Nástroje pre uľahčenie prístupu

Z á p i s n i c a napísaná na 23.zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Klokočove dňa 25.februára 2005 P r í t o m n í

Starosta obce:
Ľuboš Stríž

Poslanci OZ:

1. Jozef Gacho
2. Ondrej Hrtús
3. František Krištiak
4. Jozef Kubačák
5. Pavol Polka
6. Štefan Polka
7. Mgr. Jozef Zigmund

Ostatní prítomní
:
Ing. Milan Kasák, kontrolór obce
Alena Brezinová - účtovníčka obce
Ing. Veronika Gajdičiarová - pracovníčka obce
Mária Hrtúsová - pracovníčka obce

R o k o v a n i e

23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta Ľuboš Stríž. Konštatoval, že zasadnutie zvolal v zmyslel zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a plánu zasadnutí OZ na r. 2005, že z počtu 7 poslancov je prítomných 6, takže zasadnutie je schopné právoplatne sa uznášať. Ospravedlnil neskorší príchod poslanca Ondreja Hrtúsa.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Jozefa Gacha a Pavla Polku.
Vedením zápisnice poveril pracovníčku OÚ J. Malíkovú.
Prezenčná listina tvorí prílohu č. l zápisnice

P r o g r a m

1. Schválenie návrhovej komisie
2. Správa o plnení uznesení prijatých na poslednom zasadnutí OZ, uznesenia prijaté v roku 2004, pripomienky poslancov a občanov
3. Záverečný účet obce za rok 2004
- správa o hospodárení obce za rok 2004
- správa o hospodárení škôl za rok 2004
4. Rozpočet obce na rok 2005
- rozpočet škôl v obci na rok 2005
5. Výsledky inventarizácie majetku obce k 1.1.2005
6. Ostatné návrhy:
- Vyradenie ZŠ Hlavice zo siete škôl v obci k 30.6.2005
7. Prijatie uznesení
8. Záver

S programom rokovania oboznámil poslancov p. starosta. Pán starosta požiadal o odročenie bodu 3. Záverečný účet obce za rok 2004 z dôvodu, že tento bude prerokovaný v mesiaci apríl 2005
spoločne s výsledkom audítu. Program rokovania bol schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, hlasovania sa zdržal poslanec Štefan Polka, ktorý považoval za nedostatočný písomný materiál k vyradeniu ZŠ Hlavice zo siete škôl v obci. S pripomienkou vystúpil poslanec Jozef Gacho, ktorý požadoval obmedziť rozpravu k jednotlivým bodom programu na 3 minúty.

1. Schválenie návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli schválení: predseda Štefan Polka, členovia komisie Jozef Kubačák a Mgr. Jozef Zigmund.

2. Správa o plnení uznesení prijatých na poslednom zasadnutí, plnenie uznesení prijatých v roku 2004, pripomienky poslancov a občanov.
Písomný materiál tvorí prílohu č. 2 zápisnice. O plnení uznesení informoval poslancov starosta Ľuboš Stríž.
V rozprave vystúpil:
1/ Poslanec Štefan Polka uviedol, že uznesením č. 198/2004 schválilo OZ vrátenie pozemkov u Polkov pôvodným vlastníkom za 1,- Sk/ podiel. Vrátenie podľa vyjadrenia starostu malo byť prevedené do konca roka 2004. Tento termín uviedol i on ako poslanec žiadateľom o vrátenie pozemkov, konkrétne i svojím svokrovcom. Uznesenie nie je doterz splnené.
Pán poslanec požadoval vyjadrenie i k cene, v uznesení je uvedená 1,- Sk /podiel, počul však o poplatku za registráciu vo výške 2 000,- Sk.
2/ Na rozpravu p. Š.Polku reagoval starosta, uviedol, že zašle písomné ospravedlnenie p. Varmusovej a p.Horčičákovi za nedodržanie termínu, a požiadal Ing. Gajdičiarovú, aby informovala OZ ako pokračujú práce na vrátení pozemkov u Polkov.
3/ Ing. Gajdičiarová oboznámila poslancov s problémami pri navrátení pozemkov. Veľa pôvodných vlastníkov umrelo, vlastnícke podiely sa podedili a došlo k oveľa väčšiemu počtu spoluvlastníkov, ktorí žijú i mimo republiky. K prevodu vlastníctva sú potrebné všetky dedičské rozhodnutia, osobné údaje nadobúdateľov a pod.
Keďže poplatok za registráciu zmluvy je skutočne 2 000.- Sk chcela vysporiadanie previesť formou jednej zmluvy. K predĺženiu termínu prispelo i podávanie daňových priznaní, ktoré je termínované k 28.2.2005, väčšina daňovníkov nevie tlačivá vyplniť, občania vyžadujú pomoc od personálu OÚ.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 213/2005

3/ Záverečný účet obce za rok 2004
Bod odročený na rokovanie v apríli 2005.

4/ Rozpočet obce a škôl v obci na rok 2005
Písomný materiál tvorí prílohu č.3 zápisnice. Jeho súčasťou je Návrh rozpočtu obce Klokočov na rok 2005, Rozpočet ZŠ Hlavice zo dňa 10.12.2004 , Rozpočet ZŠ Klokočov na r. 2005 a Správa k návrhu rozpočtu za rok 2005 predložená obecným kontrolórom Ing. Milanom Kasákom.
V rozprave vystúpil pán starosta, ktorý podal návrh, aby sa poslanci vyjadrili k návrhu, ktorý predložil kontrolór obce Ing. Milan Kasák k príjmovej a výdajovej časti návrhu rozpočtu obce pre rok 2005:
a/ príjmová časť
1/ Návrh na zvýšenie platby za vodu na 19,- Sk s účinnosťou od 1.4.2005, u všetkých vodovodov bez rozdielu. Poslanci tento návrh jednomyselne zamietli. Návrh na zvýšenie zdôvodnil i Mgr. Jozef Zigmund. Uviedol, že ak OZ nezvýši poplatok za vodu , bude to nespravodlivé voči občanom, ktorí nie sú odberateľmi vody z obecného vodovodu, nakoľko obec hradí náklady na vodu z obecného rozpočtu. Nie je však zástancom 100 % navyšovania, navrhol zvyšovať poplatok za vodu postupne. Navrhol zvýšenie na 15,- Sk. Za jeho návrh hlasovali poslanci: Kubačak, Mgr. Zigmund a Pavol Polka, proti : Štefan Polka, Jozef Gacho, František Krištiak.
Neprešiel ani návrh poslanca Františka Krištiaka - zvýšenie poplatku za vodu o 1,- Sk, t.j. 13,- Sk. Návrh na zvýšenie poplatku nebol schválený a poplatok za vodu ostáva nezmenený. Poslanec Jozef Kubačák navrhol prijať opatrenia, aby v jednej domácnosti nebola prepájaná obecná voda s vodou zo súkromných studní z dôvodu, že môže dôjsť k epidémii a kto bude znášať dôsledky- platiť pokutu. Ak je podvojný odber, z každého vodného zdroja by mal mať odberateľ zvlášť potrubie i batérie.
2/ Návrh na schválenie platby za stočné u subjektov pripojených na ČOV vo výške 12,- Sk, t.j. zvýšenie zo 6,- Sk na 12,- Sk. Proti návrhu Ing. Kasáka boli poslanci Štefan Polka, Jozef Gacho a František Krištiak. Poslanci neschválili ani návrh poslanca Pavla Polku na zvýšenie stočného na 9,- Sk. OZ schválilo návrh poslanca Františka Krištiaka na stočné vo výške 8,- Sk . Za túto výšku poplatku hlasovali poslanci: Mgr. Jozef Zigmund, Pavol Polka, Jozef Gacho, František Krištiak. Hlasovania sa zdržal Jozef Kubačák, proti bol poslanec Štefan Polka.
3/ Zálohová platba za vodné a stočné - návrh obecného kontrolóra nebol schválený. OZ schválilo jednohlasne platbu 2 x ročne k 31.3. a 30.9. bežného roka.
4/ Návrh na schválenie poplatku vo výške 3 000,-Sk za zriadenie novej vodovodnej prípojky. Návrh kontrolóra bol jednomyselne zamietnutý.
b/ výdavková časť rozpočtu:
1/ Ing. Milan Kasák, obecný kontrolór v tejto časti rozpočtu navrhol znížiť výdavky na pracovné odevy a obuv pre PO o 10 000,- Sk a tieto presunúť na obecný vodovod.
V rozprave k návrhu obecného kontrolóra vystúpil poslanec Štefan Polka, ktorý doporučil neprijať návrh p. kontrolóra z dôvodu, že obecný požiarny zbor v obci má viac družstiev- ženy, žiaci, dospelí. Všetci potrebujú k nácvikom i súťažiam obuv a odev, ide o spotrebný materiál. Podal návrh, aby rozpočet vo výške 2 000,-Sk na ošatenie pre údržbárov obecného vodovodu bol navýšený z iných zdrojov o 7.000,- Sk.
V rozprave vystúpil i poslanec Mgr. Jozef Zigmund, ktorý nepodporil zníženie rozpočtu na ošatenie obuv obecného požiarneho zboru. OZ po rozprave k tomuto bodu schválilo navýšenie rozpočtu na ošatenie pre údržbárov vodovodov o 5.000,- Sk. Za uznesenie hlasovali poslanci: Jozef Gacho, Jozef Kubačák, František Krištiak, Pavol Polka, Jozef Zigmund. Proti bol poslanec Štefan Polka.
2/ Rozpočet pre ŠJ Hlavice navrhol kvôli plánovaným zmenám v organizácii škôl znížiť o alikvotnú sumu.
3/ V kapitálových výdavkoch predstavujú plánované výdavky na realizáciu nových stavieb na vodovode sumu l,3 mil.Sk, čo predstavuje splátky firme Kligen za vyfakturované práce.
V rozprave vystúpil p. kontrolór, ktorý upozornil OZ, že firma Kligen dosiaľ nepreviedla zúčtovanie preddavkov za vodovodné prípojky u všetkých odberateľov, podal návrh, aby obec vrátila fin. prostriedky občanom. Poslanci prijali jednohlasne stanovisko, aby starosta písomne vyzval firmu Kligen k vysporiadaniu pohľadávok s občanmi s tým, že po 30.8.2005 obec vráti preddavok občanom.
4/ Pripravuje sa nový projekt rozšírenia vodovodnej siete, ktorý počíta s nákladmi takmer 2,0 mil.Sk, tento nie je zahrnutý v rozpočte, hoci prebehlo už výberové konanie na dodávateľa prác tejto stavby.
Na pripomienku obecného kontrolóra reagoval starosta Ľuboš Stríž, ktorý uviedol, že celé rozšírenie vodovodnej siete bude financované z dotácie MŽPSR.
5/ Navrhuje znížiť transfér pre TJ na sumu potrebnú na dokončenie jarnej časti súťaže.
Poslanci schválili zníženie rozpočtu TJ na 100.000,- Sk s tým, že na jarnú časť súťaže bude poskytnutá 1/2 schválenej sumy. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.
6/ V návrhu rozpočtu chýba rozpočet pre ŠJ.
V rozprave vystúpil poslanec František Krištiak, ktorý kritizoval činnosť finančnej komisie pri príprave návrhu rozpočtu obce pre r. 2005, rozpočet nebol pripravený, keď vo výdajoch sa nerátalo s nákladmi na prevádzku školskej jedálne.
7/ Pán kontrolór požadoval vysvetlenie k rekonštrukcii cesty Rybárie. OZ schválil na jej úpravu v rozpočte r. 2004 sumu 120.000,- Sk, pričom starosta informoval poslancov, že na nákladoch sa budú podieľať i občania z osady vlastnými zdrojmi. Ako a v akej výške sa tieto prostriedky použili ?
Do rozpravy o rozpočte obce sa zapojil poslanec Ondrej Hrtús, ktorý požadoval opätovne otvoriť hlasovanie o výške poplatku za vodu z dôvodu, že pri hlasovaní nebol prítomný. Voči jeho návrhu protestoval poslanec Jozef Gacho. Jeho návrh považoval za hrubé porušenie rokovacieho poriadku a na protest opustil rokovaciu miestnosť.
Poslanec Ondrej Hrtús odôvodnil svoj návrh dobrým úmyslom-navýšiť príjem obecného rozpočtu.
K rozpočtu škôl vystúpil v rozprave riaditeľ Mgr. Ladislav Kopecký, ktorý informoval OZ o výške fin. prostriedkov, ktoré chýbajú pre rok 2005 ZŠ Klokočov na mzdy z dôvodu, že nie je naplnenosť tried. Pán riaditeľ požiadal obec, aby zabezpečila kolaudáciu ukončenej stavby " V projektu v Základnej škole Klokočov".
O forme financovania škôl informovala OZ účtovníčka A. Brezinová.
Základné školy sú v roku 2005 financované v rámci prenesených kompetencií podľa normatívov /mzdový a prevádzkový / na jedného žiaka.
Materská škola, školské jedálne a kluby / bývalé originálne kompetencie/ sú financované na základe fiškálnej decentralizácie.
Jedálne podľa počtu vydaných jedál / 20,- Sk hlavné jedno + 4,- Sk doplnkové jedlo/.
Školské kluby normatív na jedného žiaka 5. 000,- Sk.
Materská škola podľa normatívu na mzdy a prevádzkové výdavky.
Pán starosta Ľuboš Stríž požiadal poslancov, aby celkový rozpočet obce na rok 2005 bol vrátený na dopracovanie finančnej komisii s tým, že bude pokračovanie dnešného zasadnutia v piatok 4.3.2005 a dnešné zasadnutie bude pokračovať, budú prerokované ostatné body podľa schváleného programu.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 214/2005

5/ Výsledky inventarizácie majetku obce k 1.1.2005
Správu o majetku obce Klokočov k 1.1.2005 predložili pracovníčky Ing. Gajdičiarová a Alena Brezinová. Správa tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
V rozprave vystúpili:
1/ Poslanec František Krištiak požadoval informáciu ako sú využité bunky pri bývalom lyžiarskom vleku na Konečnej, prečo neslúžia na iný účel, keď LV už neexistuje a ako pokračuje konanie o vysporiadanie chatiek v osade Biely Kríž.
2/ Poslanec Pavol Polka oboznámil OZ s technickým stavom drevených buniek, ktoré boli súčasťou LV Konečná. Nižná bunka je v dezolátnom stave, treba ju zdemontovať. Vyššie položená bunka je zamknutá. I z tejto sú odcudzené niektoré časti.
3/ Štefan Polka ako člen HIK požiadal venovať väčšiu pozornosť ochrane zakúpeného náradia pri verejno-prospešných prácach.
4/ Starosta Ľuboš Stríž informoval poslancov, že chatky pri hoteli Kysuca v osade Biely Kríž sú v súdnom konaní. Chatky pri bývalom lyž. vleku Konečná sú postavené na súkromnom pozemku.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 216/2005

6/ Ostatné návrhy
A/ Vyradenie Základnej školy 023 22 Klokočov - Hlavice p.č. 1082 zo siete škôl v obci
Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
V rozprave vystúpili:
1/ Poslanec Štefan Polka - pamätá si, keď Mgr. Ladislav Kopecký, riaditeľ ZŠ Klokočov žiadal OZ o riešenie koncepcie školstva v obci. Zo strany vedenia obce bolo konštatované, že je všetko v poriadku, nie je potrebná žiadna zmena, prevádzka škôl je finančne v poriadku a pod., a zrazu obdržal oznámenie, že ZŠ Hlavice nemôže existovať, nakoľko nemá dostatok fin. prostriedkov na prevádzku.
Že je všetko v poriadku po fin. stránke, potvrdila viackrát i samotná riaditeľka Mgr. Jasenovská.
2/ Na rozpravu poslanca reagoval starosta Ľ.Stríž. Rozpočet obce v rámci prenesených kompetencií na r. 2005 na úseku školstva je 6 634 000,- Sk, z toho pre ZŠ 849.000,-SK. Výška fin. prostriedkov pre ZŠ Hlavice je oproti r. 2004 nižšia o 453 000,-Sk a to z dôvodu, že sa zmenil systém financovania škôl a počet žiakov v ZŠ Hlavice nepostačuje, aby boli pokryté prevádzkové náklady na chod školy. Kým nedošlo k zmene financovania škôl, nebol dôvod zo strany obce ako i riaditeľstva školy vyradiť školu v osade Hlavice zo siete škôl v obci.
Na základe týchto skutočností zvolal jednanie s riaditeľmi škôl v obci, zasadala školská rada pri ZŠ Hlavice a je predložený návrh na vyradenie školy zo siete v obci. Návrh na vyradenie bude predložený MŠ SR po vyjadrení Krajského školského úradu a Krajskej školskej inšpekcie v Žiline.
Podal návrh, aby MŠ Klokočov- Hlavice mala od nového školského roka právnu subjektivitu.
3/ Mgr. Jasenovská - vedenie školy bojovalo o záchranu, hľadali sa viaceré varianty. Nepomohlo by ani spojenie materskej školy so základnou školou. Poprosila p. starostu, aby zabezpečil samostatný žiacky spoj z osady Hrubý Buk ku ZŠ Klokočov na dopravu detí po vyradení ZŠ Hlavice.
4/ Ing. Milan Kasák- na problém, že sa ZŠ Hlavice neudrží, upozorňoval ešte v roku 2002. V minulých rokoch bola ZŠ Hlavice vedená ako malotriedka, bola financovaná iným koeficientom. V roku 2005 došlo k fiškálnej decentralizácii, škola je financovaná normatívom na žiaka.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 215/2005

B/ Občania obce Klokočov- osada Vrchpredmier - žiadosť o zníženie poplatkov za komunálny odpad
Písomná žiadosť tvorí prílohu č. 6 zápisnice. Občania v žiadosti požadujú zníženie poplatkov za komunálny odpad na rok 2005 na sumu, ktorá bola určená na rok 2004.
Súčasná výška poplatkov za komunálny odpad je podľa ich názoru neprimerane vysoká aj v porovnaní s poplatkami v okolitých obciach.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 217/2005

C/ Vladimír Kubošek, Klokočov Hlavice 952 - žiadosť o odkúpenie bytu v školskej bytovke Hlavice.
Písomná žiadosť tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 218/2005

D/ Dušan Mudrík a manželka Ľuboslava , bytom Klokočov 958 - žiadosť o zakúpenie parcely.
Písomná žiadosť tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
Vysvetlenie k žiadosti podala pracovníčka obce Mária Hrtúsová. Ide o parcelu č.5483/3, s výmerou 2562 m2, nachádza sa v osade Klín - smer Hlavice po pravej strane medzi Cisárikom a Pavlom Dedičom. Rozdelením na základe GP by vznikli 3 stavebné pozemky o výmere po 854 m2. Náklady spojené s vyhotovením GP a prevodom by hradili kupujúci.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k ktomuto bodu programu uznesenie číslo 219/2005

E/ Vladimír Surovka a manž. Daniela, Klokočov 1003 -žiadosť o odkúpenie pozemku
Písomná žiadosť tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 220/2005

F/ Riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Žiline - žiadosť o zníženie, resp. oslobodenie krajského riaditeľstva od dane z pozemkov a zo stavieb.
Písomná žiadosť riaditeľa KR PZ v Žiline tvorí prílohu č. 10 zápisnice
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 221/2005

G/ Riaditeľka ekonomického odboru Krajského riaditeľstva PZ v Žiline- žiadosťo zníženie resp. odpustenie poplatku za likvidáciu odpadu
Písomná žiadosť riaditeľky ekonomického odboru KR PZ v Žiline tvorí prílohu č.11 zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 222/2005

H/ Región Beskydy- požiadavka na úhradu členského príspevku do združenia Región Beskydy
Písomná požiadavka predsedu združenia o úhradu členského príspevku tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 223/2004

CH/ Požiarno - preventívna kontrola na r.2005-2009 - päťročný plán + zoznam členov prehliadkovej skupiny OHZ Klokočov
Písomný zoznam osád a objektov, v ktorých bude vykonávaná požiarno- preventívna kontrola na roky 2005 - 2009 / päťročný plán/ a zoznam členov prehliadkovej skupiny OHZ Klokočov, ktorí budú vykonávať dohliadky a prehliadky v objektoch právnických a fyzických osôb v roku 2005, predložil preventívar obce Štefan Valčuha. Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 224/2005

I/ Informácie starostu obce
Starosta obce informoval poslancov :
1/ O vyjadrení Stredoslovenskej energetiky Žilina k žiadosti o výmenu NN siete v obci Klokočov. SSE, a.s. oznámila, že preverila technický stav NN siete a na základe toho bude pokračovať v rekonštrukcii elektrorozvodnej siete začatej v roku 2004 v našej obci. Z dôvodu zlepšenia kvality dodávanej elektrickej energie pre obyvateľov plánuje so zahustením trafostaníc v častiach u Koňárovcov, Klín, Banské a u Gaška.
2/ O vyjadrení Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. k podkladom pre vypracovanie ÚPN obce Klokočov. SPP, a.s. oznámila, že vzhľadom k súčasným ekonomickým kritériám nie je predpoklad plynofikácie obci v najbližších piatich rokoch. Pre obec je vypracovaný " Generel plynofikácie", ktorý technicky navrhuje spôsob plynofikácie obce. Vzhľadom k obmedzeným možnostiam variantného riešenia plynofikácie je predpoklad, že aj v budúcnosti bude návrh trás riešený v zmysle tohto dokumentu. Z uvedených dôvodov doporučujú SPP a.s. rešpektovať pri návrhu ÚPN obce technické riešenie plynofikácie v súlade s generelom.
Fotokópia vyjadrení tvorí prílohu č. 14 zápisnice.

J/ Poslanec Štefan Polka
Poslanec predniesol pripomienky občanov na:
- slabý televízny príjem
- odvoz odpadu - žetóny z popolníc odnáša vietor

K/ Poslanec František Krištiak
- požiadal, aby rokovanie OZ bolo nahrávané
- upozornil na potrebu vyviesť kontajner u Janeskov
- požiadal, aby bola prevedená zimná údržba na ceste do Zajaca a Pantoka

7. Prijatie uznesení
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenia v poradí od 213/224. Uznesenia tvoria prílohu č. 15

8. Záver
Na záver pán starosta poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia:
Jozef Gacho
Pavol Polka

Ľuboš Stríž
starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark