Nástroje pre uľahčenie prístupu

Zápisnica z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove, dňa 29.12.2006

P r í t o m n í:
Ľuboš Stríž

P o s l a n c i:
1. Pavol Brezina
2. František Čečotka
3. Jozef Gacho
4. Mária Jasenovská Mgr.
5. Vlasta Kašíková
6. Martina Michálková
7. Tibor Michálek, Ing.

P r i z v a n í:
Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 zápisnice

R o k o v a n i e
Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Klokočove po voľbách do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali 2. 12.2006, otvoril predsedajúci Ľuboš Stríž. Privítal novozvolených
zastupiteľov obce,  prizvaných hostí a všetkých prítomných. Konštatoval, že prvé zasadnutie zvolal  v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
a doplnkov, že je prítomných  7 zvolených poslancov, takže zasadnutie je schopné právoplatne sa uznášať.

P r o g r a m
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
8. Voľba zástupcu starostu
9. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komísií a voľba ich predsedov, prípadne členov komísií
10. Schválenie platu starostu obce
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Schválenie uznesenia
14. Záver

1. S programom rokovania oboznámil prítomných predsedajúci Ľuboš Stríž.
Ing. Michálek navrhol aby body programu 8.9.10 boli odročené na ďalšie OZ.
P. Gacho mal otázku na p. Ing. Michálka z akého dôvodu chce tieto body programu odročiť.
Ing. Michálek k tomuto uvádza, že toto je prvé stretnutie, a malo by byť slávnostné,  na ktorom by sa mal zložiť sľub starostu a sľub poslancov OZ a preto žiadal o odročenie spomínaných bodov programu OZ. Zastáva názor, že sú to náročné veci ako voľba zástupcu,
voľba predsedov komisií príp. členov, poslanci by sa mali stretnúť a dohodnúť vopred.
Predsedajúci Ľuboš Stríž sa  k vyššie uvedenému vyjadril, že priebeh a zabezpečenie prvého zasadnutia je spracované podľa  Metodického návodu MVSR č. SVS-202/2006/03716
z  29. novembra 2006, k zákonu SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov.
Návrh p. Ing. Michálka o odročenie bodov programu 8.9.10 nebol schválený.
Hlasovanie: 
Za: Martina Michálková, Tibor Michálek Ing.
Proti: Jozef Gacho, František Čečotka, Pavol Brezina, Vlasta Kašíková, Mária Jasenovská Mgr.
Zdržal sa: 0

Predsedajúci Ľuboš Stríž navrhol doplňujúci bod programu: schválenie odmeny zástupcovi
za zastupovanie počas neprítomnosti starostu a odmeny predsedom komisií.
Hlasovanie:
Za: Jozef Gacho, Vlasta Kašíková, František Čečotka, Mária Jasenovská Mgr., Pavol Brezina,
Proti: Martina Michálková, Tibor Michálek Ing,
Zdržal sa: 0
Návrh na doplnenie bodov programu bol schválený

Program rokovania aj s doplňujúcim návrhom bol schválený OZ:
Hlasovanie:
Za: Pavol Brezina, Jozef Gacho, František Čečotka, Mária Jasenovská Mgr., Vlasta Kašíková
Proti: Martina Michálková, Tibor Michálek Ing.
Zdržal sa: 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určil predsedajúci: Pavla Brezinu, Vlastu Kašíkovú. Ing. Michálek žiada aby Martina Michálková bola doplnená ako overovateľka zápisnice.
Návrh p. Ing. Michálka bol jednohlásne schválený.
Za overovateľov zápisnice boli  schválení: Pavol Brezina, Vlasta Kašíková, Martina Michálková
Vedením zápisnice predsedajúci poveril pracovníčku OÚ M. Fujakovú

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
Správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce predniesla predsedkyňa Miestnej volebnej komisie v Klokočove Dagmara Dedičová.
Písomná správa tvorí prílohu č. 2. zápisnice.
Keďže p. Ľuboš Stríž bol zvolený aj ako poslanec OZ aj ako starosta obce, predsedkyňa MVK ho požiadala o prednesenie vyhlásenia, či prijíma  funkciu starostu obce. P. Ľuboš Stríž vyhlásil, že prijíma funkciu starostu obce, a ďalším poslancom OZ sa stala náhradníčka v poradí podľa počtu získaných platných hlasov Mgr. Mária Jasenovská.
Vyhlásenie Ľuboša Stríža tvorí prílohu č. 3 zápisnice

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Predsedajúci vyzval spravidla vekovo najstaršieho -  Pavla Brezinu na prečítanie znenia sľubu starostu obce. Zvolený starosta obce Ľuboš Stríž podpísal sľub a predsedkyňa MVK mu odovzdala Osvedčenie.
Sľub starostu tvorí prílohu č. 4 zápisnice

5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Starosta obce Ľuboš Stríž následne prečítal znenie sľubu poslanca.
Poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu, ktorý tvorí prílohu č. 5 zápisnice
Predsedkyňa MVK odovzdala  poslancom Osvedčenie a preukaz poslanca. Mgr. Mária Jasenovská zložila sľub a starosta obce jej odovzdal Osvedčenie a preukaz poslanca.
Sľub  poslankyne Mgr. Jasenovskej tvorí prílohu č. 6 zápisnice

6. Vystúpenie novozvoleného starostu
Príhovor pána starostu Ľuboša Stríža tvorí prílohu č. 7 zápisnice

7. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
Do návrhovej komisie navrhol starosta Ľuboš Stríž za predsedu Ing. Tibora Michálka a členov Františka Čečotku a Mgr. Jasenovskú.
Poslanec Tibor Michálek funkciu predsedu návrhovej komisie neprijal z dôvodu, že žiadal o vylúčenie bodov programu 8,9,10. Ďalší návrh starostu za predsedu návrhovej komisie bol Jozef Gacho.
Hlasovanie: 
Za: Pavol Brezina, Jozef Gacho, Mgr. Jasenovská, František Čečotka, Vlasta Kašíková, Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Do návrhovej komisie boli schválení:
predseda: Jozef Gacho
členovia: František Čečotka, Mgr. Jasenovská 
 
Do volebnej komisie navrhol starosta Ľuboš Stríž za predsedu: Martinu Michálkovú a členov Dagmaru Dedičovú a Annu Koniarovú.
Poslankyňa Martina Michálková funkciu predsedu volebnej komisie neprijala.
Ďalší návrh starostu za predsedu volebnej komisie bol Pavol Brezina.
Hlasovanie:
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková, Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Do volebnej komisie boli schválení:
predseda: Pavol Brezina
členovia: Dagmara Dedičová, Anna Koniarová

Do mandátovej komisie boli schválení:
predseda: Mgr. Mária Jasenovská
členovia: Mária Hrtúsová, Alena Brezinová
Hlasovanie:
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková, Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. voľba zástupcu starostu
Starosta obce oboznámil prítomných, že podľa metodického návodu sa odporúča uskutočniť voľbu zástupcu starostu tajným hlasovaním. Zvolený je ten, kto získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta Ľuboš Stríž navrhol, aby funkciu zástupcu starostu vykonával poslanec z inej časti obce ako sú Hlavice a Hrubý Buk, nakoľko pre časti obce Riečky, Javorová, Rybárie, Klokočov, Kornica, Konečná, Klin, Bánske, Moravské, Podjavorová, Vrchpredmier majú vlastne v zastúpení iba dvoch poslancov a preto na základe požiadaviek občanov z týchto časti  starosta navrhol aby funkciu zástupcu počas neprítomnosti starostu vykonával poslanec z tejto časti a to poslankyňu z Kornice-Konečná Vlastu Kašíkovú. Starosta dúfa, že poslanci pochopia jeho rozhodnutie podporia ho v záujme občanov zo spomínaných častí obce.
Pán poslanec Michálek upozornil, že nie je stanovené, že voľba zástupcu musí byť vykonaná tajným hlasovaním, môže byť verejné alebo tajné hlasovanie. Tajné hlasovanie sa uskutočňuje vtedy, ak sa niekto verejne nestavia k svojmu názoru. Pán poslanec Michálek dal návrh na voľbu zástupcu starostu verejným hlasovaním.
Hlasovanie za verejnú voľbu zástupcu starostu:
Za: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti: Pavol Brezina, Jozef Gacho, František Čečotka, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková 
Zdržal sa:0
Návrh pána poslanca Michálka neprešiel
Voľba zástupcu starostu sa uskutočnila tajným hlasovaním.
Predsedkyňa mandátovej komisie oznámila výsledok hlasovania:
Za: 5 hlasov
Zdržal sa: 2 hlasy
Proti: 0
Za zástupcu starostu počas starostovej neprítomnosti bola zvolená tajným hlasovaním Vlasta Kašíková.

9. Návrh na zriadenie obecnej rady, návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov.
Starosta oznámil, že obec nemá zriadenú obecnú radu, obecnú radu musí tvoriť najviac tretina poslancov OZ. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán.
Nakoľko naše OZ má sedem poslancov, z toho tretina vychádza 2,33.
Poslanec Brezina je za to, aby bola vytvorená obecná rada, nakoľko je to poradný orgán OZ. Poslanec Brezina zároveň vyslovil poďakovanie svojim voličom.
Hlasovanie za vytvorenie Obecnej rady s počtom 3 poslancov:
Za: Pavol Brezina, Jozef Gacho, František Čečotka, Vlasta Kašíková, Mgr. Mária Jasenovská
Zdržal sa: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti: 0
Navrhnutí členovia do Obecnej rady: Pavol Brezina, Vlasta Kašíková, Jozef Gacho
Hlasovanie:
Za: Pavol Brezina, Jozef Gacho, František Čečotka, Vlasta Kašíková, Mgr. Mária Jasenovská, Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Členovia obecnej rady boli schválení jednohlasne.

Starosta informoval prítomných na zriadenie komisií a to:
- komisia finančno – rozpočtová
- komisia výstavby a dopravy
- komisia životného prostredia
- komisia školstva, kultúry a športu
Poslanec Brezina navrhol, aby bola zriadená ďalšia komisia a to komisia Poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.
Hlasovanie za vytvorenie komisie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Vlasta Kašíková, Mgr. Mária Jasenovská
Zdržal sa: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti: 0
Voľba predsedov komisií
Hlasovanie za verejné hlasovanie predsedov komisií:
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková, Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti:0
Zdržal sa: 0
Voľba predsedov komisií sa uskutočnila verejným hlasovaním.

- Za predsedu komisie finančno -  rozpočtovej navrhol  starosta poslanca Jozefa Gacha.
Poslanec Jozef Gacho už je poslancom druhé volebné obdobie a zistil, že sa vyznal vo finančnej problematike obecného úradu.
Hlasovanie: 
Za: Pavol Brezina, Vlasta Kašíková, František Čečotka, Mgr. Mária Jasenovská
Zdržal sa: Jozef Gacho Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti:0
Za predsedu finančno – rozpočtovej komisie bol zvolený poslanec Jozef Gacho

- Za predsedu komisie výstavby  a dopravy starosta navrhol pána poslanca Tibora Michálka.
Pán Michálek sa vyjadril, že navrhoval na začiatku tieto body programu vypustiť. Ďakuje
za dôveru ale funkciu predsedu komisie výstavby a dopravy neprijíma, lebo človek by sa mal vyznať v danej oblasti a problematike. Zastáva názor, že tieto veci bolo treba prediskutovať vopred ešte pred OZ.
Pán starosta predložil ďalší návrh za predsedu komisie výstavby a dopravy a to poslanca
pána Brezinu. Pán Brezina funkciu prijal a vyjadril sa, že túto funkciu by mal vykonávať
pán Michálek.
Hlasovanie:
Za: Jozef Gacho, František Čečotka, Vlasta Kašíková, Mgr. Mária Jasenovská
Zdržal sa: Pavol Brezina, Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti: 0
Za predsedu komisie výstavby a dopravy bol zvolený pán poslanec Pavol Brezina.

- Za predsedu komisie životného prostredia navrhol starosta poslankyňu Martinu Michálkovú. Pán starosta svoj návrh odôvodnil tým, že si myslí, že p. Michálková je vhodná na túto funkciu a mohla by pre obec priniesť vhodné nápady. Všetci vedia, že naša obec je rozsiahla, vlastní 50 kontajnerov, žiadna iná obec ako je napr. Staškov, Korňa ani Podvysoká nevlastní toľko kontajnerov ako má naša obec, je tu náročné odpadové hospodárstvo, vytvárajú sa divoké skládky. Pani Martina Michálková vyslovila poďakovanie za ponúknutú  funkciu, ale túto funkciu v tomto čase neprijíma,  je ale ochotná pomôcť. Bolo sa treba dohodnúť skôr a prediskutovať tieto veci. P. Michálek sa vyjadril, že jeho manželka nie je odborník na životné prostredie. A aby sa to nechápalo tak, že neprijímajú dané ponuky, ale nevidia priestor pre uplatnenie svojich sľubov, dostali od ľudí veľký mandát, predstavovali určitý program, ale týmto priebehom OZ sa nevytvoril priestor pre uskutočnenie daných sľubov. Je stále toho názoru, že sa malo uskutočniť rokovanie pred OZ a prediskutovať kde má kto aké kontakty, nebol vytvorený priestor pre poslancov, aby sa mohli vopred dohodnúť.
Kontrolór obce Ing. Kasák upozornil, že mandát starých poslancov zanikol a tým zanikli aj staré komisie, komisie sú v súčasnosti nefunkčné a ako sa chcú oboznámiť s potrebnou agendou,  keď neprijali ponúknuté funkcie predsedov komisií.
K tomuto pán starosta argumentoval, že predsedovia jednotlivých komisií majú byť poslanci OZ, a preto tých odborníkov musia hľadať medzi sebou. Predsedov komisií navrhol po zvážení,  kto sa už v niečom osvedčil, alebo kto by mal najbližšie v tej ktorej oblasti. Nie je vylúčené, že predsedovia komisií sa môžu po čase zmeniť.
Pán starosta tlmočil, že predsedovia komisií si navrhujú svojich členov komisií, ktorí sú odborníci v danej problematike.
Pán starosta apeloval, aby sa vyzliekli všetky politické tričká a dali dokopy všetky dobré nápady, aby sa naši občania cítili čo najlepšie, hoci to bude ktorýkoľvek poslanec, jedná sa o prínos pre obec, vítané sú dobré nápady všetkých poslancov. Ak to bude prínos od akéhokoľvek poslanca, starosta si nemieni prisvojovať niekoho zásluhy. Buďme ako jedna rodina. Za štyri roky sa budú skladať účty, kto čo sľúbil a čo splnil.
P. Michálek upozorňuje, že jeho vystúpenia nie sú politicky podfarbené, viackrát vyzýval starostu na rokovanie, bolo si treba sadnúť na obsadzovanie funkcií.
Pán Brezina upozornil, že ich volebný program, bol dobrý, tak ako tlmočil aj p. Michálek, boli rozpracované dobré projekty, priority, odkiaľ by išli pre obec peniaze, napr. prepojenie cesty na Biely Kríž, sme ako jedna rodina a mali by sme si pomôcť.
Starostov ďalší návrh, aby funkciu  predsedu komisie životného prostredia vykonával pán poslanec František Čečotka. Pán Čečotka s návrhom súhlasí.
Hlasovanie:
Za: Pavol Brezina, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jasenovská, Vlasta Kašíková,
Zdržal sa: František Čečotka, Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek  
Proti: 0
Za predsedu komisie životného prostredia bol zvolený pán poslanec František Čečotka.

- za predsedu komisie školstva a kultúry starosta navrhol páni poslankyňu Mgr. Máriu Jasenovskú. Mgr. Jasenovská s návrhol súhlasí a funkciu prijíma.
Hlasovanie:
Za: Pavol Brezina, Jozef Gacho, Vlasta Kašíková, František Čečotka,
Zdržal sa: Mgr. Mária Jasenovská, Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti: 0
Za predsedu komisie školstva a kultúry bola zvolená poslankyňa Mgr. Mária Jasenovská.

Starosta upozornil, že komisia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva nie je zakotvená v obecnej legislatíve, /v Štatúte obce... /.  Túto obecnú legislatívu treba  na najbližšom zasadnutí doplniť prípadne schváliť.
P. Michálek taktiež upozornil, že ani Obecná rada nie je zakotvená v Štatúte obce a bola schválená čo je v rozpore zo Štatútom obce. Jeho názor je, že treba vytvárať aj komisiu
legislatívy a obecnú komisiu. 
Kontrolór obce Ing. Kasák doporučil, aby bolo zrušené uznesenie o schválení Obecnej rady
aj so schválenými členmi s tým, že na ďalšie OZ bude vytvorená aktualizácia vnútorných noriem obce, ktoré sa budú schvaľovať na ďalšom OZ.
Hlasovanie za zrušenie uznesenia o schválení Obecnej rady aj so schválenými členmi:
Za: Jozef Gacho, Franišek Čečotka, Vlasta Kašíková, Mgr. Mária Jasenovská, Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Zdržal sa: Pavol Brezina
Proti:0

Novozvolený predseda finančno – rozpočtovej komisie Jozef Gacho žiada o zrušenie uznesenia, ktorým bol zvolený do funkcie, nakoľko sa vzdáva funkcie predsedu finančno – rozpočtovej komisie. Vyjadril sa, že v minulom volebnom období túto funkciu zastával zástupca starostu a preto si myslí, že aj v súčasnom volebnom období by mal zastávať túto funkciu zástupca starostu.
Hlasovanie za zrušenie uznesenia:
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Vlasta Kašíková, Mgr. Mária Jasenovská
Zdržal sa: Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti: 0
Poslanec Jozef Gacho bol na vlastnú žiadosť odvolaný OZ z funkcie predsedu finančno – rozpočtovej komisie.

Starostov nový návrh bol, aby funkciu predsedu finančno – rozpočtovej komisie vykonávala Vlasta Kašíková.
Hlasovanie: 
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Mgr. Mária Jasenovská, Jozef Gacho
Zdržal sa: Vlasta Kašíková, Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti: 0
Za predsedu finančno – rozpočtovej komisie bola zvolená páni poslankyňa Vlasta Kašíková

Obecné zastupiteľstvo v Klokočove
Odporúča starostovi obce, aktualizovať na najbližšom zasadnutí Obecného  zastupiteľstva vnútorné normy obce /Štatút obce, Rokovací poriadok......./
Hlasovanie, aby sa zo zasadnutia OZ robil videozáznam
Za: Pavol Brezina, František Čečotka, Jozef Gacho, Mgr. Mária Jesenovská, Vlasta Kašíková, Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 
10. Schválenie platu starostu obce
Pán starosta vyzval účtovníčku OÚ p. Alenu Brezinovú aby poinformovala prítomných o platových pomeroch starostov, ktorý je stanovený podľa zákona č. 253/1994 Z.z., § 4, podľa  ktorého minimálny plat starostu od zloženia sľubu do zverejnenia priem. mzdy zamestnanca  v nár. hospodárstve za rok 2006 bude po zaokrúhlení 38.100,- Sk. Táto suma sa upravuje po zverejnení údajov Št. úradu SR.
Písomná správa tvorí prílohu č.8 zápisnice
Ing. Michálek  sa vyjadril, že je to potrebné preštudovať a žiada, aby táto správa o platových pomeroch, tabuľky zo zákona boli predložené všetkým  poslancom, a aby sa o tom jednalo na  ďalšom OZ.
Hlasovanie za základný plat starostu:
Za: Jozef Gacho, František Čečotka, Martina Michálková, Ing. Tibor Michálek
Zdržal sa: Vlasta Kašíková, Mgr. Mária Jasenovská, Pavol Brezina
Proti: 0
Schválenie odmeny zástupcovi počas neprítomnosti
Pani účtovníčka OÚ oboznámila prítomných o výške odmeny zástupcu v minulom volebnom období. Pán Brezina navrhol aby bol tento bod programu prerokovaný na ďalšom OZ.
Návrh poslanca Pavla Brezinu bol prijatý jednohlasne.
Hlasovanie:
Za: Pavol Brezina, Jozef Gacho, Vlasta Kašíková, Mgr. Mária Jasenovská, František Čečotka, Martina Michálková Ing. Tibor Michálek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Schválenie odmeny poslancom OZ,  schválenie odmeny predsedom komisií
Informoval  - účtovníčka OÚ p. Alena Brezinová
Pán poslanec Michálek verejne prehlásil, že sa vzdáva odmeny poslanca OZ v prospech
ZŠ Klokočov. Toto prehlásenie sa berie na vedomie.
Páni poslankyňa Martina Michálková sa taktiež vzdáva odmeny poslanca OZ v prospech
MŠ Klokočov - Hlavice. Prehlásenie sa berie na vedomie.
Poslanec Ing. Tibor Michálek navrhuje aby tento bod programu bol odročený na ďalšie OZ,
a aby potrebné materiály na prerokovanie boli doručené vopred aspoň 5 dní pred konaním
OZ. Pán poslanec sa vyjadril, že tento bod programu treba doriešiť nabudúce.
Kontrolór obce Ing. Kasák upozornil, že tento návrh na odmeny poslancom a odmeny predsedom komisií spracuje spoločne s účtovníčkou finančná komisia, ktorá predloží návrh na ďalšie OZ.
Pracovníčka p. Brezinová pripraví na ďalšie OZ , aké mali v minulom volebnom období odmeny poslanci a predsedovia  komisií, a nabudúce sa môže každý k tomu vyjadriť.
Pán Michálek dal návrh, aby materiál, o ktorom sa má rokovať na OZ bol doručovaný 5 dní pred zasadnutím OZ.
Pán starosta informoval, že pracovníčky spoločne s komisiami sa snažia, aby poslanci mali doručené materiály 3 dni pred OZ tak ako je stanovené v rokovacom poriadku.
Hlasovanie za návrh p. poslanca Michálka o doručovaní materiálu 5 dní pred OZ:
Hlasovanie:
Za: Ing. Tibor Michálek, Martina Michálková
Proti: Jozef Gacho
Zdržal sa: Pavol Brezina, Vlasta Kašíková, Mgr. Mária Jasenovská, František Čečotka
Návrh p. poslanca Michálka nebol schválený.

11. Diskusia
V diskusii  vystúpili:
1. Pán Hruška sa vyjadril, že je ťažké obsadenie OZ a pýta sa, aké bolo v minulosti zloženie OZ, keď sa dnes nevedia dohodnúť. Zaujíma ho, či sa rešpektovali pripomienky p. poslanca Michálka, keď žiadal o vylúčenie bodov programu a stále sa o nich jednalo.
V minulosti bola malá informovanosť z konania zasadnutí OZ, Obecné listy, ktoré sa predávajú v kostole by mali byť zadarmo a na obecnom úrade. Pýta sa či, OZ nemá na videokameru, aby sa dal záznam na verejnosť.
2. Pán starosta reagoval na pripomienku p. Hrušku  -  program dnešného rokovania bol  daný na schválenie poslancom OZ. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva boli v minulom volebnom období verejné, takže sa mohol p. Hruška ktoréhokoľvek OZ zúčastniť. Taktiež vychádza Obecný list, v ktorom sú uverejnené zápisnice OZ, zasadnutia OZ sú nahrávané na zvukový záznam a sú aj zverejnené na internetovej stránke našej obce.
3. Pán Michálek dal návrh aby všetky OZ boli zaznamenávané obrazom a zvukom. 
4. Ing. Kasák upozornil, že túto zmenu treba najskôr zaznamenať do rokovacieho poriadku.
5. Pán Brezina je toho názoru, že by sa mala zväčšiť informovanosť.
6. Starosta obce k informovanosti uvádza, že vychádza Obecný list od začiatku, naša obec má internetovú stránku, ktorá už 2 x vyhrala najlepšiu informovanosť OÚ, zakúpi kameru a určí človeka, ktorý bude celý priebeh OZ nahrávať, na CD bude zaznamenaný celý priebeh , ktorý sa môže na požiadanie poskytnúť občanom.
7. P. Michálek uvádza, že už na ďalšie OZ dá kameru, aby sa mohol priebeh rokovania nahrávať a aby táto zmena, bolo pripravené do Rokovacieho poriadku. Zaujíma ho názor, a preto žiada o hlasovanie poslancov OZ, lebo toto má význam pre občanov.
8. Pán riaditeľ ZŠ Klokočov  Mgr. Kopecký nevidí žiaden problém, že škola má pre občanov k dispozícií 15 počítačov, ktoré škola vlastní. Ak obec určí, že majú byť počítače k dispozícií, tak v tom nevidí žiaden problém.
9. Pani riaditeľka MŠ Klokočov  Hlavice p. Horčičáková zaželala starostovi a poslancom OZ veľa úspechov a dobrých rozhodnutí.
10. Pán Škerko kritizoval fut. ihrisko  na Kašanke, také futbalové ihrisko sa nenachádza na celom  Slovensku.
11. Pán starosta k pripomienke p. Škerku uvádza, že toto ihrisko je už oveľa lepšie ako bolo v minulosti. Všetci by sme chceli mať také ihrisko aké majú na Zákopčí alebo na Olešnej. 
12. Pán poslanec Michálek sa zaujímal, či je ihrisko zahrnuté do ÚPD obce.
13. Poslanec Jozef Gacho sa vyjadril, že o ihrisku sa môže rokovať na OZ a pri schvaľovaní rozpočtu počítať aj s ihriskom a rozhodnúť koľko do neho investujeme.
14. Územný plán vytyčuje určité územia a toto ihrisko ako je Kašanka je zahrnuté do ÚPD. Stále prebieha vysporiadanie a aby ihrisko prešlo do majetku obce. Až vtedy môžeme čerpať financie z Eurofondov,  ak bude toto ihrisko vysporiadané. P. Brezina vystúpil, že toto ihrisko postavil on ešte za svoje peniaze,  že projekty na ihrisko sú u starostu a bolo to treba majetkoprávne vysporiadať a dotiahnuť do konca.   
15. P. Hruška - cesta ku ihrisku je v katastrofálnom stave, kedy bude naplánovaná  rekonštrukcia, do tejto cesty sa minimálne investuje.
16. Pán starosta k pripomienke p. Hrušku dodáva, že túto cestu pozná dobré keď chodí na ihrisko, už roky po tejto ceste tečie močovka, treba vidieť obdive stránky vecí, nie len jednu aj tú druhú stránku, keby tam močovka netiekla už toľko rokov  tak by tá cesta nebola v takom hroznom stave. Treba byť kritický aj k sebe a vidieť veci také ako sú. Snažia sa, aby všetky cesty boli urobené, ale na to sme tu aby  sa tento problém vyriešil. Tam, kde sú cesty už urobené, aby si ich ľudia vážili  a nechodili ťažkými autami, aby čistili priepusty, a  nečakali len na pracovníkov na VPP, ale aby sa každý snažil, lebo tu žijeme my občania Klokočova.
17. Poslanec p. Brezina navrhuje aby poslanci prešli všetky cesty, ktoré treba opraviť a dalo by sa to do uznesenia. Hlavne treba zohnať peniaze a potom také akútne stavy by sa dali  opraviť.
18. P. Blažková sa informuje k tomu, že počula že Únia podporí tieto malé obci tak sa treba  o peniaze hlásiť, veď tú bola toľké roky uzávera z dôvodu priehrady.
19. P. starosta k dotazu p. Blažkovej -  prvé čo nastúpil dal na ministerstvá a na inštitúcie žiadosť aby nás inštitúcie odškodnili za obdobie uzávery, keď na úkor nás čerpali dotácie iné obce, bohužiaľ táto závažná  problematika ostala  nedoriešená. Hľadali sa ďalšie vecí, ako zmodernizovať VO, rozhlas v obci. Táto možnosť čerpania prostriedkov  z EÚ je široká. Starosta privíta návrhy poslancov, aby skúsení  projektanti presadili  a vybavili projekty. Keby komisia, ktorá schvaľuje projekty prišla sa pozrieť aké tie cesty v skutočnosti  vyzerajú,  vtedy by usúdila, že my to potrebujeme, že je to naozaj tak, nie podľa toho kto je kamarát.
20. Poslanec p. Brezina  - projekty z EÚ sú veľmi chúlostivé a citlivé dávajú si na všetko pozor,  priorita penzióny, lesné cesty treba mať všetko presne vyšpecifikované a je to veľmi prísne sledované na čo môžu dať peniaze. Na každú vec sú peniaze, ktoré sú viazané. Treba ísť za takými ľuďmi, ktorí  vedia tieto projekty ohodnotiť.
21. Pán poslanec Michálek uvádza ku komisiám,  jeho predstava je taká aby tam neboli ľudia ktorí nič nevedia k danej problematike, ale len aby tam boli, že za to dostanú peniaze, aby tam boli ľudia, ktorí tomu dajú nejakú hodnotu, veľa ľudí z obce pracuje v Bratislave, a veľa krajanov  i vo svete,  treba využiť všetky kontakty.
22. P. Mudrík -  dôchodcovia aj občania ZŤP platia vysoké dane, informuje sa či je na to zákon alebo si to určuje Obecný úrad. Dôchodcovia majú malé dôchodky. Či by sa nemohla dať zľava dôchodcom alebo ZŤP občanom.
23. Starosta uvádza, že každý je tvorca odpadu a je to dané zo zákona, hľadali sa riešenia aj odľahlé časti ako Javorová, Arenda majú už kontajnery. Aby keď ľudia platia odpad mali tam ten kontajner.  Každý jeden vývoz kontajnera stojí obec 7.000,- Sk, obec dopláca na vývoz odpadu. Hľadala sa možnosť aj pre ľudí, ktorí sú v núdzi. Občania majú možnosť do 31.1.2007 podať žiadosť o odpustenie odpadu a z akého dôvodu. Tieto žiadosti sa zhodnotia a posúdia, či ten občan má mať úľavu. Na poplatkoch za odpad obec nezarába, ale len aby sa pokryli náklady, ktoré obec vynakladá na vývoz odpadu. Výhoda občanov, ktorí majú popolnicu za 320,- Sk je taká, že za túto sumu môže vyviesť popolnicu koľkokrát chcú aj 100 x a nemusia dávať odpad po priekopách. Tak je to aj s poplatkami za vodu, voda stojí 15,- Sk- z toho ide  2,- Sk  Povodiu Váhu. V minulosti obec doplácala 600 tis. na vývoz odpadu a vodu 200,- tis.! Chce poďakovať občanom, že občania pochopili, že tá situácia bola vážna, ale sa vyriešila. V súčasnom období sa poplatky nemenili a ostávajú také, aké boli vlani!
24. Pán poslanec Michálek -  manželka má vypracovaný komplexný program zberu odpadu v obci. Na ďalších OZ budú iniciovať zmenu systému zberu odpadu v obci Klokočov.  Všetky veci sa dajú zdokonaľovať. Počíta sa tam aj s dopadom na sociálne slabé vrstvy a budú sa navrhovať zmeny systému. Chcú pomôcť obci, budú iniciovať zmeny, a žiadajú OZ,  aby deklarovalo, kto čo navrhol pre občanov.
25. P. Škerko upozorniť, že cestu smerom od vodárne hore, treba prekopať kanál.
26. Poslanec Jozef Gacho reagoval na príspevok p.Brezinu, už minulé OZ si obhliadlo všetky cesty a vie v akom sú stave, niekde sa bude robiť kanalizácia, takže z tohto dôvodu by bolo zbytočné tieto cesty opravovať. Na všetko musia byť peniaze. Cesty by sa možno robili aj z eurofondov ale cesty nie sú vysporiadané, najskôr treba vysporiadať cesty aby boli vo vlastníctve obce.
Ďalej poslanec Jozef Gacho uvádza, že p. Michálkovi stále vŕtajú v hlave komisie a nechce sa miešať ani p. Michálkovi a ani starosti a navrhol za predsedu finančno rozpočtovej komisie p. Vlastu Kašíkovu. Už v minulom volebnom období vykonával predsedu finančno – rozpočtovej komisie zástupca starostu. Vlasta Kašíková robí s financiami aj v škole.
27. P. Michálek k tomu uvádza, že sa nechcel osobne dotknúť p. Gacha, dnes ho vidí prvý krát.
28. Pán starosta sa vyjadril, že nie je žiaduce podceňovať jeden druhého - jeden človek vie to a druhý ono, a preto žiadam Vás o spoluprácu, pretože by sme mali tvoriť jedny husle a jeden slák a na nich všetci hrať a nevyvyšovať sa jeden nad druhého, ale hľadať spôsob spolupráce jeden s druhým.
29. Poslanec Michálek - OZ  deklaruje svoje predstavy a úvahy, o všetkom sa hlasuje, nemajú sa vnášať žiadne emócie,  treba sa riadiť chladnými hlavami. Každý, kto kandidoval,  musel s tým  počítať a treba to brať ako realitu, treba sa venovať odbornej práci,  každý má svoj názor,  hlasuje demokraticky.
30. Pán starosta – p. Michálková má vypracovanú štúdiu o zbere odpadu,  z tohto dôvodu som ju navrhol za predsedkyňu komisie životného prostredia, aby sa mohla venovať tejto problematike, aby mohla začať realizovať svoj projekt. Chcel som jej týmto spôsobom podať pomocnú ruku  na spoluprácu, ale keď vidí tento priebeh,  tak má to neteší. Každý môže ukázať, realizovať to čo sľúbil. Priestor je utvorený a sľuby sa môžu plniť a meniť na skutky. 
31. P. Mudrík podporuje pána Michálka a Gacha,  bolo sa treba dohodnúť a porozprávať, dohodnúť sa vopred a vylepšiť, kto v čom prosperuje, aby to robil.
32. Poslanec Michálek -  zber odpadu je v programe treba ukončiť domnienky. Program, ktorý je urobený sa bude v najväčšej miere presadzovať a budú ho presadzovať tvorcovia projektu, ktorý som vypracoval ja. Budú sa predkladať návrhy na OZ. Niekto tu hodnotí nejaký program, keď ho ešte ani nevidel. Bude sa venovať odpadovému hospodársku a bude sa eliminovať aj dopad na sociálne slabé vrstvy. Nech sa prezentuje každý  poslanec. Návrhy dávajú poslanci a OZ ich schvaľuje.

12. Prijatie uznesení
Predseda návrhovej komisie poslanec Jozef Gacho predniesol uznesenia.

13. Záver
Pán starosta Ľuboš Stríž poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Overovatelia zápisnice:
Pavol Brezina
Vlasta Kašíková      
     
Zapísala: Fujaková

Ľuboš Stríž, starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark