Nástroje pre uľahčenie prístupu

Zápisnica z 36. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove, konaného dňa 3. novembra 2006

Prítomní -

Starosta obce:
Ľuboš Stríž

Poslanci OZ: 
Jozef Gacho
Ondrej Hrtús
František Krištiak
Jozef Kubačák
Pavol Polka
Štefan Polka
Mgr. Jozef Zigmund 
/časť OZ prítomný a v čase neprítomnosti- ospravedlnený/

Prizvaní:
Ing. Milan Kasák - kontrolór obce
Ing. Veronika Gajdičiarová - pracovníčka OÚ
Alena Brezinová - účtovníčka OÚ
Mária Hrtúsová - pracovníčka OÚ
Milan Krenželok - pracovník obecného vodovodu

Ostatní:
p. Hamzíč 
p. Mudrík
p. Ježík
p. Plecho
p. Dedič
p. Tomašík
     
Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice č. 1
     
R o k o v a n i e
36. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Klokočove otvoril a viedol starosta Ľuboš Stríž.
Konštatoval, že zasadnutie zvolal v zmysle zákona o obecnom zriadení 369/1990 Zb. v znení neskorších  predpisov a doplnkov,  zasadnutie OZ sa presunulo o týždeň neskôr, nakoľko dňa 27.10. 2006 sa konala v obci Jurinova jeseň. Z počtu 7 poslancov je prítomných 6, časť OZ prítomný poslanec Mgr. Jozef Zigmund, v čase neprítomnosti bol ospravedlnený. Zasadnutie OZ je schopné právoplatné sa uznášať.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov: Pavla Polku, Štefana Polku.
Vedením zápisnice poveril pracovníčku obecného úradu p. Fujakovú.

P r o g r a m :
1. Schválenie návrhovej komisie
2. Správa o plnení uznesení prijatých na poslednom zasadnutí OZ
3. Hospodárenie obce za III. štvrťrok 2006 - Čerpanie finančných prostriedkov k 30.9.2006 Návrh na rozpočet obce na rok 2007
 4. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2005/2006
 5. Výstavba vodovodu
 6. Činnosť kultúrneho strediska a OK - Knižničný a vypožičný poriadok OK
 7. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov pre rok 2007
 8. Schválenie VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území Obce Klokočov
 9. VZN o nakládaní s komunálnými odpadmi
10. VZN o pohrebníctve
11. Schválenie zmluvy o prenájme cintorína a správcu cintorína
12. Schválenie inventárizačnych komísií
13. Ostatné návrhy
14. Prijatie uznesení
15. Záver
Program rokovania bol jednohlasne schválený a pán starosta pristúpil k jeho rokovaniu

1. Schválenie návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli schválení poslanci:
Predseda: Jozef Gacho
Členovia: Jozef Kubačák, Ondrej Hrtús

2. Správa o plnení uznesení prijatých na 35. zasadnutí OZ
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice č. 2
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 340/2006

3. Čerpanie finančných prostriedkov Obce Klokočov k 30.9.2006. Návrh finančnej komisie schváliť rozpočtové provizórium na 1. štvrťrok 2007
- Správu predniesla účtovníčka Obecného úradu p. Brezinová
Starosta informoval, že obec bude mať doplatené finančné prostriedky zo snehovej kalamity vo výške 236 tis. Sk.
Písomná správa tvorí prílohu č. 3 zápisnice

- Návrh na uznesenie finančnej komisie, ktorá navrhuje schváliť rozpočtové provizórium na 1. štvrťrok 2007 vo výške skutočného čerpania výdavkov z rozpočtu Obce Klokočov za 1. štvrťrok 2006
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice č. 4
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie číslo 341/2006  

4. Správa výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2005/2006
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice č. 5
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu program uznesenie číslo 342/2006

5. - Žiadosť Spoločenstva bývalých urbarialistov - pozemkové spoločenstvo Turzovka o odpredaj pozemkov v KÚ Klokočov - Klin č. 4870/2, 4871/2

- Žiadosť o odkúpenie pozemkov v KÚ Klokočov - Klin č. 4870/2, 4871/2, 4873/2 Ervin Hamzič, Krásno nad Kysucou
- Spoločenstvo bývalých urbarialistov Turzovka žiada OZ  o odpredaj pozemkov v KÚ Klokočov  - Klin č. 4870/2 o výmere 428 m2 a 4871/2 o výmere 908 m2, ktoré chcú využívať na skladovanie dreva, ich ponúkaná cena je 70,- Sk za m2.
Jednania sa zúčastnili predstavitelia urbárialistov  p. Tomášik, p. Ježík, p. Plecho a p. Dedič .
Písomná žiadosť tvorí prílohu zápisnice č. 6

- Žiadosť p. Ervina Hamziča, bytom Krásno nad Kysucou o odpredaj pozemkov v KÚ Klokočov - Klin č. 4870/2 o výmere 428m2 a 4871/2 o výmere 908 m2 a parcele 4873/2 o výmere 1608 m2, ktoré chce využiť na rozšírenie rekráčneho strediska s vybudovaním hotela zo súčasnej budovy, ktorú už má odkúpenú, krytého bazéna a tenisových kurtov.
Jeho ponúkaná cena za m2 je 75,- Sk. Na jednaní bol prítomný aj p. Hamzič.
Písomná žiadosť tvorí prílohu zápisnice č.7
     
P. starosta pozval na OZ oboch záujemcov o pozemky, aby sa mohli vyjadriť.
Pán starosta stručne informoval prítomných o súdnom spore medzi Obvodným pozemkovým úradom Čadca a Spoločenstvom bývalých urbrialistov Turzovka, ktorí si uplatnili reštitučný nárok na pozemok pod budovou býv. MŠ Riečky v roku 1992 ale Obvodný pozemkový úrad doposiaľ v tejto veci nekonal. Na pojednávaní sudkyňa navrhla, či by nebola možná dohoda formou kúno-predajnej zmluvy na pozemky v časti obce Klin medzi Obcou  Klokočov a Spol. býv. urbarialistov Turzovka.
Obecné zastupiteľstvo si vypočulo obidve strany, ktoré majú záujem o odkúpenie spomínaných pozemkov.
P. Hamzič k svojej žiadosti uvádza, že ak  OZ rozhodne o odsúhlasenie jeho žiadosti o odpredaji  vie, že to bude v prospech obce a obec by sa týmto rozhodnutím rozvíjala.
P. Ježík  sa vyjadril, že je zaskočený a nepripravený, že o spomínané pozemky má záujem aj ďalší kupujúci. Očakával, že OZ schváli jeho žiadosť o odpredaj pozemkov.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 343/2006

6. Knižný a vypožičný poriadok Obecnej knižnice v Klokočove. Správa z úseku obecnej knižnice
Písomný materiál predložila pracovníčka OÚ A. Koniarová, tvorí prílohu  č. 8 zápisnice 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 344/2006

7. Správa o obecnom vodovode
O prácach na obecnom vodovode poinformoval prítomných údržbár obecného vodovodu Milan Krenželok.
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 9
Obecné zastupiteľstvo prijalo správu na prácach obecného vodovodu ako informatívnu.

8. Návrh VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č.10 zápisnice  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 345/2006

9. K odpredaju pozemkov Klokočov časť Klin KN 4870/2, 4871/2, 4873/2
Poslanec Mgr. Jozef Zigmund súhlasí, aby sa spomínané pozemky odpredali p. Hamzičovi, odvíjali  by sa nové aktivity a vznikli by nové pracovné príležitosti pre občanov našej obce.
V kúpno predajnej zmluve  je potrebné stanoviť podmienky, ktoré musí kupujúci dodržať. Poslanec Ondrej Hrtús taktiež doporučuje pozemky odpredať p. Hamzičovi, aby mohol uskutočniť svoje aktivity a zámer. Poslanec Pavol Polka súhlasí s projektom p. Hamziča z dôvodu, že je za rozvoj obce.
Poslanci sa dohodli, že v kúpno predajnej zmluve musia byť zakotvené podmienky, ktoré sa musia dodržať a tak bude chránený aj záujem obce. Poslanec Jozef Gacho žiada starostu, aby sa našiel ďalší vhodný priestor na cvičenie pre hasičov.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 346/2006

10. K žiadosti p. Hamziča Ervina, bytom Krásno nad Kysucou, o odpredaj pozemkov č. 4870/2 o výmere 428 m2, 4871/2 o výmere 908 m2 a parcele 4873/2 o výmere 1608m2.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 347/2006

11. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území Obce Klokočov
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 11
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 348/2006

12. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Klokočov
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č.12
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 349/2006

13. - Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o pohrebníctve
-  Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č.13
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 350/2006

14. Výberové konanie na poskytovanie pohrebných a cintorínskych služieb
Do výberového konania na správcu cintorínov a poskytovanie pohrebných a cintorínskych služieb v Obci Klokočov sa prihlásili dve pohrebné služby:
Pohrebná služba EXIT, spol. s.r.o. Palárikova 1761 Čadca,
Pohrebná služba LAuK, spol. s.r.o., Žilina, zastúpená konateľom p. Petrom Kicošom
Písomné žiadosti tvoria prílohu zápisnice č. 14 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 351/2006

15. Príprava inventarizácie obecného majetku k 1.1.2007
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 15
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 352/2006

16. Správa o prínose NPV v Obci Klokočov
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 16
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 353/2006

17. SVS - inžiniering, s.r.o. - zaslanie návrhu kúpnej zmluvy - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí horných Kysúc
Písomný materiál tvorí prílohu  zápisnice č.17
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 354/2006

18. Majetkoprávne vysporiadanie KN 2837/3 - 58m2 - orná pôda, ktorá vznikla GP 2/2004 pre Obec Klokočov
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 355/2006
 

19. Žiadosť PhDr. Lenky Mynářovej, bytom Ostrava - o odkúpenie parcely CKN 5830/2
P. Mynářová, žiada o odkúpenie parcely v kat. území Obce Klokočov CKN 5830/2 o výmere 191 m2.
Písomná žiadosť tvorí prílohu zápisnice č. 18.
Nakoľko p. Mynářová súčasne so žiadosťou o odkúpenie nepredložila geometrický plán, jej žiadosť sa bude prejednávať na ďalšom OZ, po doručení GP.
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo 356/2006

20. Žiadosť Heleny Rudinskej, bytom Klokočov č. 1255 o prenájom nebytových priestorov - časť bývalej cukrárne od 1.10.2006
P. Rudinská žiada OZ o prenájom nebytových priestorov - časť bývalej cukrárne za účelom zriadenia kancelárie Prvej stavebnej sporiteľne od 1.10.2006. Zároveň žiada o odpustenie platenia nájmu po dobu 3 mesiacov. 
Písomná žiadosť tvorí prílohu zápisnice č.19    
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie číslo  357 /2006

21. Písomnú správu o nedoplatkoch predložili pracovníčky OÚ Ing. Gajdičiarová a pracovníčka OÚ p. Koniarová
Pracovníčky OÚ Klokočov Ing. Gajdičiarová a p. Koniarová  predložili správu o nedoplatkoch za komunálny odpad a nedoplatkoch na  daniach z nehnuteľnosti. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu ako informatívnu a doporučuje pracovníčkam OÚ aby pokračovali vo vymáhaní nedoplatkov.
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 20

22. Prijatie uznesení
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenia v poradí od 340/2006 - 359/2006

23. Záver
Na záver pán starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia zápisnice: Pavol Polka, Štefan Polka

Zapísala: Miroslava Fujaková
       
Ľuboš Stríž, starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark