavbu požiarnej zbrojnice na základe vypracovaného projektu.
5/ Poslanec Ondrej Hrtús predniesol výhrady k stanovisku kontrolóra Ing. Kasáka, ktoré p. kontrolór predložil k správe komisie výstavby a dopravy o plnení uznesenia č.225/05. Komisia výstavby a dopravy sa nebude vyjadrovať k finančnému vyúčtovaniu cesty, financie sú predmetom riešenia finančnej komisie a kontrolóra.
6/ V rozprave o financovaní cesty Rybárie vystúpil p. starosta, ktorý informoval poslancov, že p. Křetinský mu predloží zoznam občanov s výškou fin. príspevku na cestu. Zoznam predloží obecnému zastupiteľstvu.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 229/2005

5/ Výstavba vodovodu
Písomná správa nebola predložená. Starosta Ľ.Stríž informoval poslancov o priebehu verejnej súťaže na rozšírenie obecného vodovodu do osady Klokočov, Kornica - Stuchlíkovci a Hlavice. Do súťaže sa prihlásilo 5 firiem, odborný dohľad nad priebehom súťaže vykonával Ing. Kasaj. Súťaž vyhrala firma B&B Barčák Korňa. Starosta vyvíja úsilie, aby obec získala na akciu dotáciu z Ministerstva životného prostredia SR.
Správa bola prijatá ako informatívna.

6/ Ostatné návrhy
A/ Správa o hospodárení SOcÚ Turzovka za rok 2004
Písomný materiál tvorí prílohu č.5 zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 230/2005

B/ Projekt Územno-plánovacej dokumentácie obce
O aktuálnej situácii v spracovaní ÚPD pre obec Klokočov informoval OZ p. starosta. Práce na príprave zabezpečoval pre obec Ing. Kontríš zo Slovenskej agentúry životného prostredia a dohodu o vykonaní prác mala obec podpísanú s p. Halášom. Ing. Kontríš už v agentúre nepracuje, o čom obec Klokočov neinformoval.
Starosta prizval na dnešné zasadnutie zástup. SAŽP Ing. Vaculčíkovú a p. Smieškovú, ktoré sa za vzniknutú situáciu ospravedlnili a informovali poslancov, že SAŽP Žilina je ochotná pokračovať v prácach na ÚPD obce. V zmysle zmluvy, ktorú má obec podpísanú s agentúrou sú uhradené práce I. etapy vo výške 90 000,- Sk. Na druhú etapu t.j. Dodatok č. 3 ku zmluve musí obec predložiť objednávku vo výške 80 000,- Sk.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 231/2005

C/ Správa o prínose NPV v obci Klokočov
Písomnú správu predložila pracovníčka obce Andrea Chabrečková. Správa tvorí prílohu č.6.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 232/2005

D/ Organizačný poriadok Obce Klokočov - návrh na doplnenie
Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 233/2005

E/ Kontrolná činnosť - rozsah a úlohy kontrolóra obce
Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 234/2005

F/ Jana Foldinová, Klokočov 1006 - žiadosť o prenájom nebytových priestorov
Písomná žiadosť tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 235/2005

G/ MARCO Pavol Marec, Turzovka 222 - žiadosť o zníženie nájomného
Písomná žiadosť tvorí prílohu č. 10 zápisnice
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 236/2005

H/ Návrh na schválenie sadzieb za nájom obecných bytov pre rok 2005
Písomný návrh predložila Ing. Gajdičiarová, návrh tvorí prílohu č.11 zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 237/2005

CH/ Návrh finančno-rozpočtovej komisie
Písomný návrh finančno - rozpočtovej komisie tvorí prílohu č.12 zápisnice. FRK v bode 10 návrhu navrhuje zvoliť nového člena fin. rozpočtovej komisie z dôvodu, že doterajší člen komisie Ing. Kasák je kontrolórom obce a nemôže túto funkciu vykonávať. V bode 11 a 12 navrhuje komisia schváliť nestránkové dni na OÚ Klokočov a predĺžiť pracovnú dobu počas stránkového dňa. Návrh na schválenie stránkových dní nebol schválený.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 238/2005

I/ Starosta obce Ľuboš Stríž- žiadosť nájomcov nebytových priestorov OÚ Klokočov - informácia o písomnej odpovedi.
Pán starosta oboznámil OZ s písomnou odpoveďou, ktorú zaslal nájomcom nebytových priestorov Obecného úradu Klokočov na žiadosť o zakúpenie meračov tepelnej energie. V odpovedi uviedol, že OÚ v Klokočove v súčasnej dobe neráta so zakúpením meračov tepelnej energie pre nájomcov nebytových priestorov, nakoľko na budove OÚ a budove bývalej prevádzky sú namontované merače tepelnej energie. S dodávateľom tepla - BIOMASA je uzatvorená zmluva na pevne stanovený ročný odber tepla vo výške 2780 GJ, ktoré sa musí odobrať a uhradiť.

J/ Pavol Polka - informácia o lyžiarskom vleku
Poslanec Pavol Polka informoval OZ o výstavbe LV Hlavice, prevedených úpravách a údržbe LV, prevádzke, financovaní a pod.. Písomný záznam odmietol k zápisnici priložiť. Obecné zastupiteľstvo neprijalo k jeho príspevku uznesenie.
V rozprave vystúpil starosta Ľuboš Stríž, ktorý uviedol, že užívanie LV Hlavice sa musí právne vysporiadať medzi turistickým oddielom a telovýchovnou jednotou, pod dohľadom kontrolóra obce.

K/ Štefan Polka - požiadavky občanov
Poslanec Štefan Polka predniesol požiadavky občanov na :
1/ zlepšenie televízneho signálu v obci,
2/ príjem telefónneho signálu v osade Hlavice, smer Rieka a Hrubý Buk,
3/ úpravu cesty do osady Hrubý Buk smer Vrablíkovci / Olešná od Šperkovcov/, cesta je v dezolatnom stave, občania sa nemôžu dostať k rodinným domom,
4/ úpravu cesty smer Hajdžorovia z oboch smerov
5/ osvetlenie Riečky - smer Chylíkovci /Javorová/ , Hlavice - Rovné, Hlavice do Hajdžora

Na príspevok poslanca odpovedal p. starosta:
Televízny príjem sa podstatne zlepšil po oprave v mesiaci apríl. OÚ viackrát žiadal rozšírenie tel. programov. Kompetentné inšt. odmietajú požiadavku s tým, že bude zavedený satelitný systém a odmietajú rekonštrukciu pôvodných stožiarov.
Skvalitnenie telefónneho príjmu obec urgovala u T Mobile a Orange v súčinnosti i so susednou obcou Olešná a Staškovom. Požiadavka je zaradená do plánu spoločnosti, v mesiaci august budeme informovaní o výsledku. Čo sa týka ciest, nepomôžu návažky, sú to zbytočne vynaložené fin. prostriedky. Má názor, že lepšie je urobiť niekoľko metrov cesty spevnenej asfaltom ako návažky ciest, ktoré sú pod vplyvom prvých návalových dažďov odplavené.

7/ Prijatie uznesení
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenia v poradí od 227/2005 do 238/205.
Uznesenia tvoria prílohu č.13 zápisnice.

8/ Záver
Na záver pán starosta poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil s pozdravom.

Overovateľ:
Mgr.Jozef Zigmund
Jozef Kubačák

Ľuboš Stríž
starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark