Nástroje pre uľahčenie prístupu

Z á p i s n i c a napísaná na 23. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Klokočov zo dňa 4.marca 2005 /pokračovanie z 25.2.2005/

P r í t o m n í

Poslanci OZ:

1. Ondrej Hrtús
2. František Krištiak
3. Jozef Kubačák
4. Pavol Polka
5. Štefan Polka
6. Mgr. Jozef Zigmund

N e p r í t o m n í

Poslanci OZ:

1. Jozef Gacho - ospravedlnený

Ostatní prítomní:

Ing. Milan Kasák- kontrolór obce
Alena Brezinová - účtovníčka obce

Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice.


R o k o v a n i e

Pokračovanie 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove otvoril a viedol starosta Ľuboš Stríž.
Starosta konštatoval, že z počtu 7 poslancov sú prítomní 4, takže zasadnutie je schopné právoplatne sa uznášať. Ospravedlnil poslanca Jozefa Gacha, ktorý sa z pracovných dôvodov rokovania nezúčastnil.
Za overovateľov dnešného rokovania určil poslancov Pavla Polku a Ondreja Hrtúsa.
Vedením zápisnice poveril pracovníčku Jozefu Malíkovú.

P r o g r a m

1. Schválenie návrhovej komisie
2. Rozpočet obce a škôl na r. 2005
3. Ostatné návrhy
4. Prijatie uznesenia
5. Záver

Program rokovania bol jednohlasne schválený a starosta obce pristúpil k jeho rokovaniu.

1. Schválenie návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli schválení:
predseda - František Krištiak,
členovia - Mgr. Jozef Zigmund, Jozef Kubačák

2. Rozpočet obce a škôl v obci na r. 2005
Písomný materiál predložila účtovníčka Alena Brezinová, tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
V rozprave vystúpili:
- Poslanec Ondrej Hrtús otvoril rozpravu k poplatku za vodu a poplatku na materskú školu. Výška poplatkov je nízka, doporučil zvýšiť poplatok za vodu z 12,- Sk na 18, - Sk.
- Poslanec Jozef Kubačák považoval zvýšenie poplatku za vodu na 18,- Sk za "drastické", navrhoval zvýšenie na 15,- Sk. Náklady spojené s údržbou vodovodu sa navyšujú v dôsledku toho, že máme 3 obecné vodovody, navrhuje prepojenie na obecný vodovod.
- Poslanec Pavol Polka zamietol návrh na zvýšenie poplatku MŠ, ide o mladé rodiny, ktoré nemajú finančné prostriedky. Obec však dotuje vodu vo výške 100,-Sk /m3 , navrhol zvýšenie poplatku na 16,- Sk
- Poslanec Jozef Zigmund navrhol zvýšenie poplatku za vodu na 15,- Sk. Výdavky na údržbu vody boli v roku 2004 okolo 600 000,- Sk a príjem iba 240 000,- Sk.
- Poslanec Štefan Polka je proti zvyšovaniu poplatku, zvýšenie nepodporil ani na zasadnutí 25.2.03. Občania poukazujú, že poplatky v obci sa neúmerne zvýšili, poplatky zvyšuje štát, odkiaľ majú občania brať? Je za 12,- Sk.
- Poslanec František Krištik je za zvýšenie o 1,- Sk, t.j. na 13,- Sk, hlasovať bude ako na minulom zasadnutí.
- Ing. Milan Kasák , kontrolór obce, vyzval poslancov uzavrieť dohodu a schváliť jednotnú cenu. Náklady na údržbu stále stúpajú, zakúpili sa dávkovače vody, vznikajú náklady na oplotenie ochranných pasiem vodovodov, rastú ceny hygienických rozborov a pod. SeVaK účtuje za odber l m3 vody 29,- Sk.
- Starosta obce v rozprave konštatoval, že obec má 3 poplatky za odber vody: paušál, 12,- Sk a 9,- Sk. Vyzval poslancov, aby sa vyjadrili, či navrhujú zvýšenie všetkých troch poplatkov, alebo iba poplatku za odber vody z obecného vodovodu VP. Požiadal ich, aby sa pri rozhodovaní nedelili podľa časti obce, každý je poslancom pre celú obec. Do rozpočtu obce prispievajú všetci občania, zo všetkých časti obce.
V jednej časti je vodovod, inej vybudovaná prístupová cesta, inde lepšie verejné osvetlenie. Všetky náklady sú hradené z obecného rozpočtu a nie je vhodné poukazovať na tu ktorú osadu. Zvýšenie každého poplatku nie je populárne, treba hľadať kompromis, hľadať menej bolestivý krok, tak aby sa znížili náklady z rozpočtu obce.
- Na rozpravu starostu reagoval poslanec František Krištiak. Občanom zvyšujeme poplatok za vodu pričom nám uniká 30 000,- Sk za nájomné za zdravotné stredisko. Chudákovi vieme zobrať i palicu, ten kto na to má, je od poplatkov oslobodený. Nech je meter rovnaký pre všetkých.
- Mgr. Jozef Zigmund - MUDr. Labuš venoval starostovi nábytok do kancelárie, musíme zvážiť, či budeme riskovať, že lekár z obce odíde.
- Pavol Polka - nesúhlasí, aby MUDr. Labuš platil nájomné.
- Poslanec Štefan Polka - presadzuje rovnosť pre všetkých nájomníkov.
- Starosta Ľuboš Stríž - požiadal o ukončenie rozpravy k platbe nájomného za užívanie zdravotného strediska s tým, že tento problém prejedná s MUDr. Labušom, za účasti obecného kontrolóra.
- Ondrej Hrtús otvoril rozpravu k výdavkom na odmeny poslancov a členov komisií a výdavkom na rekreáciu a šport. Podal otázku, prečo sú v rozpočte na tejto kapitole iba výdavky, či obci neplynú i príjmy.
Pri výdavkoch na MŠ požadoval, či je zmluvne riešený vzťah medzi riaditeľstvom ZŠ a riad. MŠ pri úhrade nákladov spojených s prevádzkou elokovanej triedy MŠ v ZŠ.
- Pavol Polka podal návrh na zvýšenie odmeny pre poslancov o 10 %, t.j. odmenu za účasť na zasadnutí 660,- Sk a paušálnu polročnú odmenu vo výške 1320,- Sk Navrhol odmenu vo výške 5 000,- Sk Mgr. Jozefovi Zigmundovi za vedenie obecného listu.
- Jozef Kubačák navrhol zvýšiť odmenu členom komisie z 200,- na 300,- Sk
- Poslanec František Krištiak požadoval v rozprave vysvetlenie k výdavkom na obecný list. OL sa predáva za 2,- Sk, tento príjem v rozpočte chýba, výdavky obce na obecný list sú rozpočtované vo výške 10 000,- Sk. Predniesol pripomienku na cenu lístkov na lyžiarskom vleku Hlavice, niektoré deti platia, iné používajú vlek zadarmo.
Transfér na kostol - prečo sa oproti roku 2004 navýšil o 100 % ?
- Poslanec Mgr. Jozef Zigmund informoval poslancov, že obecný list je registrovaný na jeho meno, on je zodpovedný za jeho obsah. Zdôvodnil výdavky na "Jurinovu jeseň". Ide o založenie tradície na počesť spisovateľa, rodáka Pavla Hrtúsa - Jurinu, formou literárnej súťaže a odhalenie jeho pamätnej tabule.
- Starosta obce Ľuboš Stríž podal návrh, aby poslanec Pavol Polka predložil OZ správu o nákladoch na rekonštrukciu lyžiarskeho vleku Hlavice a príjmoch z prevádzky vleku .Vyzval kontrolóra, aby riešil pripomienky poslancov k evidencii príjmov za predaj obecného listu.
Pán starosta informoval poslancov o veľmi nepriaznivom technickom stave traktora, ktorý sa využíva najmä pri zimnej údržbe ciest. Obec musí zakúpiť nový, príp.starší, v dobrom technickom stave. Požiadal poslancov o vyjadrenie, či schvaľujú zakúpenie nového alebo staršieho traktora, oboznámil ich s ponukou predaja na základe leasingu.
- Ing. Milan Kasák informoval OZ o fin. situácii v ŠJ pri MŠ Hlavice. Vyradením ZŠ Hlavice zo siete škôl poklesne počet stravníkov v ŠJ pri MŠ. Školské jedálne sú financované podľa počtu vydaného jedla a rozpočet pre rok 2005 nepostačí na krytie mzdových nákladov pri súčasnom stave pracovníkov. Situácia si vyžaduje úpravu pracovných úväzkov kuchárky, vedúcej jedálne i upratovačky.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 225/2005

4/ Ostatné návrhy
a. Ing. Milan Kasák , Klokočov, časť Kornica 1028 - žiadosť
Písomná žiadosť obecného kontrolóra Ing. Kasáka o zvýšenie pracovného úväzku na 20 hodín týždenne tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 226/2005

5/ Prijatie uznesení
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenia od 225-226. Uznesenia tvoria prílohu č. 4 zápisnice.

6/ Záver
Na záver pán starosta poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil s pozdravom.

Overovatelia:
Pavol Polka
Ondrej Hrtús

Ľuboš Stríž
starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark