Nástroje pre uľahčenie prístupu

Z á p i s n i c a napísaná z 22.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove dňa 14.januára 2005 /mimoriadne/

P r í t o m n í

Poslanci:

1. Ondrej Hrtús
2. František Krištiak
3. Jozef Kubačák
4. Pavol Polka
5. Mgr.Jozef Zigmund

N e p r í t o m n í

Poslanci:

1. Jozef Gacho - ospravedlnený
2. Štefan Polka - ospravedlnený

Ostatní prítomní

Ing.Milan Kasák - kontrolór obce
Ľubka Gužíková - pracovníčka SOcÚ
Mária Hrtúsová- pracovníčka OÚ

Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice.

R o k o v a n i e


Mimoriadne zasadnutie OZ v Klokočove otvoril a viedol starosta obce Ľuboš Stríž. Privítal prítomných poslancov a ostatných prítomných. Konštatoval, že zasadnutie zvolal v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a doplnkov, že z počtu 7 poslancov je prítomných 5, takže zasadnutie je schopné právoplatne sa uznášať.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Mgr. Jozefa Zigmunda a Františka Krištiaka.
Vedením zápisnice poveril pracovníčka OÚ J. Malíkovú.

P r o g r a m


1/ Schválenie návrhovej komisie
2/ Návrh k zmene VZN Obce Klokočov č.3/2003 O poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Klokočov.
3/ Prijatie uznesenia
4/ Záver

1/ Schválenie návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli schválení:
predseda: Ondrej Hrtús, členovia Pavol Polka a Ondrej Hrtús

2/ Návrh k zmene VZN Obce Klokočov č.3/2003 O poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Klokočov. Písomný návrh predložila pracovníčka OÚ Mária Hrtúsová. Návrh tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

V rozprave vystúpili:
a/ Ľuboš Stríž - starosta obce oboznámil poslancov, že obec obdržala od štátu v rámci podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb, podľa kritérií na podiel obyvateľstva vo veku nad 62 rokov, pre rok 2005 sumu 723 000,- Sk. Z uvedenej sumy, ktorá je v porovnaní s rokom 2004 nižšia takmer o 2/3, by mala obec zabezpečovať všetky sociálne služby spolu s opatrovateľskou, pre túto vekovú skupinu obyvateľov.
Obec Klokočov zamestnáva 42 opatrovateliek, ktoré poskytujú opatrovateľskú službu 42 odkázaným. Keďže decentralizovaná dotácia nestačí pokryť náklady spojené s výkonom OS musí obec prijať opatrenia, o ktorých informuje poslancov p. Gužíková.
b/ p. Gužíková uviedla, že zabezpečenie opatrovateľskej služby pre rok 2005 riešila sociálno - zdravotná komisia, ktorá prijala opatrenia v zmysle ktorých navrhuje vyššiu účasť opatrovaného na úhrade nákladov za OS a znížiť pracovné úväzky opatrovateľom.
c/ Poslanec Jozef Kubačák navrhol ponechať opatrovateľskú službu iba u odkázaných, ktorí sú imobilní a v ostatných prípadoch ju zrušiť, prípadne podľa zdravotného stavu riešiť zaopatrovacím príspevkom.

3/ Prijatie uznesenia
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 212/2005. Uznesenie tvorí prílohu č. 3 zápisnice.

4/ Záver
Na záver pán starosta poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil s pozdravom.


Overovatelia
Mgr. Jozef Zigmund
František Krištiak

Ľuboš Stríž
starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark